व/va
लोगों की राय

शब्द का अर्थ खोजें

खोजें
वंदनता वायु वीजाध्यक्ष वीर वेवि
वचा वचा वंक वंकट
वंक-नाल वंक-नाली वंकर वंका वंकाला
वंकिम वंकिल वंका वंक्रि वंक्षण
वंक्षु वंग वंगज वंग-मल वंगसेन
वंगारि वंगाष्टक वंगीय वंगेश्वर वंचक
वंचकता वंचन वंचन-योग वंचना वंचनीय
वंचयिता (तृ) वंचित वंचितक वंचिता वंचुक
वंच्य वंछना वंजुल वंजुला वंट
वंटक वंटन वंटनीय वँटाल वंठ
वंठर वंड वंडर वंद वंदक
वंदन वंदनक वंदन-धूरि वंदनमाल वंदना
वंदनी वंदनीय वंदा वंदि वंदिग्राह
वंदित वंदितव्य वंदिता (तृ) वंदी (दिन्) वंदीगृह
वंदीजन वंद्य वंद्या वंधुर वंध्य
वंध्यकरण वंध्या वंध्या-कर्कटिका वंध्या-पुत्र वंश
वंशक वंशकपूर वंशकर वंशकरा वंशकार
वंशज वंशजा वंश-तिलक वंश-धर वंश-धरा
वंश-धान्य वंशनर्ती (र्तिन्) वंश-नाश वंश-नेत्र वंश-पत्र
वंश-पत्रक वंश-पत्र-पतित वंशपत्री वंश-रोचना वंशलोचन
वंश-वज्रा वंश-वृक्ष वंश-शर्कंरा वंश-शलाका वंशस्थ
वंश-हीन वंशागत वंशानुक्रम वंशानुक्रमण वंशानुक्रमिक
वंशावली वंशिक वंशिका वंश वंशीधर
वंशीय वंशी-वट वंशोद्भव वंशोद्भवा वंशय
वक वक्रअत वकच्छ वकजित्
वक-पंचक वक-यंत्र वकर वक-वृत्ति वक-व्रत
वक़ार वकालत वकील वकुल वकुला
वकुली वकुश वकूअ वकूफ वकूफदार
वक्त वक्तव्य वक्तव्यता वक्ता (क्तृ) वक्तृक
वक्तृता वक्तृत्व वक्तृत्व-कला वक्तृत्व-शास्त्र वक्त्र
वक्त्रज वक्त्र-ताल वक्त्र-तुंड वक्त्र-भेदी (दिन्) वक्त्र-शोधी (धिन्)
वस्त्रासव वक्फ वक्फनामा वक्फा वक्र
वक्र-गति वक्रगल वक्रगामी (मिन्) वक्र-ग्रीव वक्र-चंचु
वक्रता वक्र-ताल वक्र-तुंड वक्र-दंष्ट्र वक्र-दृष्टि
वक्र-धर वक्र-नक्र वक्र-नाल वक्र-नासिक वक्र-पुच्छ
वक्र-पुष्प वक्रांग वक्रित वक्रिम वक्रिमा (मन्)
वक्री (त्रिन्) वक्रोक्ति वक्रोक्ति-गर्विता वक्रोष्ठिका वक्ष-स्थल
वक्ष (स्) वक्षश्छद वक्षु वक्षोज वक्षोरुह
वक्ष्यमाण वगला वगलामुखी वगाहना वगैरह
वग्ग वंचः (चस्) वच वचन वचनकारी (रिन्)
वचन-गुप्ति वचन-चतुर वचन-बंध वचन-बद्ध वचन-लक्षिता
वचन-विदग्धा वचनीय वचर वचसांपति वचसा
वचस्वी (स्विन्) वचा वचोहर वच्छ वजन
वजनदार वजनी वजह वजा वजादार
वजादारी वजारत वजीफा वजीफादार वजीर
वजीरिस्तान वजीरी वजू वजूद वजूहात
वज्द वज्र वज्र-कंटक वज्र-कंद वज्रक
वज्र-कांति वज्र-कालिका वज्र-कीट वज्र-कूट वज्र-केतु
वज्र-क्षार वज्र-गोप वज्र-ज्वाला वज्र-डाकिनी वज्र-तुंड
वज्र-दंत वज्र-दंती वज्र-दंष्ट्र वज्र-द्रुम वज्र-धर
वज्र-धारक वज्र-नख वज्र-पतन वज्र-पाणि वज्र-पात
वज्र-बाहु वज्र-भृत् वज्र-भैरव वज्र-मणि वज्र-मुष्टि
वज्र-यान वज्र-यानी (निन्) वज्र-रद वज्र-राग वज्र-लेप
वज्र-धारक वज्र-वाराही वज्र-व्यूह वज्र-शल्य वज्र-शाखा
वज्र-श्रृंखला वज्र-संघात वज्र-समाधि वज्र-सार वज्र-हस्त
वज्र-हृदय वज्रांग वज्रांगी वज्रा वज्राख्य
वज्राघात वज्राचार्य वज्राभ वज्राभ वज्रायुध
वज्रासन वज्रजित् वज्री (ज्रिन्) वज्रेश्वरी वज्रोली
वट वटक वट-गमनी वट-पत्रा वट-पत्री
वटर वट-सावित्री-व्रत वटिक वटिका वटु
वटुक वटोदका वठर वडिश वण
वणिक (ज्) वणिकवाद वणिक-सार्थ वणिज्य वत्
वतंस वत वतन वतनी वतीतना
वतीरा वतोका वत्स वत्सक वत्सतर
वत्सतरी वत्सनाभ वत्सर वत्सल वत्सासुर
वत्सिमा (मन्) वत्सी (त्सिन्) वत्सीय वथ्य वदंती
वद वदतोव्याघात वदन वदर वदान्य
वदाल वदि वदितव्य वदी वदीतना
वदुसना वद्य वध वधक वधजीवी (विन्)
वधत्र वधना वध-भूमि वधामण वधालय
वधिक वधित्र वधिर वधु वधुका
वधू वधूटी वधूत वध्य वन
वन-कुंडल वन-कटाई वन-काम वनग वन-गमन
वन-गोचर वन-चंदन वन-चंद्रिका वनचर वनज
वनजा वनजीवी (विन्) वन-ज्योत्स्ना वनद वन-देव
वन-देवी वन-नाश वन-नाशक वन-पाल वन-पिप्पली
वन-प्रिय वन-मल्लिका वन-महोत्सव वन-माला वनमाली (लिन्)
वन-रक्षक वनराज वन-राजि,वन-राजी वन-रोपण वन-लक्ष्मी
वनवास वनवासक वनवासी (सिन्) वन-वृत्ति वन-शूकर
वन-संस्कृति वनस्थ वनस्थली वनस्था वनस्पति
वनस्पति-घी वनस्पति-विज्ञान वनहास वनाच्छादन वनांत
वनाग्नि वनायु वनायुज वनाश वनि
वनिका वनित वनिता वनिता-मुख वनी
वनीकृत वने-किंशुक वनेचर वनेज्य वनोत्सर्ग
वनौकस् वनौषधि वन्नरवाल वन्य वन्या
वपन वपनी वपनीय वपा वपु (स्)
वपुमान वयुष्टमा वपोदर वप्ता (प्तृ) वप्र
वप्रक वप्र-क्रिया वप्र-क्रीड़ा वप्रा वप्रि
वफ़ा वफ़ात वफ़ादार वबा वबाल
वभ्रु वमन वमि वमित वमी (मिन्)
वम्य वम्री वम्री-कूट वयं वयःक्रम
वयःप्रमाण वयःसन्धि वय वयण वयस्
वयस्क वयस्क-मताधिकार वयस्कृत् वयस्था वय-स्थान
वयस्य वयस्यक वयस्या वयोगत वयोवृद्ध
वरंच वरंड वरंडक वरंडा वर
वरक वरक-सजा वरका वरकी वर-क्रतु
वर-चंदन वरज वरजिश वरज़िशी वरट
वरटा वरण वरण-माला वरणा वरणीय
वर-तिक्त वरत्रा वर-त्वच वरद वर-दक्षिणा
वरद-मुद्रा वर-दल वरदा वरदा चतुर्थी वरदाता (तृ)
वद-दान वरदानी (निन्) वरदी वर-द्रुम वरन्
वरना वर-प्रद वर-प्रदान वर-फल वरम
वर-मेल्हा वर-यात्रा वरयिता (तृ) वररुचि वरला
वरवराह वरवर्णिनी वरही वरांग वरांगना
वरांगी (गिन्) वरा वराक वराट वराटक
वराटिका वरानन वरान्न वरायन वरारोह
वरार्ह वराल (क) वरालिका वरासत वरासन
वराह वराहक वराह-कर्णी वराह-कल्प वराह-क्रांता
वराह-पत्री वराह-मिहिर वराह-मुक्ता वराह-व्यूह वराह-शिला
वराह-संहिता वराहिका वराही वरि वरियाम
वरिशी वरिष्ठ वरिष्ठा वरी वरीय
वरीयता वरीयान् (यस्) वरु वरुट वरुण
वरुणक वरुण-ग्रह वरुण-दैवत वरुण-पाश वरुण-प्रस्थ
वरुण-मंडल वरुणात्मजा वरुणादिगण वरुणालय वरूथ
वरूथिनी वरूथी (थिन्) वरेंद्र वरे वरेण्य
वरेश्वर वर्क वर्कर वर्कराट वकिंग-कमिटी
वर्ग वर्गण वर्गपद वर्ग-पहेली वर्ग-फल
वर्ग-मूल वर्गयुद्ध वर्गलाना वर्ग-संघर्ष वर्गित
वर्गी (र्गिन) वर्गीकरण वर्गीकृत वर्गीय वर्गोत्तम
वर्ग्य वर्चस् वर्चस्क वर्चस्य वर्चस्वान् (स्वत्)
वर्चस्वी (स्विन्) वर्जक वर्जन वर्जना वर्जनीय
वर्जयिता (तृ) वर्जित वर्जित वर्ज्य वर्ज्य-सूची
वर्ण वर्णक वर्ण-क्रम वर्ण-खंड-मेरु वर्ण-चारक
वर्णच्छटा वर्ण-ज्येष्ठ वर्ण-तूलिका वर्णद वर्ण-दूत
वर्ण-दूषक वर्णन वर्ण-नष्ट वर्णना वर्णनातीत
वर्णनात्मक वर्ण-नाश वर्ण-पताका वर्ण-पात वर्ण-पाताल
वर्ण-पात्र वर्ण-पुष्प (क) वर्ण-प्रत्यय वर्ण-प्रस्तार वर्ण-भेद
वर्ण-मर्कटी वर्ण-माता (तृ) वर्ण-मातृका वर्ण-माला वर्ण-राशि
वर्ण-वर्तिका वर्ण-विकार वर्ण-विचार वर्ण-विपर्यय वर्ण-वृत्त
वर्ण-व्यवस्था वर्ण-श्रेष्ठ वर्ण-संकर वर्ण-संहार वर्ण-सूची
वर्ण-हीन वर्णांध वर्णांधता वर्णागम वर्णाट
वर्णाधिप वर्णानुक्रम वर्णानुक्रमणिका वर्णानुप्रास वर्णाश्रमी (मिन्)
वर्णिक वर्णिक-गण वर्णिक-छंद (स्) वर्णिक-वृत्त वर्णिका
वर्णित वर्णिनी वर्णी (र्णिन्) वर्णु वर्णोदिष्ट
वर्ण्य वर्तक वर्तन वर्तना वर्तनी
वर्तमान वर्तमान-काल वर्ति वर्तिक वर्तिका
वर्तिक वर्तित वर्तिलेख वर्ती (र्त्तिन्) वर्तुल
वर्त्म (न्) वर्त्म-कर्दम वर्त्म-बंध वर्त्मार्बुद वर्दी
वर्द्ध वर्द्धक वर्द्धकी (किन्) वर्द्धन वर्द्धनी
वर्द्धमान् वर्द्धयिता वर्द्धापन वर्द्धित वर्द्धिष्णु
वर्द्ध वर्द्धिका वर्द्धीका वर्धरोध वर्ध्म
वर्म (न्) वर्मक वर्म-धर वर्मा (र्मन्) वर्मिक
वर्मित वर्मी वर्य वर्या वर्वर
वर्ष वर्षक वर्षकर वर्षकरी वर्षकाम
वर्षकामेष्टि वर्ष-कोष वर्षगाँठ वर्षघ्न वर्षण
वर्ष-धर वर्षप, वर्ष-पति वर्ष-पुस्तिका वर्ष-फल वर्ष-बोध
वर्षांक वर्षांबु वर्षांश वर्षा वर्षागम
वर्षाधिय वर्षानुवर्षी (षिन्) वर्षा-प्रभंजन वर्षा-बीज वर्षाभू
वर्षा-मंगल वर्षा-मापक वर्षाशन वर्षाहिक वर्षित
वर्षी (र्षिन्) वर्षीय वर्षुक वर्षेश वर्षोपल
वर्ष्म (र्ष्मन्) वर्ह वर्हण वर्हि (स्) वर्हि-ध्वज
वर्हिमुख वर्हिषद् वर्ही (र्हिन्) वलना वलंब
वल वलन वलना वलनिक वलनी
वलभी वलय वलयित वलवला वलसूदन
वलाक वलायत वलाहक वलि वलिक
वलित वलि-मुख वली वली-अल्लाह वली-अहद
वलीक वलीमुख वलूक वले वलेकिन
वलै वल्क वल्क-द्रुम वल्कल वल्कला
वल्कली (लिन्) वल्गन वल्गा वल्गु वल्गुक
वल्गुल वल्गुला वल्गुलिका वल्गुली वल्द
वल्दियत वल्मीक वल्ल वल्लकी वल्लभ
वल्लभ-मत वल्लभ-संप्रदाय वल्लभा वल्लभी वल्लर
वल्लरी वल्लव वल्लाह वल्लि वल्लिका
वल्लिज वल्लि-दूर्वा वल्ली वल्लुर वल्लूर
वल्लव वव वशंकर वशंवद वश
वशक वशका वशग वशा वशानुग
वशित वशित्व वशिमा वशिर वशिष्ठ
वशी (शिन्) वशीकर वशीकरण वशीकृत वशीभूत
वश्य वश्यता वश्या वषट् वषट्-कार
वषट्-कृत वषट्-कृत्य वष्कयणी वसंत वसंतक
वसंतगीर्वाणी वसंत-घोषी (षिन्) वसंतजा वसंततिलक वसंत-तिलका
वसंतदूत वसंत-दूती वसंत-नारायणी वसंत-पंचमी वसंत-पूजा
वसंत-बंधु वसंत-भूपाल वसंत-भैरवी वसंत-महोत्सव वसंत-मारू
वसंत-यात्रा वसंत-व्रत वसंत-सखा वसंती वसंतोत्सव
वसअत वसत वसति वसती वसन
वसना वसनार्णवा वमा वसल वसली
वसलीगर वसवास वसवासी वसह वसा
वसाकेतु वसातत वासति वसा प्रमेह वसामेह
वसार वसाल वसित वसितव्य वसिर
वसिष्ठ वसिष्ठ-पुराण वसिष्ठ प्राची वसी (मिन्) वसीअ
वसीक़ा वसीय वसीयत वसीयतनामा वसीला
वसुंधरा वसु वसुक वसुकरी वसुकर्ण
वसुकला वसुकला वसुद वसुदा वसुदेव
वसुदेवत वसुदेव्या वसुद्रुम वसुधर्मिका वसुधा
वसुधाधर वसुधान वसुधारा वसुन वसुनीत
वसुनीथ वसुनेत्र वसुपति वसुपाल वसुप्रद
वसुप्रभा वसुवंध वसुभ वसुमती वसुमना
वसुमान वसुमित्र वसुरुचि वसुरूप वसुल
वसुवन वसुविद् वसुश्री वसुश्रेष्ठ वसुषेण
वसुसारा वसुस्थली वसुह वसूल वसूली
वस्त वस्तक वस्तव्य वस्ताद वस्ति
वस्तिकर्म वस्तिकुंडलिका वस्तिवात वस्तिशोधन वस्ती
वस्तु वस्तुक वस्तु-जगत वस्तु-ज्ञान वस्तुतः
वस्तु-निर्देश वस्तु-निष्ठा वस्तु-बल वस्तु-रूपक वस्तु-वक्रता
वस्तूवाद वस्तु-स्थिति वस्तुत्प्रेक्षा वस्तूपमा वस्त्य
वस्त्र वस्त्रग्रंथि वस्त्रय वस्त्र-पट वस्त्र-पुत्रिका
वस्त्र-पूत वस्त्र-बंध वस्त्र-भवन वस्त्र-रंजन वस्त्र-रंजनी
वस्त्रागार वस्न वस्नक वस्फ़ वस्ल
वस्ली वस्वौकसारा वहंत वह वहत
वहति वहती वहदत वहदानी वहन
वहनक वहन-पत्र वहना वहनीय वहम
वहमी वहला वहशत वहशियाना वहशी
वहाँ वहा वहाबी वहा-मापक वहि
वहित वहित्र वहिनी वहिरंग वहिर्गत
वहिर्द्वार वहिर्भूत वहिष्करण वहिष्कार वहिष्ठ
वहीं वही वहीरु वहूदक वह्रि
वह्रिकर वह्रिकुमार वह्रि-दैवत वह्रिनी वह्रिवीज
वह्रिभूतिक वह्रिभोग वह्रिमंथ वह्रिमित्र वह्रिमुख
वह्रिरेता (तस्) वह्रिलोह वह्रिलोहक वह्रिशिखा वह्रिश्वरी
वह्य वह्यक वाँ वांक वाँकड़
वांछक वांछन वांछनीय वांछा वांछित
वांछितव्य वांछिनी वांछी (छिन्) वांत वांताशी
वांति वांश वांशिक वांशी वा
वाइ वाइज़ वाइदा वाइ वाइसराय
वाउचर वाउला वाउव वाक् वाक
वाक़ई वाकफ़ीयत वाक़या वाकयाती वाका
वाकारना वाकिनी वाक़िफ़ वाकिफकार वाकुची
वाकुल वाकोपवाक वाकोवाक वाकोवाक्य वाक्कलह
वाक्-चपल वाक्-छल वाकपटु वाकपति वाकपारुष्य
वाक्य वाक्यकर वाक्य-ग्रह वाक्य-भेद वाक्य-वक्रता
वाक्य-विन्यास वाक्य-विश्लेषण वाक्याडंबर वाक्-संयम वाक्-सिद्धि
वागना वागर वागा वागारु वागीश
वागीशा वागीश्वर वागीश्वरी वागुज़ाश्त वागुजी
वागुण वागुरा वागुरि वागुरिक वागुलि
वागुलिक वागेसरी वाग्गुलि वाग्जाल वाग्दंड
वाग्दत्त वाग्दत्ता वाग्दल वाग्दान वाग्दुष्ट
वाग्देवता वाग्देवी वाग्दोष वाग्बद्ध वाग्भट
वाग्मिता वाग्मित्त्व वाग्मी वाग्य वाग्यमन
वाग्युद्ध वाग्रोघ वाग्लोप वाग्वज्र वाग्वादिनी
वाग्विदग्ध वाग्विलास वाग्वीर वाग्वैदग्ध वाङनिष्ठा
वाङमती वाङमय वाङमुख वाङमूर्ति वाच्
वाच वाचक वाचकधर्म लुप्ता वाचक्नवी वाचन
वाचनक वाचना वाचनालय वाचनिक वाचयिता (तृ)
वाचस्पति वाचा वाचापत्र वाचाबंध वाचा-बंधन
वाचा-बद्ध वाचाल वाचालता वाचिक वाची
वाच्य वाच्यता वाच्यत्व वाच्यार्थ वाच्यावाच्य
वाज वाज वाजपति वाजपेई वाजपेय
वाजपेयक वाजपेयी वाजप्य वाजप्यापन वाजबी
वाजभोजी (जिन्) वाजश्रव वाजश्रवा (वस्) वाजसनेय वाजसनेयक
वाजा वाजित वाजिन वाजिनी वाजिब
वाजिबी वाजिभ वाजिमेध वाजिराज वाजिशिरा
वाजी (जिन्) वाजीकर वाजीकरण वाट वाटधान
वाटली वाटिका वाटी वाट्टक वाट्य
वाडव वाडवाग्नि वाण वाणिज वाणिज्य
वाणिज्य-चिन्ह वाणिज्य-दूत वाणिज्यवाद वाणिता वाणिनी
वाणी वातंड वातंड्य वात वातकंटक
वातकी (किन्) वातकुंभ वातकेतु वातकेलि वातगंड
वात-गुल्म वातघ्नी वात-चक्र वातज वात-तूल
वातध्वज वात-नीड़ा वातपट वात-पुत्र वात-प्रकृति
वात-प्रकोप वात-मृग वातरंग वातर वात-रक्त
वातरथ वातरायण वातल वातव वातवलासक
वातव्याधि वात-सारथि वात-स्कंध वात-स्वप्न वातांड
वाताट वातात्मज वाताद वातानुकूलन वातानूकूलित
वातापी वाताप्य वाताम वातायन वातायनी
वातारि वाताली वातावरण वातावरणिक वाताष्ठीला
वातास वाति वातिक वातुल वातोदर
वातोन्माद वातोर्मी वात्य वात्या वात्स
वात्सरिक वात्सल्य वात्सल्य भाजन वात्स्य वात्स्यायन
वाद वादऋणी वादक वाद-ग्रस्त वाद-चंचु
वाददंड वादन वादनक वाद-पद वाद-प्रतिवाद
वाद-मूल वादर वादरायण वादरायणि वाद-विवाद
वाद-विषय वाद-व्यय वाद-साधन वाद-हेतु वादा
वादा-खिलाफी वादानुवाद वादिक वादित वादित्र
वादींद्र वादी वादीवदि वाद्य वाद्यक
वाद्य-वृंद वाद्य-संगीत वाध वाधूल वान्
वान वानक वान-दंड वानप्रस्थ वानर
वानर-युद्ध वानर-सेना वानरी वानरी तप वानवासक
वान-वासिका वानस्पतिक वानस्पतिक खाद वानस्पत्य वानिक
वानीर वानेय वान्य वाप वापक
वापन वापस वापसी वापसी-टिकट वापिका
वापित वापी वाप्य वाम वामक
वाम-कक्ष वामता वामदेव वामदेवी वामन
वामन-द्वादशी वामनिका वामनी वाम-मार्ग वाम-मार्गी
वमरथ वामलूर वामलोचना वाम-शील वामांगिनी
वामांगी वामाँदा वामा वामाक्षी वानाचार
वामाचारी (रिन्) वामावर्त वामिका वामी वामेक्षणा
वामोरु वाम्नी वाय वायक वायदंड
वायदा वायन वायव वायव-भट्ठी वायवी
वायवीय वायव्य वायव्या वायस वायसतंतु
वायसी वायसेसु वायु वायु-अपनयन वायु-कोण
वायुगंड वायु-गुल्म वायु-छिद्र वायु-तनय वायु-दारु
वायु-नंदन वायु-देव वायु-पंचक वायु-पथ वायु-पुत्र
वायु-पुराण वायु-फल वायु-भक्ष्य वायु-भार वायु-भार-मापक
वायु-मंडल वायुमंडल-विज्ञान वायु-मरुत् वायुमापी वायु-मार्ग
वायु-मिति वायु-यान वायु-लोक वायु-वलन वायु-वाहन
वायु-संवलन वायु-संवलित वायु-सुख वायु-सेना वायु-सेवन
वायु-सेवा वायु-स्नान वारंक वारंग वारंट
वार वारक वार-कन्या वारकी वारकीर
वारगह वारज वारणावत वारणिक वारणीय
वार-तिय वारद वारदात वारन वारना
वारनिश वार-पार वार-फेर वार-बाण वारयितव्य
वारयिता (तृ) वार-वधू वारवाणि वारवाणी वारवासि, वारवास्य
वारस्त्री वारांगणा वारांनिधि वारा वाराणसी
वाराणसेय वारा-न्यारा वारा-पार वारा-फेरा वाराह
वाराहपत्री वाराही वाराही-कंद वारि वारिकफ
वारि-केय वारि-कोल वारि-गर्भ वारि-चर वारिज
वारिजात वारित वारित्र वारिद वारिदात
वारिधर वारिधि वारिनाथ वारिनिधि वारिपर्णी
वारियंत्र वारियाँ वारि-रथ वारि-रुह वारि-वर्त
वारि-वास वारि-वाह वारि-वाहन वारि-शास्त्र वारिस
वारींद्र वारी वारी-फेरी वारीश वारुंड
वारु वारुठ वारुण वारुणक वारुण-कर्म
वारुणि वारुणी वारुणी वल्लभा वारुणीश वारुण्य
वारुद वार्कजंभ वार्क्ष वार्क्षी वार्ड
वार्डन वार्डर वार्णक वार्णव वार्णिक
वार्त वार्तक वार्तमानिक वार्त्त वार्ता
वार्त्ताक वार्त्ताकी वार्त्तानुकर्षक वार्त्तानुजीवी (विन्) वार्त्तायन
वार्तालाप वार्त्तावह वार्तिक वार्दर वार्द्धक्य
वार्ध्रीणस वार्मुच वार्य वार्ष वार्षक
वार्षगण वार्षिक वार्षिकी वार्षिक्य वार्ष्ण
वार्षी वार्षुक वार्ष्णेय वार्हस्पत्य वालंटियर
वाल वालक वालदैन वालना वालव
वाला वालिका वालिद वालिदा वालिदैन
वाली (लिन्) वालुक वालेय वाल्क वाल्कल
वाल्मीकि वाल्मीकीय वाल्हा वाय वावदूक
वावना वावू वावैला वाशक वाशन
वाशित वाशिता वाशिष्ठ वाशिष्ठी वाष्कल
वाष्प वाष्पन वाष्पशील वाष्प-स्नान वासंत
वासंतक वासंतिक वासंती वासंदर वास
वासक वासक-सज्जा वासग वासगृह वासत
वासतेय वासन वासना वासभवन वासर
वासर-कन्यका वासरमणि वासरिक वासरेश वासव
वासवि वासवी वासवेय वास-स्थान वासा
वासामात्य वासि वासित वासिता वासिल
वासिल-बाकी वासिलात वासिष्ठ वासिष्ठी वासी (सिन्)
वासुंधरेयी वासु वासुकि वासुकेय वासुदेव
वासुदेवक वासुदेव-धर्म वासुभद्र वासुर वासुरा
वासू वासोख्त वासोख्ता वास्कट वास्तव
वास्तविक वास्तविकता वास्तव्य वास्ता वास्तु
वास्तुक वास्तु-कर्म (न्) वास्तु-कला वास्तु-काष्ठ वास्तुप वास्तुपति
वास्तु-पुरुष वास्तु-पूजा वास्तु-बंधन वास्तु-यान वास्तु-विद्या
वास्तु-वृक्ष वास्तु-शांति वास्तु-शास्त्र वास्तूक वास्तूपशम,वास्तूपशमन
वास्ते वास्तेय वास्तोष्पति वास्त्र वास्य
वाह वाहक वाहणी वाहन वाहनप
वाहना वाहनिक वाहनीक वाहनीय वाहरु
वाहला वाहवना वाह-वाही वाहि वाहिक
वाहिकता वाहिकस्व वाहिका वाहित वाहिद
वाहिनी वाहिनीय वाहिनीपति वाहियात वाहियाती
वाही वाही-तबाही वाहु वाह्य वाह्लिक
वाह्लीक विंगेश विंजामर विंदक विंदु
विंदुक विंदु-चित्रक विंदु-जाल विंदु-तंत्र विंदु-तीर्थ
विंदु-त्रिवेणी विंदु-पत्र विंदु-माधव विंदु-मालिनी विंदुर
विंदुराजि विंदु-रेख विंदु-रेखा विंदुसर विध
विंध्य विंध्य-कूट (क) विंध्य-गिरि विंध्य-चूलि विंध्यवासिनी
विंध्या विंध्याचल विध्याद्रि विंश विंशक
विशंत विंशति विंशति-बाहु विंशोत्तरी वि
वि० विकंकट विकंकत विकंटक विकंप
विकंपन विक विकच विकचित विकच्छ
विकट विकटक विकटा विकथा विकर
विकरण विकरार विकराल विकर्ण विकर्णक
विकर्णतः विकर्णिक विकर्णी विकर्तन विकर्म
विकर्मस्थ विकर्मिक विकर्ष विकर्षण विकल
विकलन विकलांग विकला विकलाना विकलास
विकलित विकलेंद्रिय विकल्प विकल्पन विकल्पना
विकल्पसम विकल्पित विकल्मष विकस विकसन
विकसना विकसाना विकसित विकस्वर विकांक्ष
विकांक्षा विकाम विकार विकारित विकारी (रिन्)
विकाल विकालत विकालिका विकाश विकाशक
विकास विकासक विकासन विकासना विकासवाद
विकासवादी विकासित विकिर विकिरक विकिरण
विकिरणता विकिरण-मापी विकिरण-विज्ञान विकीरना विकीर्ण
विकुंचन विकुंज विकुंठ विकुंठा विकुंक्षि
विकृत विकृत-दृष्टि विकृत-स्वर विकृता विकृति
विकृति-विज्ञान विकृतिवेत्ता विकृतीकरण विकृष्ट विकृष्टि
विकेंद्रण विकेंद्रीकरण विकेट विकेश विकेशी
विकोष विक्टोरिया विक्रम विक्रमक विक्रमण
विक्रम-शिला विक्रमाजीत विक्रमादित्य विक्रमाब्द विक्रमार्क
विक्रमी विक्रमीय विक्रय विक्रयक विक्रय-कर
विक्रयण विक्रय-पंजी विक्रय-पत्र विक्रय-लेख विक्रयिक
विक्रयी (यिन्) विक्रय्य विक्रांत विक्रांता विक्रांति
विक्रिया विक्रियोपमा विक्री विक्रीत विक्रेतव्य
विक्रेता विक्रेय विक्रोश विक्रोष्टा (ष्ट्रा) विक्लव
विक्लिन्न विक्लेद विक्षत विक्षय विक्षिप्त
विक्षिप्तक विक्षिप्तता विक्षुब्ध विक्षेप विक्षेपण
विक्षेप-लिपि विक्षेप्ता (प्तृ) विक्षोभ विक्षोभण विक्षोभित
विक्षोभी (भिन्) विखंड विखंड राशि विखंडित विखंडी (डिन्)
विख विखनस विखाद विखादितक विखान
विखानस विखायँध विखुर विख्यात विख्याति
विख्यापन विख्यापित विगंध विगंधकीकरण विगंधिका
विगणन विगत विगता विगति विगद
विगम विगर विगर्हण विगर्हणा विगर्हणीय
विगर्हा विगर्हित विगर्ही (र्हिन्) विगर्ह्य विगलन
विगलित विगाढ विगाथा विगान विगाहन
विगीत विगीति विगुण विगूढ़ विगृहीत
विग्गाहा विग्रह विग्रहण विग्रही विग्राह्य
विघटन विघटिका विघटित विघट्टन विघट्टी (ट्टिन)
विघन विघर्षण विघस विघात विघातक
विघातन विघाती (तिन्) विघूर्णन विघ्न विघ्नक
विघ्नकारी (रिन्) विघ्ननाशक विघ्नपति, विघ्नलाज विघ्नविनायक विघ्नित
विघ्नेश विचकित विचक्षण विचक्षु विचच्छन
विचय विचयन विचयन-प्रकाश विचरण विचरना
विचर्चिका विचल विचलता विचलन विचलना
विचलाना विचलित विचार विचारक विचारकर्ता
विचार-गोष्ठी विचारज्ञ विचारण विचारणा विचारणीय
विचार-धारा विचारना विचार-नेता विचार-पति विचारवान
विचार-शक्ति विचारशास्त्र विचारशील विचार-स्थल विचार-स्वातंत्र्य
विचारधीन विचाराध्यक्ष विचारालय विचारिका विचारित
विचारी (रिन्) विचार्य विचालन विचिंतन विंचितनीय
विचिंता विचिंत्य विचिकित्सा विचित विचिति
विचित्त विचित्र विचित्रक विचित्रता विचित्र-विभ्रमा
विचित्रवीर्य विचित्रशाला विचित्रांग विचित्रा विचित्रित
विची विचेतन विचेतनक विचेतनीकरण विचेता (तस्)
विचेष्ट विच्छर्दन विचेष्टा विच्छर्दन विच्छर्दिका
विच्छाय विच्छित्ति विच्छिन्न विच्छेद विच्छेदक
विच्छेदन विच्छेदी विच्छेद्य विच्युत विच्युति
विछलना विछेद विछोई विछोह विछोही
विजंघ विजई विजट विजड विजडीकरण
विजन विजनन विजना विजन्मा (न्मन्) विजन्या
विजयंत विजयंती विजय विजयक विजयकच्छंद
विजय-कुंजर विजय-केतु विजय-डिंडिम विजय-दंड विजयदशमी
विजय-दीपिका विजय-नागरी विजय-पताका विजय-पर्पटी विजय-पूर्णिमा
विजय-भैरव विजय-मर्द्दल विजय-यात्रा विजय-रत्नाकारी विजय-लक्ष्मी
विजय-वसंत विजयशील विजय-श्री विजय-सरस्वती विजय-सामंत
विजय-सारंग विजयसार विजया विजया-एकादशी विजया-दशमी
विजयानंद विजयाभरणी विजयासप्तमी विजयास्त्र विजयी
विजयोत्सव विजर विजल विजलीकरण विजल्प
विजल्पन विजात विजाता विजाति विजातीय
विजानक विजानता विजानना विजानु विजार
विजारत विजिगीषा विजिगीषु विजिगीषुता विजिट
विजित विजितात्मा (त्मन्) विजितारि विजिति वजिती (तिन्)
विजितेय विजित्व विजित्वर विजित्वरा विजीष
विजुली विजुंभण विजृंभा विजृंभिणी विजेतव्य
विजेता (तृ) विजेय विजै विजैसार विजोग
विजोगी विजोर विजोहा विज्जल विज्जव
विज्जावइ विज्जु विज्जुल विज्जुलता विज्जोहा
विज्ञ विज्ञता विज्ञत्व विज्ञप्त विज्ञप्ति
विज्ञात विज्ञातव्य विज्ञाता (तृ) विज्ञाति विज्ञान
विज्ञान-कोश विज्ञानता विज्ञान-पाद विज्ञानमय कोष विज्ञानवाद
विज्ञानवादी विज्ञानिक विज्ञानिता विज्ञानी (निन्) विज्ञानीय
विज्ञापक विज्ञापन विज्ञापना विज्ञापनीय विज्ञापित
विज्ञापित-क्षेत्र विज्ञापी विज्ञाप्ति विज्ञाप्य विज्ञेय
विज्वर विट् विटंक विट विटक
विटकृमि विटप विटपी (पिन्) विटपी मृग विटम्राक्षिक
विट-लवण विटामिन विट् खदिर विट्घात विट्ठल
विट्शूल विठर विठल विठोबा विडंग
विडंबक विडंबन विडंबना विडंबनीय विडंबित
विडंबी (बिन्) विड विडरना विडराना विडलवण
विडारक विडारना विडाल विडालाक्षी विडाली
विडीन विडौजा (जस्) विडग्रह विड्घात विड्ज
विड्भंग विड्भेद विड्भेदी (दिन्) विड्लवण विड्वराह
वितंड वितंडा वितंत्र वितंत्री वितंस
वित वितताना वितति विततोरसि वितथ
वितथ्य वितद्रु वितनु वितपन्न वितमस
वितमस्क वितरक वितरक-नदी वितरण वितरन
वितरना वितरिक्त वितरित वितरिता वितरेक
वितर्क वितर्कण वितर्क्य वितर्दि (तर्द्धि) वितल
वितली (लिन्) वितस्ता वितस्ताख्य वितस्तिद्रि वितस्ति
विताडन वितान वितानक वितानना वितार
वितारक विताल वितिक्रम वितिमिर वितीत
वितीपात वितीपाती वितीर्ण वितुंड वितु
वितुव वितुन्न वितुन्नक वितुष्ट वितृण
वितृप्त वितृष वितृष्ण वितृष्णा वित्त
वित्त-कोश वित्तगोप्ता वित्तदा वित्तनाथ वित्तपति
वित्तपाल वित्तपुरी वित्त-मंत्री वित्त-वर्ष वित्तवान् (क्तृ)
वित्त-विधेयक वित्त-सचिव वित्त-साधन वित्तहीन वित्ति
वित्तीय वित्तीय-वर्ष वित्तेश, वित्तेश्वर वित्त्व वित्थार
वित्पन्न वित्रप वित्रास वित्रासन विथक
विथकना विथकित विथराना विथा विथारना
विथित विथुर विथुरा विद् विद
विदग्ध विदग्धक विदग्धता विदग्धा विदत्त
विदमान विदर विदरण विदरना विदर्भ
विदर्भजा विदर्भराज विदर्व्य विदल विदलन
विदलना विदलान्न विदलित विदा विदाई
विदाय विदायी (यिन्) विदार विदारक विदारण
विदारना विदारिका विदारित विदारी (रिन्) विदारी-कंद
विदारी गंधा विदाह विदाही विदिक विदित
विदिता विदिथ विदिशा विदिषा विदीपक
विदीर्ण विदु विदुख विदुत्तम विदुर
विदुल विदुला विदुष विदुषी विदूर
विदूरज विदूरत्व विदूरथ विदूरित विदूषक
विदूषण विदूषना विदूषित विदृक् (दृश्) विदेय
विदेव विदेश विदेशी विदेशीय विदेह
विदेह-कैवल्य विदेहत्व विदेहपुर विदेहा विदेही (हिन्)
विदोष विद्द विद्ध विद्धक विद्ध-व्रण
विद्धा विद्धि विद्यमान विद्यमानत्व विद्या
विद्याकर विद्या-गुरु विद्या-गृह विद्यात्व विद्या-दान
विद्या-देवी विद्याद्रोही विद्याधन विद्याधर विद्याधरी
विद्याधारी विद्याधि-देवता विद्याधिप विद्यापति विद्यापीठ
विद्या-मंदिर विद्यामहेश्वर विद्यारंभ विद्याराज विद्यार्थी
विद्यालय विद्यावधू विद्यावान् विद्या-वृद्ध विद्या-व्रत
विद्यु विद्युच्चालक विद्युत् विद्युत्ता विद्युतिक
विद्युत्पात विद्युत्पादक विद्युत्प्रभा विद्युत्मापक विद्युत्माला
विद्युत्मुख विद्युत्य विद्युत-विश्लेषण विद्युतगौरी विद्यद्दर्शी
विद्युद्दाम (न्) विद्युन्माला विद्युल्लता विद्युल्लेखा विद्येश
विद्योत विद्रध विद्रधि विद्रधिका विद्रव
विद्रवण विद्राव विद्रावक विद्रावण विद्रावी (विन्)
विद्रुत विद्रुम विद्रुमफल विद्रम-लता विद्रूप
विद्रूपण विद्रोह विद्रोही (हिन्) विद्वज्जन विद्वत्कल्प
विद्वत्ता विद्वत्व विद्वद्वाद विद्वान् विद्विष
विद्विष्ट विद्विष्टि विद्वेष विद्वेषक विद्वेषण
विद्वेषिता विद्वेषी (षिन्) विद्वेष्य विधंसा विधंसना
विध विधत्री विधन विधना विधमन
विधर विधरण विधर्त्ता (तृ) विधर्म विधर्मक
विधर्मिक विधर्मी (र्मिन्) विधवा विधवापन विधवाश्रम
विधाँसना विधा विधातव्य विधाता (तृ) विधातु
विधात्री विधान विधानक विधान-परिषद् विधान-मंडल
विधान-सप्तमी विधान-सभा विधानांग विधानी विधायक
विधायन विधायन-संग्रह विधायिका विधायी (यिन्) विधारण
विधि विधिक विधिकता विधिक-प्रतिनिधि विधिकर्ता
विधिक व्यवहार विधिक-साध्य विधिज्ञ विधितः विधि-दर्शक
विधिदर्शी विधिना विधि-निषेध विधि-पत्नी विधिपाट
विधिपुत्र विधिपुर विधि-भंग विधि-भेद विधिरानी
विधिलोक विधिवत् विधि-वधू विधि-वादपद विधि-वाहन
विधिविहित विधिषेध विधुंत विधुंतुद विधु
विधुक्रांत विधुदार विधुप्रिया विधु-बंधु विधु-बैनी
विधुमणि विधुमुखी विधुर विधुरा विधुवदनी
विधूत विधूति विधूनन विधृत विधृति
विधेय विधेयक विधेयता विधेयत्व विधेयात्मा (त्मन्)
विधेयाविमर्ष विध्य विध्यात्मक विध्वंस विध्वंसक
विध्वस्त विन विनत विनतड़ी विनता
विनति विनती विनद्ध विनमन विनम्र
विनम्रता विनय विनयकर्म (न्) विनयघर विनय-पिटक
विनयवान् विनयशील विनयाध्यक्ष विनयावनत विनयी (यिन्)
विनवना विनशन विनश्वर विनष्ट विनष्टि
विनष्टोपजीवी (विन्) विनस विनसना विनसाना विना
विनाड़ी विनाथ विनाम विनायक विनायक चतुर्थी
विनायिका विनाल विनाश विनाशन विनाशित
विनाशी (शिन्) विनाश्य विनास विनासक विनासन
विनासना विनिंदा विनिगमक विनिगमना विनिग्रह
विनिद्र विनिधान विनिपात विनिपातक विनिपाती (तिनि)
विनिमय विनियंत्रण विनिमय विनियोग विनियोजक
विनियोजन विनिर्गत विनिर्गम विनिवेशन विनिवेशी (शिन्)
विनिश्चय विनिषिद्ध विनिषिद्ध व्यापार विनीत विनीति
विनु विनुक्ति विनूठा विनोक्ति विनोद
विनोद-वृत्ति विनोदी (दिन्) विन्यसन विन्यस्त विन्यास
विपंचक विपंची विपक्व विपक्ष विपक्षी (क्षिन्)
विपचन विपज्जनक विपणन विपणि (णी) विपत्तन
विपत्ति विपत्र विपथ विपथगामी (मिन्) विपथन
विपद् विपदा विपन्न विपरीत विपरीतक
विपरीत-रति विपरीत-लक्षणा विपरीत लिंग विपरीता विपरीतार्थ
विपरीतोपमा विपर्ण विपर्णक विपर्यय विपर्यस्त
विपर्यास विपल विपश्चन विपश्चित विपाक
विपाटन विपाटल विपाठ विपात विपातन
विपादिका विपाल विपासा विपिन विपिनचर
विपिनतिलका विपिनपति विपिनबिहारी विपुंसक विपुंसी
विपुत्र विपुर विपुल विपुलक विपुलता
विपुला विपुलाई विपुष्ट विपुष्प विपूयक
विपृक्त विपोहना विप्र विप्रक विप्रकर्षण
विप्रकार विप्रकीर्ण विप्रकृष्ट विप्रगीत विप्र-चरण
विप्रता विप्रतिपत्ति विप्रतिपन्न विप्रतिषिद्ध विप्रतिषेध
विप्रत्यय विप्रत्य विप्रथित विप्र-पद वि-प्रपात
विप्र-बंधु विप्रबुद्ध विप्रमाथी (थिन्) विप्रयुक्त विप्रयोग
विप्रयोगी (गिन्) विप्र-राम विप्रर्षि विप्रलंभ विप्रलंभक
विप्रलंभन विप्रलंभी (भिन्) विप्रलब्ध विप्रलब्धा विप्रलाप
विप्रलापी (पिन्) विप्रलुंपक विप्रलुप्त विप्रलोप विप्रवाद
विप्रवास विप्र-व्रजनी विप्रश्न विप्रश्निक विप्र-हरण
विप्राधिप विप्रिय विप्रेत विप्रेषित विप्लव
विप्लवक विप्लवी (विन्) विप्लाव विप्लावक विप्लावन
विण्लावी विप्लुत विप्सा विफल विफलता
विबंध विबंधन विबंधु विबल विबाध
विबुद्ध विबुध विबुधतरु विबुधधेनु विबुधनदी
विबुधपति विबुधपुर विबुधप्रिया विबुधबेलि विबुध-वन
विबुध-विलासिनी विबुध-वैद्य विबुधाचार्य विबुधान विबुधापगा
विबुधावास विबुधेंद्र विबुधेश विबोध विबोधन
विब्वोक विभंग विभंगि विभंगी (गिन्) विभंगुर
विभक्त विभक्तज विभक्तवाद विभक्ति विभज्य
विभर विभव विभवकर विभवशाली विभवी (विन्)
विभाँति विभा विभाकर विभाग विभागक
विभागात्मक-नक्षत्र विभागी (गिन्) विभागीय विभाजक विभाजन
विभाजित विभाज्य विभात विभाति विभाना
विभाव विभावक विभावन विभावना विभावनीय
विभावरी विभावरीश विभावसु विभावित विभावी (विन्)
विभाव्य विभाषा विभाषित विभास विभासक
विभासना विभासा विभासित विभिन्न विभिन्नता
विभीत विभीति विभीषक विभीषण विभीषिका
विभु विभुता विभूति विभूमा (मन्) विभूषण
विभूषना विभूषा विभूषित विभूष्य विभेद
विभेदक विभेदकारी (रिन्) विभेदन विभेदना विभेदी (दिन्)
विभेद्य विभोर विभौ विभ्रंश विभ्रंशन
विभ्रम विभ्रमी (मिन्) विभ्रांत विभ्रांति विभ्राट्
विमंडन विमंडित विमत विमति विमत्सर
विमद विमध्य विमध्यता विमन विमनस्क
विमर्द विमर्दक विमर्दन विमर्दित विमर्दी
विमर्श विमर्शक विमर्शन विमर्श-संधि विमर्शी (र्शिन्)
विमर्ष विमल विमलक विमलता विमलध्वनि
विमला विमलात्मा (त्मन्) विमलाद्रि विमलाशोक विमली
विमास विमा विमाता (तृ) विमातृज विमान
विमान-चालक विमान-चालन विमानन विमान-पत्तन विमान-वाहक
विमानित विमार्ग विमार्गा विमार्जन विमासन
विमित विमिश्र विमिश्रा विमिश्रित विमीय
विमुक्त विमुक्ति विमुख विमुखता विमुग्ध
विमुग्धक विमुद्र विमुद्रण विमूढ़ विमूढ़क
विमूढ़-गर्भ विमूर्च्छ विमूर्च्छित विमूल विमूलन
विमृश विमृश्य विमृष्ट विमोक विमोक्ता (क्तृ)
विमोक्ष विमोक्षण विमीक्षी (क्षिन्) विमोघ विमोचक
विमोचन विमोचना विमोच्य विमोह विमोहक
विमोहन विमोहना विमोहा विमोहित विमोही (हिन्)
विमौट वियंग विय वियत् वियत्-पताका
वियद्गंगा वियम वियाम वियुक्त वियुग्म
वियुत वियो वियोग वियोग-श्रृंगार वियोगांत
वियोगिन वियोगिनी वियोगी (गिन्) वियोजक वियोजन
वियोजित वियोज्य विरंग विरंच (चि) विरंचि-सुत
विरंजन विरक्त विरक्तता विरक्ति विरचन
विरचना विरचित विरज विरजन विरजा
विरजाक्ष विरजा-क्षेत्र विरत विरति विरथ
विरद विरदावली विरदैप विरम विरमण
विरमना विरमाना विरल विरला विरलीकरण
विरव विरस विरसता विरह विरह-निवेदन
विरहा विरहागि विरहाग्नि विरहानल विरहिणी
विरहित विरही (हिन्) विरहोत्कंठिता विराग विरागी (गिन्)
विराज विराजन विराजना विराजमान विराजित
विराट् विराट विराण विराध विराधन
विराम विराम-काल विराम-चिन्ह विराम-संधि विराल
विराव विरावण विरावी (विन्) विरास विरासत
विरासी विरिंच (चि) विरिक्त विरुज विरुजालय
विरुझना विरुझाना विरुद विरुदावली विरुद्ध
विरुद्धकर्मी (कर्मन) विरुद्धता विरुद्ध-मति-कारिता विरुद्धार्थ विरुद्धार्थ दीपक
विरुध विरुह विरूज विरूढ़ विरूथिनी
विरूप विरूपण विरूपता विरूप-परिणाम विरूपा
विरूपाक्ष विरूपिक विरूपी (पिन्) विरेक विरेचक
विरेचन विरेची (चिन्) विरेच्य विरोक विरोकना
विरोचन विरोध विरोधक विरोधन विरोधना
विरोध-पीठ विरोधाभास विरोधित विरोधिता विरोधी (धिन्)
विरोध्य विरोपण विरोम विरोह विरोहण
विरोही वित्त विलंघन विलंघना विलंघनीय
विलंघित विलंघी (घिन्) विलंघ्य विलंब विलंबन
विलंबना विलंब-शुल्क विलंबित विलंबी (दिन्) विलक्ष
विलक्षण विलक्षणता विलखना विलखाना विलग
विलगाना विलग्न विलच्छन विलज्ज विलपन
विलपना विलब्ध विलम विलमना विलय
विलयन विलसन विलसना विलसाना विलसित
विलह-बंदी विलहा विलाना विलाप विलापन
विलापना विलापी (पिन्) विलायत विलायती विलायती-पटुआ
विलायती-बैगन विलायन विलावल विलास विलासक
विलासन विलासिका विलासिता विलासिनी विलासी (सिन्)
विलास्य विलिंग विलिखन विलिप्त विलीक
विलीन विलुनन विलुप्त विलुलक विलून
विलेख विलेखन विलेखा विलेखी (खिन्) विलेप
विलेपन विलेपनी विलेपी (पिन्) विलेय विलेवासी (सिन्)
विलेशय विलोक विलोकन विलोकना विलोकनि
विलोकनीय विलोकित विलोकी (किन्) विलोचन विलोडक
विलोडन विलोड़ना विलोप विलोपक विलोपन
विलोपना विलोपी (पिन्) विलोप्ता (प्तृ) विलोप्य विलोभ
विलोभन विलोम विलोमक विलोम-जात विलोमतः
विलोमन विलोमवर्ण विलोमा (मन्) विलोल विलोहित
विलोहिता विल्व विव विवक्ता (क्तृ) विवक्षा
विवक्षित विवत्स विवदन विवदना विवदमान्
विवदित विवर विवरण विवरण-पत्र विवरणिका
विवरना विवरणी विवर्जन विवर्जित विवर्ण
विवर्णता विवर्त विवर्तक विवर्तन विवर्तवाद
विवर्तवादी विवर्तित विवर्ती (र्तिन्) विवर्द्धन विवर्द्धिनी
विवश विवशता विवस विवसन विवस्त्र
विवस्वत् विवस्वान् (स्वत्) विवाक विवाचन विवाद
विवादक विवादार्थी (थिन्) विवादास्पद विवादी (दिन्) विवाद्य
विवान विवास विवासन विवास्य विवाह
विवाहना विवाहला विवाह-विच्छेद विवाहा विवाहित
विवाह्य विवि विविक्त विविक्ति विविध
विविर विवीत विवुध विवृत् विवृत्ति
विवृत्ता विवृतोक्ति विवृत्त विवृत्ति विवृद्ध
विवेक विवेकवादी विवेकवान् विवेकाधीन विवेकी (किन्)
विवेचक विवेचन विवेचना विवेचनीय विवेचित
विवेच्य विव्वोक विशंक विशंकनीय विशंका
विशंकी (किन्) विशंक्य विश् विश विशद
विशदता विशदित विशय विशरण विशल्य
विशल्या विशसन विशसित विशस्त विशांप्रति
विशा विशाकर विशाख विशाख-यूप विशाखा
विशातन विशारण विशारद विशाल विशालक
विशालता विशाल-पत्र विशाला विशालाक्ष विशालाक्षी
विशिका विशिख विशिखा विशिरस्क विशिरा (रस्)
विशिष्ट विशिष्टता विशिष्टाद्वैत विशिष्टी विशिष्टीकरण
विशीर्ण विशील विशुद्ध विशुद्ध-चक्र विशुद्धता
विशुद्धि विशुद्धिवाद विशूचिका विशून्य विश्रृंखल
विश्रृंखलता विश्रृंग विशेष विशेषक विशेषक चिन्ह
विशेषज्ञ विशेषण विशेषता विशेषांक विशेषाधिकार
विशेषित विशेषी विशेषोक्ति विशेष्य विशेष्य-लिंग
विशेष्यासिद्ध विशोक विशोका विशोणित विशोध
विशोधन विशोधनी विशोधित विशोधिनी विशोधी (धिन्)
विशोध्य विश्पति विश्रंभ विश्रंभी (भिन्) विश्रब्ध
विश्रब्ध-नवोढ़ा विश्रम विश्रय विश्रयी (यिन्) विश्रव (स्)
विश्रवा (वस्) विश्रांत विश्रांति विश्राम विश्रामालय
विश्राव विश्रावण विश्री विश्रुत विश्रुतात्मा (त्मन्)
विश्रुति विश्लथ विश्लिष्ट विश्लिष्ट-संधि विश्लेष
विश्लेषण विश्लेषणात्मक विश्लेषी (षिन्) विश्लेष्य विश्वंतर
विश्वंभर विश्वंभरा विश्वंभरी विश्व विश्वक
विश्वकर्ता विश्वकर्मा (र्म्मन्) विश्वकाय विश्वकाया विश्वकार
विश्वकार्य विश्वकृत् विश्वकेतु विश्वकोश विश्वगंध
विश्वगंधा विश्वग विश्वगर्भ विश्वगुरु विश्व-गोचर
विश्वगोप्ता विश्व-चक्र विश्व-चक्षु (ष्) विश्वजित् विश्वजीव
विश्वतः (तस्) विश्वतोया विश्वत्रय विश्वदेव विश्वदैवत
विश्वधर विश्वधाम (न्) विश्वधारिणी विश्वधारी (रिन) विश्वनाथ
विश्वनाभ विश्व-नाभि विश्वपति विश्व-पदिक विश्व-प्रकाश
विश्वप्स (प्सन्) विश्व-बंधु विश्वबाहु विश्व-बीज विश्वभद्र
विश्व-भर विश्वभुज् विश्वमाता (तृ) विश्वमुखी विश्वमूर्ति
विश्व-योनि विश्वरुचि विश्वरुची विश्वरूप विश्वरूपी (पिन्)
विश्वलोचन विश्ववाद विश्ववास विश्वविद् विश्वविद्यालय
विश्वव्यापक विश्वव्यापी विश्वश्रवा (वस्) विश्वसन विश्वसनीय
विशवसहा विश्व-साक्षी (क्षिन्) विश्वसित विश्व-सृज् विश्वस्त
विश्वहर्ता (र्तृ) विश्व-हेतु विश्वांड विश्वा विश्वाक्ष
विश्वातीत विश्वात्मा (त्मन्) विश्वाद् विश्वाधार विश्वानर
विश्वामित्र विश्वामृत विश्वायन विश्वावसु विश्वावास
विश्वाश्रय विश्वास विश्वास-घात विश्वास-घातक विश्वास-पात्र
विश्ववासिक विश्वासित विश्वासी (सिन्) विश्वास्य विश्वेदेव
विश्वेश विश्वेश्वर विषंगी (गिन्) विष विष-कंटक
विष-कंटकी विष-कंठ विष-कंद विष-कन्या विष-कृत
विष-गंधक विष-गिरि विषघ विषघा विषघ्न
विषघ्नी विष-ज्वर विषणि विषण्ण विष-तंत्र
विष-तरु विषता विषदंड विष-दंतक विषदंष्ट्रा
विषद विषदा विषदिग्ध विष-दुष्ट विष-दूषण
विष-द्रुम विषधर विषधात्री विष-नाशन विषनाशिनी
विष-पत्रिका विष-पुच्छ विषपुष्प विष-प्रयोग विष मंत्र
विषम विषम-कर्ण विषम कोण विषम-चतुष्कोण विषम-छंद
विषम-ज्वर विषमता विषम त्रिभुज विषमत्व विषम-नयन
विषम-नेत्र विषम-बाहु विषम-भुज विषम-वाण विषमवृत्त
विषम-शिष्ट विषमांग विषमा विषमाक्ष विषमाग्नि
विषमान्न विषमायुध विषमाशन विषमित विषमीकरण
विषमृष्टि विषमेषु विषय विषयक विषय-कर्म (न्)
विषय-निर्धारिणी-समिति विषयपति विषय-वस्तु विषय-समिति विषयांत
विषयांतर विषया विषयाधिप विषयानुक्रमणिका विषयासक्त
विषयासक्ति विषयी (यिन्) विषरूपा विषल विष-लता
विष-वल्ली विष-विज्ञान विषविद्या विष-विधि विष-वृक्ष
विष-वैद्य विष-व्रण विष-हंता (तृ) विष-हंत्री विषह
विषह विषहरा विषहा विषहारक विषांकुर
विषांनगा विषांतक विषा विषाक्त विषाण
विषाणका विषाणिका विषाणी विषाणु विषाद्
विषाद विषादन विषादनी विषादिता विषादिनी
विषादी (दिन्) विषानन विषापह विषापहा विषायुध
विषार विषारि विषालु विषास्त्र विषी
विषुप विषुव विषुवत् विषुवत्-रेखा विषुवदिन
विषवद्देश विषूचक विषूचिका विषौषधि विष्कंध
विष्कंभ विष्कंभन विष्कंभी (भिन्) विष्क विष्कर
विष्कलन विष्किर विष्टंभ विष्टंभी (भिन्) विष्ट
विष्टय विष्टप-हारी विष्टर विष्टरश्रवा (वस्) विष्टि
विष्टिकर विष्टि-भार विष्ठ विष्ठित विष्णु
विष्णु-कांति विष्णु-कांत विष्णु-कांता विष्णुचक्र विष्णुतिथि
विष्णुत्व विष्णुदैवत विष्णुधर्मोत्तर विष्णुधारा विष्णु-पत्नी
विष्णुं-पद विष्णु-पदी विष्णुपुरी विष्णु-प्रिया विष्णु-माया
विष्णुयशा विष्णुयान विष्णु-रथ विष्णु-लोक विष्णु-वल्लभा
विष्णुवृद्ध विष्णु-शक्ति विष्णु-शिला विष्णु-श्रृंखला विष्णु-श्रुत
विष्णु-स्मृति विष्णुहिता विष्णूत्तर विष्पर्धा विष्फार
विष्यंदन विष्य विष्व विष्वक् विष्वककिरण
विष्वक्वाद विष्वक्सिद्धान्त विष्वक्सेन विष्वग्वात विसंकट
विसंक्रमण विसंगत विसंज्ञ विसंधि विसंधिक
विसँभारा विसंवाद वितंवादी विसंहत विस
वि-सदृश विसम विसम्मति विसर्ग विसर्गी
विसर्गी-ज्वर विसर्जन विसर्जनी विसर्जनीय विसर्जित
विसर्प विसर्पण विसर्पिका विसर्पी (र्पिन्) विसल
विसवर्त्म विसार विसारक विसारण विसाल
विसिनी वि-सुकृत विसूचन विसूचिका विसूची
विसूरण विसृत विसृष्ट विसृष्टि विसैन्यीकरण
विसौख्य विस्खलन विस्त विस्तर विस्तरण
विस्तार विस्तारण विस्तारना विस्तारवाद विस्तारिणी
विस्तारित विस्तारी (रिन्) विस्तीर्ण विस्तृत विस्तृति
विस्थापन विस्थापित विस्थिति विस्फार विस्फारक
विस्फारण विस्फारित विस्फीत विस्फीत विस्फुरण
विस्फुलिंग विस्फूर्जन विस्फोट विस्फोटक विस्फोटन
विस्मय विस्मयाकुल विस्मयादि-बोधक विस्मरण विस्मापन
विस्मारक विस्मिति विस्मिति विस्मृत विस्मृति
विस्रंभ विस्रवण विस्रा विस्राम विस्राव
विस्रावण विस्वर विस्वाद विहंग विहंगक
विहंगम विहंगम मार्ग विहंगमा विहंग-राज विहंगहा (हन्)
विहंगिका विहँड़ना विहँसना विहग विहगेंद्र
विहत विहति विहर विहरण विहरना
विहर्ता (र्तृ) विहव विहसन विहसित विहस्त
विहाग विहाण विहाना विहायस विहार
विहारक विहारिका विहारी विहास विहिंसक
विहि विहित विहीन विहून विहृत
विहृति विह्लल विह्वलता वींद वीक
वीकाश वीक्ष वीक्षक वीक्षण वीक्षणीय
वीक्षा वीक्षित वीक्ष्य वीख वीखना
वीचि वीचिमाली (लिन्) वीची वीज वीजक
वीज-कर वीजकृत वीजकोश वीज-गणित वीजधान्य
वीजन वीजपुरुष वीजपूर वीज-मार्गी वीजलि
वीजसार वीजसू वीजित वीजी वीजोदक
वीज्य वीझण वीझना वीटक वीटा
वीटिका वीटी वीटुली वीण वीणा
वीणा-दंड वीणाधारी वीणा-पाणि वीणा-प्रसेव वीणावती
वीणा-वादिनी वीणा-हस्त वीणी वीतंस वीत
वीतक वीत-मल वीतराग वीतसूत्र वीतहव्य
वीतहोत्र वीति वीतिहोत्र वीथी वीध्र
वीनाह वीपा वी० पी वीप्सा वीभत्स
वीरंधर वीर वीरक वीर-कर्मा (र्मन्) वीर-काम
वीरकाव्य वीरकुक्षि वीर-केशरी (रिन्) वीरगति वीर-गाथा
वीर-चक्र वीरज वीरण वीरणी वीरता
वीरधन्वा (वन्) वीरपट्ट वीरपत्नी वीर-पान वीरपुष्पी
वीर-पूजा वीर-प्रसू वीरबाहु वीरभद्र वीर-भुक्ति
वीर-मंगल वीर-मत्स्य वीर-मार्ग वीर-मुद्रिका वीर-रज
वीर-राघव वीर-रात्रि वीर-रेणु वीर-ललित वीर-लोक
वीरवती वीर-वसंत वीर-वह वीर-व्रत वीर-शयन
वीर-शय्या वीरशाक वीर-शैव वीरसू वीरस्थ
वीरस्थान वीरहा वीरहोत्र वीरांतक वीरा
वीराचार वीराचारी (रिन्) वीरान वीराना वीरानी
वीराशंसन वीरासन वीरिणी वीरुध वीरुधा
वीरेंद्र वीरेश वीरेश्वर वीर्य वीर्यकृत
वीर्यज वीर्यधन वीर्यवत् वीर्यशुल्क वीर्यातराय
वीर्या वीर्याधान वीर्यान्वित वीसा वुजूद
वुसूल वुसूली वृंत वृंत्ताक वृंत्ताकी
वृंद वृंदवाद्य वृंदसंगीत वृंदा वृंदाक
वृंदार वृंदारक वृंदारण्य वृंदावन वृंदावनेश्वर
वृंदावनेश्वरी वृंदी वृंहण वृक वृकदेवा
वृकधूप वका वृकायु वृकोदर वृक्क
वृक्क शोध वृक्का वृक्ष वृक्षक वृक्ष-कुक्कुट
वृक्षधर वृक्ष-दोहद वृक्ष-धूप वृक्षनाथ वृक्ष-निर्यास
वृक्ष-प्रतिष्ठा वृक्ष-भक्षा वृक्ष-मूलिका वृक्षराज वृक्षरुहा
वृक्ष-रोपण वृक्ष-रोपक वृक्ष-वासी वृक्ष-संकट वृक्ष-स्नेह
वृक्षादन वृक्षम्ल वृक्षायुर्वेद वृक्षालय वृक्षावास
वृक्षोत्थ वृक्षोत्पल वृक्षौका (कस्) वृक्ष्य वृज
वृजन वृजन्य वृजि वृजिन वृज्य
वृत्त वृत्ति वृत्त वृत्तक वृत्त-खंड
वृत्त-गंधि वृत्त-चित्र वृत्त-चेष्टा वृत्त-पत्र वृत्तपर्णी
वृत्तपुष्प वृत्तपुष्पा वृत्त-फल वृत्तफला वृत्तबंध
वृत्तवान् (वत्) वृत्तशाली (लिन्) वृत्तांत वृत्ता वृत्तानुवर्ती (र्तिन्)
वृत्तानुसारी (रिन्) वृत्तार्ध वृत्ति वृत्ति-कर वृत्तिकार
वृत्ति-विरोध वत्तिस्थ वृत्तीय वृत्य वृत्यनुप्रास
वृत्र वृत्रघ्न वृत्रघ्नी वृत्रत्व वृत्रनाशन
वृत्रशंकु वृत्रहा वृत्रारि वृत्रासुर वृथा
वृथात्व वृथा-मांस वृद्ध वृद्ध-काक वृद्ध-केशव
वृद्ध-गंगा वृद्धता वृद्धत्व वृद्ध-धूप वृद्ध-नाभि
वृद्ध-पराशर वृद्ध-प्रपितामह वृद्ध-युवती वृद्धश्रवा (वस्) वृद्धश्रावक
वृद्धांगुलि वृद्धांत वृद्धा वृद्धाचल वृद्धावस्था
वृद्धि वृद्धिक वृद्धि-कर्म वृद्धिका वृद्धि-जीवक
वृद्धिद वृद्धि-पत्र वृद्धियोग वृद्धिश्राद्ध वृद्धि-सानु
वृध्य वृन्न वृश वृश्चन वृश्चिक
वृश्चिकर्णी वृश्चिका वृश्चिकाली वृश्चिकेश वृश्चिपत्री
वृष वृषक वृषकर्णी वृषका वृष केतन
वृषकेतु वृषक्रतु वृषगण वृष-चक्र वृषण
वृषण-कच्छू वृषणाश्व वृषदर्भ वृषदेवा वृषध्वज
वृषध्वजा वृष-नाशन वृषपति वृषपर्णी वृषपर्व्वा
वृषप्रिय वृषभ वृषभ-केतु वृषभ-गति वृषभत्व
वृषभधुज वृषभ-ध्वज वृषभ-वीथी वृषभांक वृषभा
वृषभाक्ष वृषभानु वृषभानुजा वृषभानु-नंदिनी वृषभासा
वृषभी वृषरवि वृषल वृषली वृषलीपति
वृषवासी (सिन) वृषवाहन वृषशत्रु वृषस्कंध वृषान्तक
वृषा वृषाकापि वृषाकृति वृषाक्ष वृषाणक
वृषाणि (णिन) वृषादित्य वृषायण वृषायणी वृषाश्व
वृषाश्रित वृषासुर वृषी (षिन) वृषेन्द्र वृषीत्सर्ग
वृषोदर वृष्टि वृष्टि-जीवन वष्टिभू वृष्टिमान
वृष्टिमापक वृष्टि-वैकृत वृष्णि वृष्णिक गर्भ वृष्ण्य
वृष्य वृष्या वृहत् वृहती वृहत्कंद
वृहत्काम वृहत्कुक्षि वृहत्ताल वृहत्तृण वृहत्त्वक्
वृहत्त्वच वृहत्पंचमूल वृहत्पत्र वृहत्पत्रा वृहत्पर्ण
वृहत्पाद वृहत्पीलू वृहत्पुष्प वृहत्फल वृहत्फला
वृहदंग वृहदेला वृहदगृह वृहद्दंती वृहद्दल
वृहद्दला वृहद्धान्य वृहदबला वृहद्भानु वृहद्रथ
वृहद्रथा वृहदवल्कल वृहदवारुणी वृहन्नल वृहन्नला
वृहस्पति वृही वेंकट वेंकटाचल वेंकटेश, वेकेंटश्वर
वे वेकट वेक्षण वेग वेगग
वेग-धारण वेग-नाशन वेग-निरोध वेगमापक वेगवती
वेगवान् वेग-वाहिनी वेग-विधात वेगसर वेगा
वेगित वेगिनी वेगी (गिन्) वेगीय वेट्
वेट्ट चंदन वेड वेड़ा वेढमिका वेण
वेणवी (विन्) वेणा वेणि वेणिक वेणिका
वेणिनी वेणी वेणीदान वेणीर वेणु
वेणुक वेणुका वेणुकार वेणुकीय वेणुज
वेणुज-मुक्ता वेणुप वेणुपुर वेणु-बीज वेणुमती
वेणुमान वेणु-मुद्रा वेण-यव वेणु-वन वेण्य
वेण्वा वेण्वा-तट वेत वेतन वेतन-भोगी (गिन्)
वेतस वेतसक वेतस-पत्रक वेताल वेताला
वेत्ता वेत्र वेत्रक वेत्रकार वेत्रकूट
वेत्र-गंगा वेत्रधर वेत्रवती वेत्रहा (हन्) वेत्रासन
वेत्रासुर वेत्रिक वेत्री वेद वेदक
वेदकर्ता (र्त्तृ) वेदकार वेद-गंगा वेदगर्भ वेदगर्भा
वेदगुप्त वेदगुह्य वेद-जननी वेदज्ञ वेदत्व
वेद-दीप वेदन वेदना वेदनी वेदनीय
वेदबीज वेजभू वेद-मंत्र वेद-माता (तृ) वेद-मूर्ति
वेद-यज्ञ वेदवती वेद-वदन वेद-वाक्य वेदवादी (दिन्)
वेदवाह वेद-वाहन वेद-व्यास वेद-व्रत वेदशिर
वेदसार वेद-स्वरूपी वेदांग वेदांत वेदांत
वेदांती (तिन्) वेदाग्रमी वेदात्म वेदादि वेदाधिदेव
वेदाधिप वेदाध्यक्ष वेदि वेदिका वेदित
वेदितव्य वेदित्व वेदी (दिन्) वेदीश वेदुक
वेदेश्वर वेदोक्त वेदोपकरण वेदोपनिषद् वेद्वव्य
वेद्वा वेद्य वेद्यत्व वेध वेधक
वेधनी वेधनीय वेधशाला वेधस वेधा (धस्)
वेधालय वेधित वेधिनी वेधी (धिन्) वेध्य
वेन वेन्य वेपथु वेपन वेर
वेल वेलना वेला वेला-जल वेला-ज्वर
वेलाद्रि वेलाधिप वेलार्ख वेलावित्त वेलिका
वेल्लन वेल्ली वेशंत वेश वेशक
वेशकार वेशता वेशत्व वेशधर वेशन
वेशनी वेश-युवती वेशर वेश-रथ्या वेश-वधू
वेश-वनिता वेश-वार वेशवास वेश-वीथी वेश-स्त्री०
वेशांत वेशिक वेशी (शिन्) वेश्म वेशमस्त्री
वेश्मांत वेश्मा वेश्यांगना वेश्या वेश्याचार्य
वेश्या-पत्तन वेश्यालय वेश्या-वृत्ति वेष वेषकार
वेषण वेषधारी वेष-भूषा वेषवार वेष्ट
वेष्टक वेष्टन वेष्टनक वेष्टव्य वेष्टसार
वेष्टित वेस वेसन्नर वेसर वेसवार
वेसासना वेह वैध्य वै वैकक्ष
वैकक्ष्यक वैकटिक वैकट्य वैकथिक वैकर्ण
वैकर्णायन वैकर्तन वैकर्म वैकल्प वैकल्पिक
वैकल्य वैकारिक वैकारिकी वैकार्य वैकाल
वैकालिक वैकासिक वैकुंठ वैकृत वैकृत-ज्वर
वैकृतिक वैकृत्य वैक्रम वैक्रमीय वैक्रांत
वैक्रिय वैक्लव्य वैखरी वैखानस वैखानसीय
वैगन वैगलेय वैगुण्य वैग्रहिक वैघटिक
वैघात्य वैचक्षण्य वैचारिकी वैचित्त्य वैचित्र
वैचित्र्य वैचित्र्यवीर्य वैच्युति वैजनन वैजन्य
वैजयंत वैजयंतिक वैजयंती वैजयिक वैजात्य
वैजिक वैज्ञानिक वैडाल-व्रत वैण वैणव
वैणविक वैणवी (विन्) वैणिक वैणुक वैण्य
वैतंडिक वैतंसिक वैतत्य वैतथ्य वैतनिक
वैतरणी वैतस्त वैतानिक वैताल वैतालिक
वैताली (लिन्) वैतालीय वैतुष्ण्य वैत्तिक वैदंभ
वैद वैदक वैदग्ध (दग्ध्य) वैदर्भ वैदर्भक
वैदर्भी वैदांतिक वैदारिक वैदिक वैदिक-धर्म
वैदिक-युग वैदिश वैदिश्य वैदुरिक वैदुष
वैदुष्य वैदूर्य वैदेशिक वैदेश्य वैदेहक
वैदेही वैद्य वैद्यक वैद्याधर वैद्युत्
वैद्रुम वैध वैधता वैधर्मिक वैधर्म्य
वैधव वैधवेय वैधव्य वैधस वैधात्र
वैधात्री वैधिक वैधी वैधूर्य वैधृति
वैधेय वैनतक वैनतेय वैनतेयी वैनत्य
वैनयिक वैनायक वैनायिक वैनाशिक वैनीतक
वैन्य वैपथक वैपरीत्य वैपार वैपारी
वैपित्र वैपुल्य वैफल्य वैबुध वैबांधिक
वैभव वैभवशाली वैभविक वैभातिक वैभार
वैभावर वैभाषिक वैभाष्य वैभूतिक वैभोज
वैभ्राज्य वैमत्य वैमनस्य वैमल्य वैमात्र
वैमात्रक वैमात्रेय वैमानिक वैमानिकी वैमुरुय
वैमूढ़क वैमूल्य वैमुध वैयक्तिक वैयक्तिक बंध
वैयक्तिक विधि वैयग्र वैयर्थ्य वैयसन वैयाकरण
वैयाघ्र वैयास वैयासकि वैर वैरक्त
वैरता वैरल्य वैर-शुद्धि वैरस्य वैराग
वैरागिक वैरागी वैराग्य वैराज वैराजक
वैराज्य वैराट वैराटक वैरिंचि वैरिंच्य
वैरि वैरी वैरूपाक्ष वैरूप्य वैरेचन
वैरोचन वैरोचनि वैरोद्धार वैरोधक, वैरोधिक वैलक्षण्य
वैलक्ष्य वैल-स्थान वैलिंग्य वैलोम्य वैवक्षिक
वैवधिक वैवर्ण वैवर्णिक वैवर्ण्य वैवर्त
वैवश्य वैवस्वत वैवस्वती वैवाह वैवाहिक
वैवाह्य वैवृत्त वैशंपायन वैशद्य वैशली
वैशल्य वैशाख वैशाखी वैशारद वैशारद्य
वैशाली वैशालीय वैशालेय वैशिक वैशिष्ठ्य
वैशेषिक वैशेष्य वैश्मिक वैश्य वैश्यता
वैश्यभद्रा वैश्या वैश्रंभक वैश्रंभक वैश्रवणालय
वैश्लेषिक वैश्व वैश्वजनीन वैश्वदेव वैश्वदेवत
वैश्वयुग वैश्वरूप वैश्वानर वैश्वानर-मार्ग वैश्वामित्र, वैश्वामित्रक
वैश्वासिक वैषम्य वैषयिक वैषिक वैषवत
वैष्किर वैष्णव वैष्णवत्व वैष्णवाचार वैष्णवी
वैष्णव्य वैसंदर वैसर्गिक वैसर्जन वैसर्प
वैसा वैसादृश्य वैसे वैस्तारिक वैस्वर्य
वैहंग वैहायस वैहार वैहारिक वैहार्य
वैहासिक वोट वोटर वोटिंग वोड़ना
वोड्र वोढ़ु वोद वोदर वोरव
वोल्ट वोल्टेज वोल्लाह वोहित्य व्यंकुश
व्यंग व्यंगिता व्यंगी व्यंगुल व्यंग्य
व्यंग्य-गीति व्यंग्य-चित्र व्यंग्य-विदग्धा व्यंग्यार्थ व्यंजक
व्यंजन व्यंजनकार व्यंजन संधि व्यंजन-हारिका व्यंजना
व्यंजित व्यंद व्यंशुक व्यंसक व्यंसन
व्यक्त व्यक्तता व्यक्त-दृष्टांत व्यक्त राशि व्यक्त रूप
व्यक्ताक्षेप व्यक्ति व्यक्तिक व्यक्तित्व व्यक्तिवाद
व्यक्तिवादी व्यक्तिकरण व्यक्तीकृत व्यक्तीभूत व्यग्र
व्यग्रता व्यजन व्यजनिक व्यजनी (निन्) व्यज्य
व्यतिकर व्यतिकार व्यतिक्रम व्यतिक्रमण व्यतिक्रांत
व्यतिचार व्यतिपात व्यतिरिक्त व्यतिरेक व्यतिरेकी (किन्)
व्यतिव्यस्त व्यतिहार व्यतीकार व्यतीत व्यतीतना
व्यतीपात व्यतीहार व्यत्यय व्यत्ययक व्यथक
व्यथन व्यथा व्यथित व्यथी (थिन्) व्यथ्य
व्यधन व्यपगत व्यपगति व्यपगम व्यपगमन
व्यपदिष्ट व्यपदेश व्यपनयन व्यपरोपण व्यपवर्ग
व्यपवर्जन व्यपेक्षा व्यपोह व्यभिचार व्यभिचारी
व्यभ्र व्यय व्ययक व्ययमान व्ययशील
व्ययिक व्ययित व्ययी (यिन्) व्यर्थ व्यर्थक
व्यर्थता व्यर्थन व्यलीक व्यवकलन व्यवकीर्ण
व्यवच्छिन व्यवच्छेद व्यवच्छेदक व्यवच्छेदन व्यवदात
व्यवदान व्यवधा व्यवधाता (तृ) व्यवधान व्यवधायक
व्यवधारण व्यवधि व्यवसर्ग व्यवसाय व्यवसाय-संघ
व्यवसायी (यिन्) व्यवसित व्यवसिति व्यवस्था व्यवस्थाता
व्यवस्थान व्यवस्थापक व्यवस्था-पत्र व्यवस्थापन व्यवस्थापनीय
व्यवस्थापिका सभा व्यवस्थापित व्यवस्थाप्य व्यवस्थित व्यवस्थिति
व्यवहरण व्यवहर्ता व्यवहार व्यवहारक व्यवहारजीवी (विन्)
व्यवहारज्ञ व्यवहारतः व्यवहारत्व व्यवहार-दर्शन व्यवहार-निरीक्षक
व्यवहार-पाद व्यवहार-मातृका व्यवहार-विधि व्यवहार-शास्त्र व्यवहार-सिद्धि
व्यवहारांग व्यवहारासन व्यवहारास्पद व्यवहारिक व्यवहारिक जीव
व्यवहारिका व्यवहारी (रिन्) व्यवहार्य व्यवहित व्यवहृत
व्यवहृति व्यवाय व्यवायी व्यष्टि व्यसन
व्यसनार्त व्यसनिता व्यसनी (निन्) व्यसनोत्सव व्यस्त
व्यस्तक व्यस्त गतागत व्यस्त-पद व्यह्न व्याकरण
व्याकर्ता (र्तृ) व्याकर्षण व्याकार व्याकीर्ण व्याकुंचन
व्याकुल व्याकुलता व्याकृत व्याकृति व्याकोष
व्याकोष व्याक्रोश व्याक्षेप व्याख्या व्याख्यागम्य
व्याख्यात व्याख्यातव्य व्याख्याता (तृ) व्याख्यान व्याख्यानशाला
व्याख्येय व्याघट्टन व्याघात व्याघाती (तिन्) व्याघ्र
व्याघ्र ग्रीव व्याघ्रचर्म व्याघ्रता व्याघ्रनख व्याघ्रनखी
व्याघ्रपद व्याघ्रमुख व्याघ्रवक्ता व्याघ्रिणी व्याघ्री
व्याज व्याज-निंदा व्याज-स्तुति व्याजोक्ति व्याड
व्याडि व्यादान व्यादिष्ट व्यादेश व्याध
व्याधा व्याधि व्याधिकी व्याधिध्न व्याधित
व्याधिहर व्याधी (धिन्) व्याध्य व्यान व्यानद्ध
व्यापक व्यापक-न्यास व्यापत्ति व्यापन व्यापना
व्यापन्न व्यापादन व्यापार व्यापारक व्यापार-कर
व्यापार चिन्ह व्यापारण व्यापार-तुला व्यापार-मंडल व्यापाराना
व्यापारिक व्यापारित व्यापारी व्यापी व्याप्त
व्याप्ति व्याप्तित्व व्याप्य व्याभंग व्याम
व्यामिश्र व्यामोह व्यायाम व्यायामिक व्यायामी (मिन्)
व्यायोग व्यार्त व्याल व्यालक व्यालग्राही (हिन्)
व्यालग्रीव व्यालता व्याल-मृग व्यालि व्यालिक
व्याली व्यालीढ़ व्यालुप्त व्यालू व्यावरण
व्यावर्त व्यावर्तक व्यावर्तन व्यावसायिक व्यावहारिक
व्यावहारिक-कला व्यावहारिक-विज्ञान व्यावहार्य व्याविध व्यावृत्त
व्यावृत्ति व्यासंग व्यासंगी (गिन्) व्यास व्यासकूट
व्यासक्त व्यासक्ति व्यास-गद्दी व्यास-गीता व्यासता
व्यासत्व व्यास-पीठ व्यास-वन व्यास-सूत्र व्यासारण्य
व्यासार्द्ध व्यासासन व्यासिद्ध व्यासीय व्यासेध
व्याहत व्याहति व्याहरण व्याहार व्याहृत
व्याहृति व्युच्छिति व्युच्छिन्न व्युच्छेद व्युति
व्युत्क्रम व्युत्क्रमण व्युत्थान व्युत्थिक व्युत्पत्ति
व्युत्पत्तिक व्युत्पन्न व्युत्पादक व्युत्पादन व्युत्पाद्य
व्युत्सर्ग व्युपदेश व्युपरम व्युपशम व्युष
व्युष्ट व्युष्टि व्यूक व्यूढ़ व्यूढ़ापति
व्यूढ़ि व्यूत व्यूति व्यूह व्यूहन
व्यूहित व्योम व्योमक व्योमकेश व्योम गंगा
व्योमग व्योमगमनी व्योमचर व्योमचारी व्योम-धूम
व्योमपाद व्योम-पुढम व्योम-मंडल व्योम-मृग व्योमयान
व्योमवल्ली व्योम-सरिता व्योमस्थली व्योमाभ व्योमी (मिन्)
व्योमोदक व्योम्निक व्रज व्रजक व्रजन
व्रजनाथ व्रजभाषा व्रज-मंडल व्रजमोहन व्रजराज
व्रजवल्लभ व्रजांगन व्रजांगना व्रजित व्रजी
व्रजेंद्र व्रजेश्वर व्रज्य व्रज्या व्रण
व्रण-ग्रंथि व्रणन व्रण-रोपिणी व्रण-शोथ व्रणारि
व्रणित व्रणिल व्रणी (णिन्) व्रणीय व्रण्य
व्रत व्रत-चर्या व्रतचारिता व्रतचारी व्रतती
व्रतधर व्रत-पक्ष व्रत-भिक्षा व्रत-संग्रह व्रतस्थ
व्रत-स्नातक व्रताचरण व्रतादेश व्रतादेशन व्रतिक
व्रती व्रतेश व्रतोपनयन व्रतोपायन व्रत्य
व्रन व्रश्चन व्राचड व्राज व्राजिक
व्रात व्रात्य व्रात्यता व्रात्यत्व व्रात्य-स्तोम
व्रिख व्रिध व्रीड़ व्रीडन व्रीडा
व्रीडित व्रीहि व्रीहिमुख व्रीहि-श्रेष्ठ व्रीही
व्रीह्य पूप व्रैह व्हिस्की व्हेल
 
लौटें            मुख पृष्ठ