उ/u
लोगों की राय

शब्द का अर्थ खोजें

खोजें
उँखार उँखारी उंगनी उँगल
उँगली उँचन उँचना उँचान उँचास
उंछ उंछ-वृत्ति उंछ-शील उँजरिया उँजियार
उँजेरा, उँजेला उँज्यारा उंझना उँडेरना उँडेलना
उंदरी उँदरू उँदर उंदुरकर्णी उंद्र
उंबरी उँह उअना उअर उआना
उऋण उक उकचन उकचना उकटना
उकटा उकटा-पुराण उकठना उकठा उकड़ू
उकढ़ना उकत उकताना उकती उकलना
उकलवाना उकलाई उकलाना उकलेसरी उकवत
उकसना उकसनि उकसवाना उकसाई उकसाना
उकसाहट उकसौहाँ उकाब उकार उकारांत
उकालना उकास उकासना उकासी उकिलन
उकीरना उकील उकुति उकुति-जुगुति उकुरु
उकुसना उकेरना उकेरी उकेलना उकौथ (ा)
उकौना उक्क उक्त उक्त-निमित्त उक्त-प्रत्युक्त
उक्ताक्षेप उक्ति उक्ति-युक्ति उक्ती उक्थ
उक्थी (क्थिन्) उक्षण उखटना उखड़ना उखड़वाना
उखभोज उखम उखमज उखर उखरना
उखराज उखरैया उखली उखा उखाड़
उखाड़ना उखाड़-पछाड़ उखाड़ू उखाणा उखारना
उखारी उखालिया उखेड़ उखेड़ना उखेरना
उखेरा उखेलना उख्य उगटना उगत
उगदना उगना उगमन उगरना उगलना
उगलवाना उगलाना उगवना उगसाना उगसारना
उगहन उगहना उगहनी उगाना उगार
उगारना उगाल उगालदान उगालना उगाला
उगाहना उगाही उग्गार उग्गाहा उग्र
उग्र-गंध उग्रगंधा उग्रता उग्र-धन्वा (न्वन्) उग्रशेखरा
उग्रसेन उग्रह उग्रहना उग्रा उघटना
उघटा उघटा-पुराण उघड़ना उघन्नी उघरना
उघरनी उघरारा उघाड़ना उघाड़ा उघार
उघारना उघारा उघेड़ना उघेलना उचंत
उचकन उचकना उचका उचकाना उचक्का
उचटना उचटाना उचड़ना उचना उचनि
उचरंग उचरना उचराई उचलना उचाट
उचाटना उचाटी उचाटू उचाड़ना उचाढ़ी
उचाना उचायत उचारना उचालना उचिंत
उचिंत खाता उचित उचिस्ट उचेड़ना उचौहाँ
उच्चंड उच्च उच्चक उच्चतम उच्चता
उच्च-ताप उच्च-न्यायालय उच्चय उच्च रक्त-चाप उच्चरण
उच्चरना उच्चरित उच्च-वर्ग उच्चाकांक्षा उच्चाकांक्षी (क्षिन्)
उच्चाट उच्चाटन उच्चाटित उच्चारण उच्चारणीय
उच्चारना उच्चारित उच्चार्य उच्चार्यमाण उच्चित्र
उच्चैः उच्चैः श्रवा (वस्) उच्छन्न उच्छरना उच्छल
उच्छलन उच्छलना उच्छलिध्र उच्छव उच्छादन
उच्छाव उच्चास उच्छाह उच्छित्ति उच्छिन्न
उच्छिलीध्र उच्छिष्ट उच्छिष्ट भोजी (जिन्) उच्छू उच्छृंखल
उच्छेता (त्तृ) उच्छेद उच्छेदन उच्छेद-वाद उच्छेदवादी (दिन्)
उच्छेदी (दिन्) उच्छ्वसन उच्छ्वसित उच्छ्वास उच्छ्वासित
उच्छ्वासी (सिन्) उछंग उछकना उछक्का उछटना
उछटाना उछरना उछल-कूद उछलना उछलाना
उछव उछाँटना उछार उछारना उछाल
उछाल छक्का उछालना उछाला उछाव उछाह
उछाही उछिन्न उछिष्ट उछीनना उछीर
उछेद उछ्छव उजका उजट उजड़ना
उजड़वाना उजड्ड उजड्डपन उजबक उजर
उजरत उजरना उजरा उजराई उजराना
उजलत उजलवाना उजला उजलापन उजवास
उजहदार उजागर उजाड़ उजाड़ना उजाड़ू
उजाथर उजान उजार उजारना उजारा
उजारी उजालना उजाला उजाली उजास
उजासना उजियर उजियरिया उजियाना उजियार
उजियारना उजियारा उजियारी उजियाला उजीता
उजीर उजुर उजू उजूबा उजेनी
उजेर उजेरना उजेरा उजेला उजोरा
उज्जट उज्जयिनी उज्जर उज्जल उज्जारना
उज्जिहान उज्जीवन उज्जीवित उज्जीवी (विन्) उज्जैन
उज्ज्वल उज्ज्वलता उज्ज्वलन उज्ज्वला उज्झटित
उज्झड़ उज्झन उज्झित उज्यारा उज्यारी
उज्यास उज्र उज्रदार उज्रदारी उझकना
उझपना उझरना उझल उझलना उझाँकना
उझालना उझिल उझिलाना उझिला उझीना
उटंग उटंगन उटंगा उटकना उटक्कर
उटज उटारी उट्टा उट्ठना उट्ठी
उठँगन उठँगना उठँगाना उठतक उठना
उठल्लू उठवाना उठवैया उठाईगीर उठान
उठाना उठावनी उठौआ उठौनी उठौवा
उट्ठी उड़कू उड़ंत उड़ंबरी उड़खरा
उड़चक उड़तक उड़द उड़दी उड़न
उड़न-किला उड़न-खटोला उड़न-गढ़ी उड़न-छू उड़न-झाई
उड़न-थाल उड़न-फल उड़ना उड़प उड़री
उड़व उड़वाना उड़सना उड़ाँक उडाँत
उड़ा उड़ाइक उड़ाई उडाऊ उड़ाक
उड़ाका उड़ाकू उड़ान उड़ाना उड़ायक
उड़ाव उड़ावनी उड़ास उड़ासना उड़िया
उड़ियाना उड़िल उड़ी उड़ीयण उड़ीसा
उड़ुबर उडु उडुचर उडुप उडु-पति
उडुराई उडुराज उडुस उड़ेरना उड़ैच
उड़ैना उड़ौहाँ उड्ड उड्डयन उड्डीन
उड्डीयमान उड्डीश उढ़ उढ़कन उढ़कना
उढ़काना उढ़रना उढ़री उढ़ाना उढ़ारना
उढ़ावनी उढ़ुकना उढ़ौनी उण उणारथ
उत् उतंक उतंत उतंथ उत
उतकरष उतथ्य उतन उतना उतन्न
उतन्ना उतपति उतपनना उतपन्न उत्पाटना
उतपात उतपातना उतपादना उतपानन उतपाना
उतबंग ( मंग) उतरंग उतर उतर-अयन उतरन
उतरना उतरवाना उतरहा उतराँही उताराई
उतराना उतरायल उतरारी उतराव उतरावना
उतराहा उतरिन उतरु उतरौहाँ उतलाना
उतल्ला उतसाह उतहसकंठा उताइल उताइली
उतान उतामला उतायल उताइली उतार
उतार-चढ़ाव उतारन उतारना उतारा उतारू
उताल उतालक उताला उताली उतावल
उतावला उतावली उताहल उताहिल उतिम
उती उतृण उतै उतैला उत्कंठ
उत्कंठा उत्कंठातुर उत्कंठित उत्कंठिता उत्कंप
उत्कच उत्कट उत्कर उत्कर्ण उत्कर्ष
उत्कर्षक उत्कर्षता उत्कर्षी (र्षिन्) उत्कल उत्कलन
उत्कलिका उत्कलित उत्कली उल्का उत्कारिका
उत्कीर्ण उत्कीर्त्तन उत्कुण उत्कूज उत्कूट
उत्कृष्ट उत्कृष्टता उत्केंद्र उत्केन्द्रता उत्केंद्रित
उत्क्षेपण उत्कोच उत्कोचक उत्क्रम उत्क्रमण
उत्क्रांत उत्क्रांति उत्क्रोश उत्क्लेदन उत्क्लेश
उत्क्षिप्त उत्क्षेप उत्क्षेपक उत्क्षेपण उत्खनन
उत्खात उत्खाता (तृ) उत्खाती (तिन्) उत्खान उत्खेद
उत्तंकिय उत्तंग उत्तंभन उत्तंस उत्तट
उत्तप्त उत्तब्ध उत्तभित उत्तमंग उत्तम
उत्तम-गंधा उत्तमतया उत्तमता उत्तमताई उत्तमत्व
उत्तमन उत्तम-पुरुष उत्तमर्ण उत्तमर्णिक उत्तम-साहस
उत्तमांग उत्तमांभस उत्तमा उत्तमादूती उत्तमानायिका
उत्तमार्द्ध उत्तमाह उत्तमीय उत्तमोत्तम उत्तमोत्तमक
उत्तमौजा (जस्) उत्तरंग उत्तर उत्तर-कल्प उत्तर-कोशला
उत्तर-क्रिया उत्तर-गुण उत्तरच्छद उत्तरण उत्तर-तंत्र
उत्तर-दाता (तृ) उत्तरदायित्व उत्तरदायी (यिन्) उत्तर-पक्ष उत्तर-पट
उत्तर-पथ उत्तर-पद उत्तर-प्रत्युत्तर उत्तर-प्रदेश उत्तर-भोगी (गिन्)
उत्तर-मंद्रा उत्तर-मीमांसा उत्तर-वयम् उत्तरवर्तन उत्तरवादी (दिन्)
उत्तर-साक्षी (क्षिन्) उत्तरा उत्तरा-खंड उत्तराधिकार उत्तराधिकार-कर
उत्तराधिकार-प्रमाणक उत्तराधिकारी (रिन्) उत्तरापेक्षी (क्षिन्) उत्तराफाल्गुनी उत्तराभाद्रपद
उत्तराभास उत्तराभासी (सिन्) उत्तरायण उत्तरायणी उत्तरारणी
उत्तरार्द्ध उत्तराषाढ़ा उत्तरासंग उत्तरी उत्तरी-ध्रुव
उत्तरीय उत्तरोत्तर उत्तल उत्तलित उत्ता
उत्तान उत्तानक उत्तान-पाद उत्तान-हृदय उत्तानित
उत्ताप उत्तापन उत्तापमापी (पिन्) उत्तापित उत्तापी (पिन्)
उत्तार उत्तारक उत्तारण उत्तारना उत्तारी (रिन्)
उत्तार्य उत्ताल उत्तीर्ण उत्तुंग उत्तू
उत्तूगर उत्तेजक उत्तेजन उत्तेजना उत्तेजित
उत्तोलक उत्तोलन उत्तोलन-यंत्र उत्थवना उत्थान
उत्थान-एकादशी उत्थानक उत्थापक उत्थापन उत्थापित
उत्थायी (यिन्) उत्थित उत्थिति उत्पट उत्पतन
उत्पत्ति उत्पथ उत्पन्न उत्पन्ना उत्पल
उत्पलिनी उत्पवन उत्पाटक उत्पाटन उत्पाटित
उत्पात उत्पाती (तिन्) उत्पाद उत्पादक उत्पादन
उत्पादन-शुल्क उत्पादित उत्पादी (दिन्) उत्पाद्य उत्पाली
उत्पीड़क उत्पीड़न उत्पीड़ित उत्प्रभ उत्प्रवास
उत्प्रेक्षक उत्प्रेक्षण उत्प्रेक्षणीय उत्प्रेक्षा उत्प्रेक्षोपमा
उत्प्रेक्ष्य उत्प्रेरक उत्प्रेरणा उत्कुल्ल उत्यम
उत्याग उत्संगित उत्स उत्सन्न उत्सर्ग
उत्सर्गतः उत्सर्गी (र्गिन्) उत्सर्जन उत्सर्जित उत्सर्प, उत्सर्पण
उत्सर्पिणी उत्सर्पी (र्पिन्) उत्सव उत्सव-गीत उत्साद
उत्सादक उत्सादन उत्सादित उत्सार उत्सारक
उत्सारण उत्साह उत्साहक उत्साहन उत्साहना
उत्साही (हिन्) उत्सुक उत्सुकता उत्सृष्ट उत्सृष्ट-वृत्ति
उत्सृष्टि उत्सेक उत्सेचन उत्सेध उत्सेध-जीवी (बिन्)
उत्स्य उथपना उथरा उथलना उथल-पुथल
उथला उथापना उद् उदंगल उदंचन
उदंड उदंत उदंतक उदंसना उदउ
उदक उदक-क्रिया उदक-दाता (तृ) उदक-दान उदकना
उदक-परीक्षा उदक-प्रमेह उदक-मेह उदकहार उदकांत
उदकिल उदकोदर उदक्त उदक्य उदगद्रि
उदगयन उदगरना उदगर्गल उदगार उद्गारना
उदगारी उदग्ग उदग्र उदग्र-शिर उदघटना
उदघाटन उदघाटना उदजन उदथ उदधि
उदधि-मेखला उदधि-वस्त्रा उदधि-सुत उदधि-सुता उदधीय
उदन्य उदपान उदबर्त उदबर्त उदबासना
उदवेग उदभट उदभव उदभौत उदभौति
उदमद उदमदना उदमाता उदमाद उदमादना
उदमादी उदमान उदमानना उदय उदयगढ़
उदय-गिरि उदयना उदयसैल उदयाचल उदयातिथि
उदयाद्रि उदयास्त उदयी (यिन्) उदरंभर उदरंभरि
उदर उदरक उदर-गुल्म उदर-ग्रंथि उदर-ज्वाला
उदर-त्राण उदरथि उदर-दास उदरना उदर-परायण
उदर-पिशाच उदर-रेख उदर-रेखा उदर-वृद्धि उदराग्नि
उदरामय उदरावरण उदरावर्त उदरिक उदरिणी
उदरिल उदरी (रिन्) उदर्क उदर्द उदर्य
उदवना उदवाह उदवेग उदसना उदात्त
उदान उदाम उदायन उदार उदार-चरित
उदार-चेता (तस्) उदारता उदारता-वाद उदारतावादी (दिन्) उदार-दर्शन
उदारना उदाराशय उदावत्सर उदावर्त उदावर्ता
उदास उदासना उदासल उदासिल उदासी
उदासीन उदासीनता उदासी-बाजा उदाहट उदाहरण
उदाहार उदाहृत उदाहृति उदिआन उदिक
उदित उदित-यौवना उदिताचल उदिति उदियाना
उदीची उदीचीन उदीच्य उदीप उदीपन
उदीपित उदीयमान उदीरण उदीरणा उदीर्ण
उदुंबर उदुआ उदूल उदेग उदेल
उदेश उदेसः उदै उदो उदोत
उदोतकर उदोती उदौ उद्गंधि उद्गत
उद्गतार्थ उद्गम उद्गमन उद्गाढ़ उद्गाता
उद्गाथा उद्गार उद्गारी (रिन्) उद्गिरण उद्गीति
उद्गीथ उद्गीर्ण उद्गेय उद्ग्रंथ उदग्रहण
उद्ग्रहणीय उदग्राह उदग्रीव, उदग्रीवी (विन्) उदघट्टक उद्घट्टन
उद्घाटक उद्घाटन उद्घाटित उद्घातक उद्घाती (तिन्)
उद्घोष उद्घोषणा उद्घोषित उद्दंड उद्दंश
उद्दत उद्दम उद्दर्शन उद्दांत उद्दान
उद्दाम उद्दार उद्दारय उद्दालक उद्दति
उद्दमि उद्दिष्ट उद्दीप उद्दीपक उद्दीपन
उद्दीपित उद्दीप्त उद्दीप्ति उद्वेग उद्देश
उद्देशक उद्देशन उद्देश्य उद्देष्टा (ष्ट्र) उद्दोत
उद्दोतिताई उद्ध उद्धत उद्धतता उद्धत-दंडक
उद्धतपन उद्धति उद्धना उद्धरण उद्धरणी
उद्धरना उद्धर्ता (र्तृ) उद्धर्ष उद्धर्षण उद्धव
उद्धव्य उद्धस्त उद्धार उद्धारक उद्धारण
उद्धारणिक उद्धारना उद्धार-विक्रय उद्धित उद्धृत
उद्धृति उद्ध्वंस उद्ध्वस्त उद्बल उद्बाध्य
उद्बाहु उद्बुद्ध उद्बुद्धा उद्बोध उद्बोधक
उद्बोधन उद्बोधिता उद्भट उद्भव उद्भार
उद्भाव उद्भावक उद्भावन उद्भावना उद्भावयिता (तृ)
उद्भास उद्भासन उद्भासित उद्भिज उद्भिज्ज
उद्भिज्ज-शास्त्र उद्भिद उद्भिन्न उद्भूत उद्भूति
उद्भेद उद्भेदन उद्भ्रम उद्भ्रमण उद्भ्रांत
उद्यत उद्यति उद्यम उद्यमी (मिन्) उद्यान
उद्यानक उद्यान-करण उद्यान-कर्म (न्) उद्यान-गृह उद्यान-गोष्ठी
उद्यान-भोज उद्यापन उद्यापित उद्युक्त उद्योग
उद्योग-धंधे उद्योग-पति उद्योगालय उद्योगी (गिन्) उद्योगीकरण
उद्योत उद्योतन उद्र उद्राव उद्रिक्त
उद्रेक उद्वत्सर उद्वपन उद्वर्त उद्वर्तक
उद्वर्तन उद्वर्तित उद्वर्धन उद्वह उद्वहन
उद्वांत उद्वापन उद्वाष्पन उद्वास उद्वासन
उद्वासित उद्वाह उद्वाहन उद्वाहिक उद्वाही (हिन्)
उद्विग्न उद्विग्नता उद्वेग उद्वेगी (गिन्) उद्वेजक
उद्वेजन उद्वेलन उद्वेल्लित उद्वेष्टन उधकना
उधड़ना उधम उधर उधरना उधराणी
उधराना उधलना उधसना उधार उधारक
उधारन उधारना उधारी उधियाना उधेड़ना
उधेड़बुन उधेरना उनंगा उनंत उन
उनचन उनचना उनचास उनतिस (तीस) उनदा
उनदौहा उनना उनमद उनमना उनमनी
उनमाथना उनमाथी उनमाद उनमादना उनमान
उनमानना उनमाना उनमानि उनमीलन उनमुना
उनमुनी उनमूलना उनमेख उनमेखना उनमेद
उनमोचन उनयना उनरना उनवना उनवर
उनवान उनसठ उनहत्तर उनहानि उनहार
उनहास उनाना उनारना उनारी उनासी
उनाह उनि उनिदौंही उनींद उनींदा
उनैना उन्नइस उन्नत उन्नतांश उन्नति
उन्नति-शील उन्नतोदर उन्नद्ध उन्नमन उन्नम्र
उन्नयन उन्नयन-यंत्र उन्नाद उन्नाब उन्नाबी
उन्नायक उन्नासी उन्नाह उन्निद्र उन्नीत
उन्नीस उन्नीसवाँ उन्नैना उन्मंथ उन्मज्जन
उन्मत उन्मत्तता उन्मथन उन्मथित उन्मद
उन्मदिष्णु उन्मध्य-प्रेरक उन्मन उन्मनस्क उन्मना (नस्)
उन्मनी उन्मर्दन उन्माथ उन्माद उन्मादक
उन्मादन उन्मादी (दिन्) उन्मान उन्मार्ग उन्मार्गी (र्गिन्)
उन्मार्जन उन्मित उन्मिति उन्मिष उन्मीलन
उन्मीलना उन्मीलित उन्मुक्त उन्मुक्ति उन्मुख
उन्मुग्ध उन्मुद्र उन्मुनि उन्मूलक उन्मूलन
उन्मूलित उन्मेष उन्मेषी (षिन्) उन्मोचन उन्ह
उन्हानि उन्हारि उन्हारी उन्हाला उपंग
उपंगी उपंत उप-उप उपइया उप-कंठ
उप-कथन उप-कथा उप-कनिष्ठिका उप-कन्या उप-कर
उपकरण उपकरना उपकर्णिका उपकर्त्ता (तृ) उपकर्षण
उपकल्प उपकल्पन उपकल्पना उपकल्पित उपकार
उपकारक उपाकारिका उपकारिता उपकारी (रिन्) उपकार्य
उपकीर्ण उपकुर्वाण उप-कुल उपकुल्या उपकुश
उप-कूल उपकृत उपकृति उपकृती (तिन्) उपक्रम
उपक्रमण उपक्रमणिका उपक्रमिता (तृ) उपक्रांत उपक्रिया
उपक्रोश उपक्रोष्टा (ष्ट्र) उपक्षय उपक्षेप उपखंड
उपखान उपगंता उपगत उपगति उपगम
उपगमन उपगामी (मिन्) उपगार उप-गिरि उप-गीति
उपगूहन उपग्रह उपग्रहण उपग्रह-संधि उपघात
उपघातक उपघाती (तिन्) उपध्न उप-चक्षु (स्) उपचना
उपचय उपचर उपचरण उपचरण उपचरित
उप-चर्म (न्) उपचर्या उपचायी (यिन्) उपचार उपचारक
उपचार-च्छल उपचारना उपचारात् उपचारी (रिन्) उपचार्य
उपचित उपचिति उपचित्र उपचित्रा उप-चेतन
उप-चेतना उपचेय उपच्छन्न उपच्छद उपच्छाया
उपज उपजगती उपजत उपजनन उपजना
उपजाऊ उपजाऊ-पन उपजात उपजाति उपजाना
उपजीवक उपजीवन उप-जीविका उपजीवी (विन्) उपजीव्य
उपज्ञा उपज्ञात उपज्ञाता (तृ) उपटन उपटना
उपटा उपटाना उपटारना उपड़ना उपढौकन
उपतापन उपत्यका उपदंश उपदंशी (शिन्) उपदरी
उपदर्शक उपदर्शन उपदा उप-दान उपदि
उप-दित्सा उप-दिशा उपदिष्ट उप-देव उप-देवता
उपदेश उपदेशक उपदेशन उपदेशना उपदेश्य
उपदेष्टा (ष्ट्र) उपदेस उपदेसना उपदोह उपद्रव
उपद्रवी (विन्) उपद्रुष्टा (ष्ट्र) उपद्रुत उप-द्वार उप-द्वीप
उपधरना उप-धर्म उपधा उप-धातु उपधान
उपधानी उपधायी (यिन्) उपधारण उप-धारा उपधावन
उपधि उपधिक उपधूपित उपधूमित उपधृति
उपध्मान उपध्मानीय उपध्वस्त उप-नंद उप-नक्षत्र
उप-नख उप-नगर उपनत उपनति उप-नदी
उपनद्ध उपनना उपनय उपनयन उपना
उपनागरिका उपनाना उप-नाम (न्) उप-नायक उपनायन
उपनाह उपनिक्षेप उपनिधाता (तृ) उपनिधान उपनिधायक
उपनिधि उपनिपात उप-निबंधक उप-नियम उप-निर्वाचन
उपनिविष्ट उपनिवेश उपनिवेशन उपनिवेशित उपनिवेशी (शिन्)
उपनिषद् उपनिष्क्रमण उपनिहित उपनीत उपनेत
उपनेता (तृ) उपन्ना उपन्यस्त उपन्यास उपन्यासकार
उपन्यास-संधि उप-पति उपपत्ति उपपत्ति-सम उप-पत्नी
उपपद उपपद-समास उपपन्न उपपात उप-पातक
उपपादक उपपादन उपपादनीय उपपादित उपपाद्य
उप-पाप उप-पार्श्व उपपीड़न उप-पुर उप-पुराण
उपप्रदान उप-प्रमेय उप-प्रश्न उपप्रेक्षण उपप्लव
उपप्लवी (विन्) उपप्लुत उपबंध उपबंधित उपबरहन
उपबर्ह उपबर्हण उप-बाहु उपबृ-हण उपभंग
उप-भाषा उपभुक्त उपभुक्ति उपभृत उप-भेद
उपभोक्तव्य उपभोक्ता (क्तृ) उपभोग उपभोगी (गिन्) उपभोग्य
उपभोज्य उप-मंडल उपमंत्रण उप-मंत्री (त्रिन्) उप-मन्यु
उपमर्दन उपमा उपमाता (तृ) उप-माता उपमान
उप-मालिनी उपमित उपमेय उपमेयोपमा उपयंता (तृ)
उप-यंत्र उपयना उपयम उपयमन उपयाचना
उपयान उपयाम उपयायी (यिन्) उपयुक्त उपयुक्तता
उपयोग उपयोग-वाद उपयोगिता उपयोगिता-वाद उपयोगितावादी (दिन्)
उपयोगी (गिन्) उपयोजन उपरंजक उपरंजन उपर
उपरक्त उपरक्षण उपरत उपरति उप-रत्न
उपरना उपरफट उपरफटू उपरम उपरमण
उपरला उपरवार उप-रस उपरहित उपरहिति
उपराँठा- उपरांत उपराग उपरा-चढ़ी उप-राज
उपराजना उपराना उपराम उपराला उपरावटा
उपराहना उपराही उपरि उपरिचर उपरि-चित
उपरिष्ट उपरी-उपरा उपरुद्ध उप-रूप उप-रूपक
उपरैना उपरोक्त उपरोध उपरोधक उपरोधन
उपरोधी (धिन्) उपरोहित उपरोहिती उपरौछा उपरौटा
उपरौठा उपरौना उपर्युक्त उपलंभक उपलंभन
उपल उपलक्ष उपलक्षक उपलक्षण उपलक्षित
उपलक्ष्य उपलब्ध उपलब्धि उपलभ्य उपला
उपलाना उपलिंग उपलेप उपलेपन उपलेपी (पिन्)
उप-लौह उपल्ला उप-वंग उपवक्ता (क्तृ) उप-वट
उप-वन उपवना उपवर्णन उपवर्ण्य उपवर्त
उपवर्तन उपवसथ उपवसन उपवस्ति उप-वाक्य
उपवाद उपवास उपवासक उपवासी (सिन्) उप-विद्या
उप-विधि उप-विभाग उप-विष उप-विषा उपविष्ट
उपविष्टक उपवीत उपवीती (तिन्) उपवीणा उपवृंहण
उप-वेद उपवेधक उपवेश उपवेशन उपवेशित
उपवेशी (शिन्) उपवेष्टन उपशम उपशमन उपशमित
उपशय उपशल्य उपशांति उप-शाखा उपशामक
उपशाय उपशायक उपशायी (यिन्) उप-शाल उप-शिक्षक
उप-शिष्य उप-शीर्षक उपशोभन उपश्रुत उपश्रुति
उपश्लिष्ट उपश्लेष उपसंगत उप-संपदा उप-संपादक
उप-संस्कार उपसंहार उपस उपसक्त उपसना
उपसन्न उप-सभापति उपसम उप-समिति उपसरण
उपसर्ग उपसर्जन उपसर्पण उपसवना उप-सागर
उपसादन उपसाना उप-सुंद उपसृष्ट उपसेक
उपसेचन उपसेवन उपस्कर उपस्करण उपस्कार
उपस्कृत उपस्तरण उप-स्त्री उपस्थ उप-स्थल
उपस्थली उपस्थाता (तृ) उपस्थान उपस्थापक उपस्थापन
उपस्थापित उपस्थित उपस्थिता उपस्थिति उपस्थिति-अधिकारी (रिन्)
उपस्थिति-पंजी उपस्थिति-पत्र उपस्पर्श उप-स्मृति उप-स्वत्व
उपस्वेद उपहत उपहत-चित्त उपहति उपहरण
उपहव उपहसित उपहार उपहार-संधि उपहारी (रिन्)
उपहास उपहासक उपहासास्पद उपहासी (सिन्) उपहास्य
उपहित उपही उपहूति उपह्रत उपांग
उपांजन उपांत उपांत-साक्षी (क्षिन्) उपांतस्थ उपांतिक
उपांतिका उपांतिम उपांत्य उपाउ उपाकरण
उपाकर्म (न्) उपाकृत उपाख्या उपाख्यान उपागत
उपागम उपाग्रहण उपाचार उपाटना उपाठ
उपाठना उपाड़ उपाड़ना उपाती उपात्यय
उपादान उपादान-कारण उपादान-लक्षणा उपादि उपादेय
उपाधा उपाधि उपाधि-धारी (रिन्) उपाधी उपाध्यक्ष
उपाध्या उपाध्याय उपाध्याया उपाध्यायानी उपाध्यायी
उपान उपानह उपाना उपाय उपायन
उपायिक उपायी (विन्) उपायुक्त उपारंभ उपारना
उपार्जक उपार्जन उपार्जनीय उपार्जित उपार्थ
उपालंभ उपालंभन उपाव उपावर्तन उपाश्रय
उपासंग उपास उपासक उपासन उपासना
उपासनीय उपासा उपासित उपासी (सिन्) उपास्तमन
उपास्ति उपास्त्र उपास्य उपास्य-देव उपाहार
उपाहित उपेंद्र उपेंद्रवज्रा उपेक्षक उपेक्षण
उपेक्षणीय उपेक्षा उपेक्षा-विहारी (रिन्) उपेक्षासन उपेक्षित
उपेक्ष्य उपेखना उपेय उपैना उपोद्घात
उपोषण उपोषित उपोसथ उप्त उप्पन्न
उप्पम उफ उफड़ना उफनना उफनाना
उफान उफाल उबकना उबका उबकाई
उबछना उबट उबटन उबटना उबना
उबरना उबराना उबलना उबसन उबसना
उबसाना उबहन उबहना उबहनी उबाँत
उबाक उबाना उबार उबारना उबारा
उबाल उबालना उबासी उबाहना उबिठना
उबीधना उबीधा उबेना उबेरना उभइ
उभटना उभड़ना उभना उभय उभय-चर
उभयतः उभयतो-मुख उभय-मुखीवि उभय-लिंग (नी) उभयवादी (दिन्)
उभय-विध उभय-व्यंजन उभय-संकट उभय-संभव उभयात्मक
उभयान्वयी (यिन्) उभयार्थ उभयालंकार उभरना उभरौहाँ
उभाड़ उभाड़ना उभाना उभार उभारदार
उभारना उभिटना उभियाना उभै उभ्भौं
उमंग उमंगना उमंड उमंडना उमकना
उमग उमगन उमगना उमगान उमगाना
उमचना उमड़ उमड़ना उमड़ाना उमदगी
उमदना उमदा उमदाना उमर उपरण
उमरती उमरा उमराव उमरी उमस
उमहना उमहाना उमा उमाकना उमाकांत
उमाकी उमा-गुरु उमाचना उमा-जनक उमाद
उमा-घव उमा-नाथ उमा-पति उमाव उमा-सुत
उमाह उमाहना उमाहल उमेठना उमेठना
उमेठवाँ उमेठी उमेड़ना उमेदवार उमेदवारी
उमेलना उमेह उम्दगी उम्दा उम्मट
उम्मत उम्मना उम्मस उम्मी उम्मीद
उम्मेद उम्मेदवार उम्मेदवारी उम्र उयबानी
उरंग उरंगम उरःक्षय उर् (स्) उरई
उरकना उरग उरगना उरग-भूषण उरग-राज
उरग-लता उरग-शत्रु उरग-स्थान उरगाद उरगाय
उरगारि उरगाशन उरगिनी उरगी उर-घर
उरज, उरजात उरझना उरझाना उरझेर उरझेरी
उरण उरणक उरणी उरद उरदावन
उरदिया, खड़ी उरदी उरध उरधारना उरन
उरना उरप-तरप उरबसी उरबी उर-मंडन
उरमना उरमाना उरमाल उरमी उररना
उरल उरला उरविजा उरश उरश्छद
उरस उरसना उरसिज उरसि-रुह उरस्क
उरस्त्राण उरस्य उरस्वान (स्वत्) उरहना उरा
उराउ उराट उराना उराय उरारा
उराव उराहना उरिण उरिम उरु
उरु-क्रम उरुग उरुगाय उरुज उरुजना
उरु-जन्मा (न्मन्) उरुवा उरु-विक्रम उरूज उरूसी
उरे उरेखना उरेझा उरेब उरेह
उरेहना उरैड़ उरैड़ना उरोगम उरोग्रह
उरोज उरोरुह उर्जित उर्ण उर्दू
उर्ध उर्फ- उर्मि उर्वर उर्वरक
उर्वरता उर्वरा उर्वशी उर्वारु उर्विज
उर्विजा उर्वी उर्वीजा उर्वी-धर उर्वी-पति
उर्वी-रुह उर्वीश उर्स उलंग उलंगना
उलंघन उलंघना उलका उलगट उलगना
उलगाना उलचना उलच (छ) ना उलछा उलछारना
उलझन उलझना उलझा उलझाना उलझाव
उलझेड़ा उलझौहाँ उलटकंबल उलटकटेरी उलटना
उलट-पलट उलटना-पलटना उलट-पलट उलट-फेर उलटवाँसी
उलटा उलटाना उलटा-पलटा उलटा-पलटी उलटा-पुलटा
उलटाव उलटा-सीधा उलटी उलटी-बगली उलटी रुमाली
उलटी सरसों उलटे उलठना उलथना उलथा
उलद उलदना उलप्य उलफत उलमना
उलमा उलरना उललना उलवी उलसना
उलहना उलही उलाँक उलाँकी उलाँघना
उला उलाटना उलार उलारना उलारा
उलालना उलाहना उलिंद उलिचना उलीचना
उलूक उलूखल उलूत उलूपी उलेटना
उलेटा उलेड़ना उलेढ़ना उलेढ़ी उलेल
उलैड़ना उल्का उल्का-चक्र उल्का-पथ उल्का-पात
उल्कापाती उल्का-पाषाण उल्का-मुख उल्काश्म (न्) उल्था
उल्मुक उल्लंघन उल्लंघना उल्लंघनीय उल्लंघित
उल्ललित उल्लस उल्लसन उल्लसित उल्लाप
उल्लापक उल्लापन उल्लापी (पिन्) उल्लाप्य उल्लाल
उल्लाला उल्लास उल्लासक उल्लासना उल्लासित
उल्लासी (सिन्) उल्लिखित उल्लू उल्लेख उल्लेखक
उल्लेखन उल्लेखनीय उल्लेखित उल्लेख्य उल्लोल
उल्व उल्वण उवना उवनि उशना (नस्)
उशबा उशी उशी-नर उशीर उषः (षस्)
उषःकाल उषःपान उषप उषमा उषर्वुध
उषस् उषसी उषा उषाकर उषा-काल
उषा-पति उषित उषी उषेश उष्ट्र
उष्ण उष्णक उष्ण-कटिबंध उष्ण-कर उष्णता
उष्णत्व उष्ण-वीर्य उष्णांक उष्णा उष्णालु
उष्णासह उष्णिक् उष्णिमा (मन्) उष्णीष उष्णीषी (षिन्)
उष्णोष्ण उष्म उष्मज उष्मप उष्म-स्वेद
उष्मा उष्मा-स्वेद उस उसकन उसकना
उसकाना उसकारना उसठ उसनना उसनीस
उसमा उसमान उसमानिया उसरना उसलना
उससना उसाँस उसाना उसारना उसारा
उसालना उसास उसासी उसिनना उसीर
उसीला उसीस उसीसा उसूल उसूली
उसेना उसेय उसेस उस्कन उस्तरा
उस्तवा उस्ताद उस्तादी उस्तानी उस्वास
उहदा उहटना उहवाँ उहाँ उहार
उहास उहि उही उहूल उहै
उद्दिय उँखार उँखारी उंगनी
उँगल उँगली उँचन उँचना उँचान
उँचास उंछ उंछ-वृत्ति उंछ-शील उँजरिया
उँजियार उँजेरा, उँजेला उँज्यारा उंझना उँडेरना
उँडेलना उंदरी उँदरू उँदर उंदुरकर्णी
उंद्र उंबरी उँह उअना उअर
उआना उऋण उक उकचन उकचना
उकटना उकटा उकटा-पुराण उकठना उकठा
उकड़ू उकढ़ना उकत उकताना उकती
उकलना उकलवाना उकलाई उकलाना उकलेसरी
उकवत उकसना उकसनि उकसवाना उकसाई
उकसाना उकसाहट उकसौहाँ उकाब उकार
उकारांत उकालना उकास उकासना उकासी
उकिलन उकीरना उकील उकुति उकुति-जुगुति
उकुरु उकुसना उकेरना उकेरी उकेलना
उकौथ (ा) उकौना उक्क उक्त उक्त-निमित्त
उक्त-प्रत्युक्त उक्ताक्षेप उक्ति उक्ति-युक्ति उक्ती
उक्थ उक्थी (क्थिन्) उक्षण उखटना उखड़ना
उखड़वाना उखभोज उखम उखमज उखर
उखरना उखराज उखरैया उखली उखा
उखाड़ उखाड़ना उखाड़-पछाड़ उखाड़ू उखाणा
उखारना उखारी उखालिया उखेड़ उखेड़ना
उखेरना उखेरा उखेलना उख्य उगटना
उगत उगदना उगना उगमन उगरना
उगलना उगलवाना उगलाना उगवना उगसाना
उगसारना उगहन उगहना उगहनी उगाना
उगार उगारना उगाल उगालदान उगालना
उगाला उगाहना उगाही उग्गार उग्गाहा
उग्र उग्र-गंध उग्रगंधा उग्रता उग्र-धन्वा (न्वन्)
उग्रशेखरा उग्रसेन उग्रह उग्रहना उग्रा
उघटना उघटा उघटा-पुराण उघड़ना उघन्नी
उघरना उघरनी उघरारा उघाड़ना उघाड़ा
उघार उघारना उघारा उघेड़ना उघेलना
उचंत उचकन उचकना उचका उचकाना
उचक्का उचटना उचटाना उचड़ना उचना
उचनि उचरंग उचरना उचराई उचलना
उचाट उचाटना उचाटी उचाटू उचाड़ना
उचाढ़ी उचाना उचायत उचारना उचालना
उचिंत उचिंत खाता उचित उचिस्ट उचेड़ना
उचौहाँ उच्चंड उच्च उच्चक उच्चतम
उच्चता उच्च-ताप उच्च-न्यायालय उच्चय उच्च रक्त-चाप
उच्चरण उच्चरना उच्चरित उच्च-वर्ग उच्चाकांक्षा
उच्चाकांक्षी (क्षिन्) उच्चाट उच्चाटन उच्चाटित उच्चारण
उच्चारणीय उच्चारना उच्चारित उच्चार्य उच्चार्यमाण
उच्चित्र उच्चैः उच्चैः श्रवा (वस्) उच्छन्न उच्छरना
उच्छल उच्छलन उच्छलना उच्छलिध्र उच्छव
उच्छादन उच्छाव उच्चास उच्छाह उच्छित्ति
उच्छिन्न उच्छिलीध्र उच्छिष्ट उच्छिष्ट भोजी (जिन्) उच्छू
उच्छृंखल उच्छेता (त्तृ) उच्छेद उच्छेदन उच्छेद-वाद
उच्छेदवादी (दिन्) उच्छेदी (दिन्) उच्छ्वसन उच्छ्वसित उच्छ्वास
उच्छ्वासित उच्छ्वासी (सिन्) उछंग उछकना उछक्का
उछटना उछटाना उछरना उछल-कूद उछलना
उछलाना उछव उछाँटना उछार उछारना
उछाल उछाल छक्का उछालना उछाला उछाव
उछाह उछाही उछिन्न उछिष्ट उछीनना
उछीर उछेद उछ्छव उजका उजट
उजड़ना उजड़वाना उजड्ड उजड्डपन उजबक
उजर उजरत उजरना उजरा उजराई
उजराना उजलत उजलवाना उजला उजलापन
उजवास उजहदार उजागर उजाड़ उजाड़ना
उजाड़ू उजाथर उजान उजार उजारना
उजारा उजारी उजालना उजाला उजाली
उजास उजासना उजियर उजियरिया उजियाना
उजियार उजियारना उजियारा उजियारी उजियाला
उजीता उजीर उजुर उजू उजूबा
उजेनी उजेर उजेरना उजेरा उजेला
उजोरा उज्जट उज्जयिनी उज्जर उज्जल
उज्जारना उज्जिहान उज्जीवन उज्जीवित उज्जीवी (विन्)
उज्जैन उज्ज्वल उज्ज्वलता उज्ज्वलन उज्ज्वला
उज्झटित उज्झड़ उज्झन उज्झित उज्यारा
उज्यारी उज्यास उज्र उज्रदार उज्रदारी
उझकना उझपना उझरना उझल उझलना
उझाँकना उझालना उझिल उझिलाना उझिला
उझीना उटंग उटंगन उटंगा उटकना
उटक्कर उटज उटारी उट्टा उट्ठना
उट्ठी उठँगन उठँगना उठँगाना उठतक
उठना उठल्लू उठवाना उठवैया उठाईगीर
उठान उठाना उठावनी उठौआ उठौनी
उठौवा उट्ठी उड़कू उड़ंत उड़ंबरी
उड़खरा उड़चक उड़तक उड़द उड़दी
उड़न उड़न-किला उड़न-खटोला उड़न-गढ़ी उड़न-छू
उड़न-झाई उड़न-थाल उड़न-फल उड़ना उड़प
उड़री उड़व उड़वाना उड़सना उड़ाँक
उडाँत उड़ा उड़ाइक उड़ाई उडाऊ
उड़ाक उड़ाका उड़ाकू उड़ान उड़ाना
उड़ायक उड़ाव उड़ावनी उड़ास उड़ासना
उड़िया उड़ियाना उड़िल उड़ी उड़ीयण
उड़ीसा उड़ुबर उडु उडुचर उडुप
उडु-पति उडुराई उडुराज उडुस उड़ेरना
उड़ैच उड़ैना उड़ौहाँ उड्ड उड्डयन
उड्डीन उड्डीयमान उड्डीश उढ़ उढ़कन
उढ़कना उढ़काना उढ़रना उढ़री उढ़ाना
उढ़ारना उढ़ावनी उढ़ुकना उढ़ौनी उण
उणारथ उत् उतंक उतंत उतंथ
उत उतकरष उतथ्य उतन उतना
उतन्न उतन्ना उतपति उतपनना उतपन्न
उत्पाटना उतपात उतपातना उतपादना उतपानन
उतपाना उतबंग ( मंग) उतरंग उतर उतर-अयन
उतरन उतरना उतरवाना उतरहा उतराँही
उताराई उतराना उतरायल उतरारी उतराव
उतरावना उतराहा उतरिन उतरु उतरौहाँ
उतलाना उतल्ला उतसाह उतहसकंठा उताइल
उताइली उतान उतामला उतायल उताइली
उतार उतार-चढ़ाव उतारन उतारना उतारा
उतारू उताल उतालक उताला उताली
उतावल उतावला उतावली उताहल उताहिल
उतिम उती उतृण उतै उतैला
उत्कंठ उत्कंठा उत्कंठातुर उत्कंठित उत्कंठिता
उत्कंप उत्कच उत्कट उत्कर उत्कर्ण
उत्कर्ष उत्कर्षक उत्कर्षता उत्कर्षी (र्षिन्) उत्कल
उत्कलन उत्कलिका उत्कलित उत्कली उल्का
उत्कारिका उत्कीर्ण उत्कीर्त्तन उत्कुण उत्कूज
उत्कूट उत्कृष्ट उत्कृष्टता उत्केंद्र उत्केन्द्रता
उत्केंद्रित उत्क्षेपण उत्कोच उत्कोचक उत्क्रम
उत्क्रमण उत्क्रांत उत्क्रांति उत्क्रोश उत्क्लेदन
उत्क्लेश उत्क्षिप्त उत्क्षेप उत्क्षेपक उत्क्षेपण
उत्खनन उत्खात उत्खाता (तृ) उत्खाती (तिन्) उत्खान
उत्खेद उत्तंकिय उत्तंग उत्तंभन उत्तंस
उत्तट उत्तप्त उत्तब्ध उत्तभित उत्तमंग
उत्तम उत्तम-गंधा उत्तमतया उत्तमता उत्तमताई
उत्तमत्व उत्तमन उत्तम-पुरुष उत्तमर्ण उत्तमर्णिक
उत्तम-साहस उत्तमांग उत्तमांभस उत्तमा उत्तमादूती
उत्तमानायिका उत्तमार्द्ध उत्तमाह उत्तमीय उत्तमोत्तम
उत्तमोत्तमक उत्तमौजा (जस्) उत्तरंग उत्तर उत्तर-कल्प
उत्तर-कोशला उत्तर-क्रिया उत्तर-गुण उत्तरच्छद उत्तरण
उत्तर-तंत्र उत्तर-दाता (तृ) उत्तरदायित्व उत्तरदायी (यिन्) उत्तर-पक्ष
उत्तर-पट उत्तर-पथ उत्तर-पद उत्तर-प्रत्युत्तर उत्तर-प्रदेश
उत्तर-भोगी (गिन्) उत्तर-मंद्रा उत्तर-मीमांसा उत्तर-वयम् उत्तरवर्तन
उत्तरवादी (दिन्) उत्तर-साक्षी (क्षिन्) उत्तरा उत्तरा-खंड उत्तराधिकार
उत्तराधिकार-कर उत्तराधिकार-प्रमाणक उत्तराधिकारी (रिन्) उत्तरापेक्षी (क्षिन्) उत्तराफाल्गुनी
उत्तराभाद्रपद उत्तराभास उत्तराभासी (सिन्) उत्तरायण उत्तरायणी
उत्तरारणी उत्तरार्द्ध उत्तराषाढ़ा उत्तरासंग उत्तरी
उत्तरी-ध्रुव उत्तरीय उत्तरोत्तर उत्तल उत्तलित
उत्ता उत्तान उत्तानक उत्तान-पाद उत्तान-हृदय
उत्तानित उत्ताप उत्तापन उत्तापमापी (पिन्) उत्तापित
उत्तापी (पिन्) उत्तार उत्तारक उत्तारण उत्तारना
उत्तारी (रिन्) उत्तार्य उत्ताल उत्तीर्ण उत्तुंग
उत्तू उत्तूगर उत्तेजक उत्तेजन उत्तेजना
उत्तेजित उत्तोलक उत्तोलन उत्तोलन-यंत्र उत्थवना
उत्थान उत्थान-एकादशी उत्थानक उत्थापक उत्थापन
उत्थापित उत्थायी (यिन्) उत्थित उत्थिति उत्पट
उत्पतन उत्पत्ति उत्पथ उत्पन्न उत्पन्ना
उत्पल उत्पलिनी उत्पवन उत्पाटक उत्पाटन
उत्पाटित उत्पात उत्पाती (तिन्) उत्पाद उत्पादक
उत्पादन उत्पादन-शुल्क उत्पादित उत्पादी (दिन्) उत्पाद्य
उत्पाली उत्पीड़क उत्पीड़न उत्पीड़ित उत्प्रभ
उत्प्रवास उत्प्रेक्षक उत्प्रेक्षण उत्प्रेक्षणीय उत्प्रेक्षा
उत्प्रेक्षोपमा उत्प्रेक्ष्य उत्प्रेरक उत्प्रेरणा उत्कुल्ल
उत्यम उत्याग उत्संगित उत्स उत्सन्न
उत्सर्ग उत्सर्गतः उत्सर्गी (र्गिन्) उत्सर्जन उत्सर्जित
उत्सर्प, उत्सर्पण उत्सर्पिणी उत्सर्पी (र्पिन्) उत्सव उत्सव-गीत
उत्साद उत्सादक उत्सादन उत्सादित उत्सार
उत्सारक उत्सारण उत्साह उत्साहक उत्साहन
उत्साहना उत्साही (हिन्) उत्सुक उत्सुकता उत्सृष्ट
उत्सृष्ट-वृत्ति उत्सृष्टि उत्सेक उत्सेचन उत्सेध
उत्सेध-जीवी (बिन्) उत्स्य उथपना उथरा उथलना
उथल-पुथल उथला उथापना उद् उदंगल
उदंचन उदंड उदंत उदंतक उदंसना
उदउ उदक उदक-क्रिया उदक-दाता (तृ) उदक-दान
उदकना उदक-परीक्षा उदक-प्रमेह उदक-मेह उदकहार
उदकांत उदकिल उदकोदर उदक्त उदक्य
उदगद्रि उदगयन उदगरना उदगर्गल उदगार
उद्गारना उदगारी उदग्ग उदग्र उदग्र-शिर
उदघटना उदघाटन उदघाटना उदजन उदथ
उदधि उदधि-मेखला उदधि-वस्त्रा उदधि-सुत उदधि-सुता
उदधीय उदन्य उदपान उदबर्त उदबर्त
उदबासना उदवेग उदभट उदभव उदभौत
उदभौति उदमद उदमदना उदमाता उदमाद
उदमादना उदमादी उदमान उदमानना उदय
उदयगढ़ उदय-गिरि उदयना उदयसैल उदयाचल
उदयातिथि उदयाद्रि उदयास्त उदयी (यिन्) उदरंभर
उदरंभरि उदर उदरक उदर-गुल्म उदर-ग्रंथि
उदर-ज्वाला उदर-त्राण उदरथि उदर-दास उदरना
उदर-परायण उदर-पिशाच उदर-रेख उदर-रेखा उदर-वृद्धि
उदराग्नि उदरामय उदरावरण उदरावर्त उदरिक
उदरिणी उदरिल उदरी (रिन्) उदर्क उदर्द
उदर्य उदवना उदवाह उदवेग उदसना
उदात्त उदान उदाम उदायन उदार
उदार-चरित उदार-चेता (तस्) उदारता उदारता-वाद उदारतावादी (दिन्)
उदार-दर्शन उदारना उदाराशय उदावत्सर उदावर्त
उदावर्ता उदास उदासना उदासल उदासिल
उदासी उदासीन उदासीनता उदासी-बाजा उदाहट
उदाहरण उदाहार उदाहृत उदाहृति उदिआन
उदिक उदित उदित-यौवना उदिताचल उदिति
उदियाना उदीची उदीचीन उदीच्य उदीप
उदीपन उदीपित उदीयमान उदीरण उदीरणा
उदीर्ण उदुंबर उदुआ उदूल उदेग
उदेल उदेश उदेसः उदै उदो
उदोत उदोतकर उदोती उदौ उद्गंधि
उद्गत उद्गतार्थ उद्गम उद्गमन उद्गाढ़
उद्गाता उद्गाथा उद्गार उद्गारी (रिन्) उद्गिरण
उद्गीति उद्गीथ उद्गीर्ण उद्गेय उद्ग्रंथ
उदग्रहण उद्ग्रहणीय उदग्राह उदग्रीव, उदग्रीवी (विन्) उदघट्टक
उद्घट्टन उद्घाटक उद्घाटन उद्घाटित उद्घातक
उद्घाती (तिन्) उद्घोष उद्घोषणा उद्घोषित उद्दंड
उद्दंश उद्दत उद्दम उद्दर्शन उद्दांत
उद्दान उद्दाम उद्दार उद्दारय उद्दालक
उद्दति उद्दमि उद्दिष्ट उद्दीप उद्दीपक
उद्दीपन उद्दीपित उद्दीप्त उद्दीप्ति उद्वेग
उद्देश उद्देशक उद्देशन उद्देश्य उद्देष्टा (ष्ट्र)
उद्दोत उद्दोतिताई उद्ध उद्धत उद्धतता
उद्धत-दंडक उद्धतपन उद्धति उद्धना उद्धरण
उद्धरणी उद्धरना उद्धर्ता (र्तृ) उद्धर्ष उद्धर्षण
उद्धव उद्धव्य उद्धस्त उद्धार उद्धारक
उद्धारण उद्धारणिक उद्धारना उद्धार-विक्रय उद्धित
उद्धृत उद्धृति उद्ध्वंस उद्ध्वस्त उद्बल
उद्बाध्य उद्बाहु उद्बुद्ध उद्बुद्धा उद्बोध
उद्बोधक उद्बोधन उद्बोधिता उद्भट उद्भव
उद्भार उद्भाव उद्भावक उद्भावन उद्भावना
उद्भावयिता (तृ) उद्भास उद्भासन उद्भासित उद्भिज
उद्भिज्ज उद्भिज्ज-शास्त्र उद्भिद उद्भिन्न उद्भूत
उद्भूति उद्भेद उद्भेदन उद्भ्रम उद्भ्रमण
उद्भ्रांत उद्यत उद्यति उद्यम उद्यमी (मिन्)
उद्यान उद्यानक उद्यान-करण उद्यान-कर्म (न्) उद्यान-गृह
उद्यान-गोष्ठी उद्यान-भोज उद्यापन उद्यापित उद्युक्त
उद्योग उद्योग-धंधे उद्योग-पति उद्योगालय उद्योगी (गिन्)
उद्योगीकरण उद्योत उद्योतन उद्र उद्राव
उद्रिक्त उद्रेक उद्वत्सर उद्वपन उद्वर्त
उद्वर्तक उद्वर्तन उद्वर्तित उद्वर्धन उद्वह
उद्वहन उद्वांत उद्वापन उद्वाष्पन उद्वास
उद्वासन उद्वासित उद्वाह उद्वाहन उद्वाहिक
उद्वाही (हिन्) उद्विग्न उद्विग्नता उद्वेग उद्वेगी (गिन्)
उद्वेजक उद्वेजन उद्वेलन उद्वेल्लित उद्वेष्टन
उधकना उधड़ना उधम उधर उधरना
उधराणी उधराना उधलना उधसना उधार
उधारक उधारन उधारना उधारी उधियाना
उधेड़ना उधेड़बुन उधेरना उनंगा उनंत
उन उनचन उनचना उनचास उनतिस (तीस)
उनदा उनदौहा उनना उनमद उनमना
उनमनी उनमाथना उनमाथी उनमाद उनमादना
उनमान उनमानना उनमाना उनमानि उनमीलन
उनमुना उनमुनी उनमूलना उनमेख उनमेखना
उनमेद उनमोचन उनयना उनरना उनवना
उनवर उनवान उनसठ उनहत्तर उनहानि
उनहार उनहास उनाना उनारना उनारी
उनासी उनाह उनि उनिदौंही उनींद
उनींदा उनैना उन्नइस उन्नत उन्नतांश
उन्नति उन्नति-शील उन्नतोदर उन्नद्ध उन्नमन
उन्नम्र उन्नयन उन्नयन-यंत्र उन्नाद उन्नाब
उन्नाबी उन्नायक उन्नासी उन्नाह उन्निद्र
उन्नीत उन्नीस उन्नीसवाँ उन्नैना उन्मंथ
उन्मज्जन उन्मत उन्मत्तता उन्मथन उन्मथित
उन्मद उन्मदिष्णु उन्मध्य-प्रेरक उन्मन उन्मनस्क
उन्मना (नस्) उन्मनी उन्मर्दन उन्माथ उन्माद
उन्मादक उन्मादन उन्मादी (दिन्) उन्मान उन्मार्ग
उन्मार्गी (र्गिन्) उन्मार्जन उन्मित उन्मिति उन्मिष
उन्मीलन उन्मीलना उन्मीलित उन्मुक्त उन्मुक्ति
उन्मुख उन्मुग्ध उन्मुद्र उन्मुनि उन्मूलक
उन्मूलन उन्मूलित उन्मेष उन्मेषी (षिन्) उन्मोचन
उन्ह उन्हानि उन्हारि उन्हारी उन्हाला
उपंग उपंगी उपंत उप-उप उपइया
उप-कंठ उप-कथन उप-कथा उप-कनिष्ठिका उप-कन्या
उप-कर उपकरण उपकरना उपकर्णिका उपकर्त्ता (तृ)
उपकर्षण उपकल्प उपकल्पन उपकल्पना उपकल्पित
उपकार उपकारक उपाकारिका उपकारिता उपकारी (रिन्)
उपकार्य उपकीर्ण उपकुर्वाण उप-कुल उपकुल्या
उपकुश उप-कूल उपकृत उपकृति उपकृती (तिन्)
उपक्रम उपक्रमण उपक्रमणिका उपक्रमिता (तृ) उपक्रांत
उपक्रिया उपक्रोश उपक्रोष्टा (ष्ट्र) उपक्षय उपक्षेप
उपखंड उपखान उपगंता उपगत उपगति
उपगम उपगमन उपगामी (मिन्) उपगार उप-गिरि
उप-गीति उपगूहन उपग्रह उपग्रहण उपग्रह-संधि
उपघात उपघातक उपघाती (तिन्) उपध्न उप-चक्षु (स्)
उपचना उपचय उपचर उपचरण उपचरण
उपचरित उप-चर्म (न्) उपचर्या उपचायी (यिन्) उपचार
उपचारक उपचार-च्छल उपचारना उपचारात् उपचारी (रिन्)
उपचार्य उपचित उपचिति उपचित्र उपचित्रा
उप-चेतन उप-चेतना उपचेय उपच्छन्न उपच्छद
उपच्छाया उपज उपजगती उपजत उपजनन
उपजना उपजाऊ उपजाऊ-पन उपजात उपजाति
उपजाना उपजीवक उपजीवन उप-जीविका उपजीवी (विन्)
उपजीव्य उपज्ञा उपज्ञात उपज्ञाता (तृ) उपटन
उपटना उपटा उपटाना उपटारना उपड़ना
उपढौकन उपतापन उपत्यका उपदंश उपदंशी (शिन्)
उपदरी उपदर्शक उपदर्शन उपदा उप-दान
उपदि उप-दित्सा उप-दिशा उपदिष्ट उप-देव
उप-देवता उपदेश उपदेशक उपदेशन उपदेशना
उपदेश्य उपदेष्टा (ष्ट्र) उपदेस उपदेसना उपदोह
उपद्रव उपद्रवी (विन्) उपद्रुष्टा (ष्ट्र) उपद्रुत उप-द्वार
उप-द्वीप उपधरना उप-धर्म उपधा उप-धातु
उपधान उपधानी उपधायी (यिन्) उपधारण उप-धारा
उपधावन उपधि उपधिक उपधूपित उपधूमित
उपधृति उपध्मान उपध्मानीय उपध्वस्त उप-नंद
उप-नक्षत्र उप-नख उप-नगर उपनत उपनति
उप-नदी उपनद्ध उपनना उपनय उपनयन
उपना उपनागरिका उपनाना उप-नाम (न्) उप-नायक
उपनायन उपनाह उपनिक्षेप उपनिधाता (तृ) उपनिधान
उपनिधायक उपनिधि उपनिपात उप-निबंधक उप-नियम
उप-निर्वाचन उपनिविष्ट उपनिवेश उपनिवेशन उपनिवेशित
उपनिवेशी (शिन्) उपनिषद् उपनिष्क्रमण उपनिहित उपनीत
उपनेत उपनेता (तृ) उपन्ना उपन्यस्त उपन्यास
उपन्यासकार उपन्यास-संधि उप-पति उपपत्ति उपपत्ति-सम
उप-पत्नी उपपद उपपद-समास उपपन्न उपपात
उप-पातक उपपादक उपपादन उपपादनीय उपपादित
उपपाद्य उप-पाप उप-पार्श्व उपपीड़न उप-पुर
उप-पुराण उपप्रदान उप-प्रमेय उप-प्रश्न उपप्रेक्षण
उपप्लव उपप्लवी (विन्) उपप्लुत उपबंध उपबंधित
उपबरहन उपबर्ह उपबर्हण उप-बाहु उपबृ-हण
उपभंग उप-भाषा उपभुक्त उपभुक्ति उपभृत
उप-भेद उपभोक्तव्य उपभोक्ता (क्तृ) उपभोग उपभोगी (गिन्)
उपभोग्य उपभोज्य उप-मंडल उपमंत्रण उप-मंत्री (त्रिन्)
उप-मन्यु उपमर्दन उपमा उपमाता (तृ) उप-माता
उपमान उप-मालिनी उपमित उपमेय उपमेयोपमा
उपयंता (तृ) उप-यंत्र उपयना उपयम उपयमन
उपयाचना उपयान उपयाम उपयायी (यिन्) उपयुक्त
उपयुक्तता उपयोग उपयोग-वाद उपयोगिता उपयोगिता-वाद
उपयोगितावादी (दिन्) उपयोगी (गिन्) उपयोजन उपरंजक उपरंजन
उपर उपरक्त उपरक्षण उपरत उपरति
उप-रत्न उपरना उपरफट उपरफटू उपरम
उपरमण उपरला उपरवार उप-रस उपरहित
उपरहिति उपराँठा- उपरांत उपराग उपरा-चढ़ी
उप-राज उपराजना उपराना उपराम उपराला
उपरावटा उपराहना उपराही उपरि उपरिचर
उपरि-चित उपरिष्ट उपरी-उपरा उपरुद्ध उप-रूप
उप-रूपक उपरैना उपरोक्त उपरोध उपरोधक
उपरोधन उपरोधी (धिन्) उपरोहित उपरोहिती उपरौछा
उपरौटा उपरौठा उपरौना उपर्युक्त उपलंभक
उपलंभन उपल उपलक्ष उपलक्षक उपलक्षण
उपलक्षित उपलक्ष्य उपलब्ध उपलब्धि उपलभ्य
उपला उपलाना उपलिंग उपलेप उपलेपन
उपलेपी (पिन्) उप-लौह उपल्ला उप-वंग उपवक्ता (क्तृ)
उप-वट उप-वन उपवना उपवर्णन उपवर्ण्य
उपवर्त उपवर्तन उपवसथ उपवसन उपवस्ति
उप-वाक्य उपवाद उपवास उपवासक उपवासी (सिन्)
उप-विद्या उप-विधि उप-विभाग उप-विष उप-विषा
उपविष्ट उपविष्टक उपवीत उपवीती (तिन्) उपवीणा
उपवृंहण उप-वेद उपवेधक उपवेश उपवेशन
उपवेशित उपवेशी (शिन्) उपवेष्टन उपशम उपशमन
उपशमित उपशय उपशल्य उपशांति उप-शाखा
उपशामक उपशाय उपशायक उपशायी (यिन्) उप-शाल
उप-शिक्षक उप-शिष्य उप-शीर्षक उपशोभन उपश्रुत
उपश्रुति उपश्लिष्ट उपश्लेष उपसंगत उप-संपदा
उप-संपादक उप-संस्कार उपसंहार उपस उपसक्त
उपसना उपसन्न उप-सभापति उपसम उप-समिति
उपसरण उपसर्ग उपसर्जन उपसर्पण उपसवना
उप-सागर उपसादन उपसाना उप-सुंद उपसृष्ट
उपसेक उपसेचन उपसेवन उपस्कर उपस्करण
उपस्कार उपस्कृत उपस्तरण उप-स्त्री उपस्थ
उप-स्थल उपस्थली उपस्थाता (तृ) उपस्थान उपस्थापक
उपस्थापन उपस्थापित उपस्थित उपस्थिता उपस्थिति
उपस्थिति-अधिकारी (रिन्) उपस्थिति-पंजी उपस्थिति-पत्र उपस्पर्श उप-स्मृति
उप-स्वत्व उपस्वेद उपहत उपहत-चित्त उपहति
उपहरण उपहव उपहसित उपहार उपहार-संधि
उपहारी (रिन्) उपहास उपहासक उपहासास्पद उपहासी (सिन्)
उपहास्य उपहित उपही उपहूति उपह्रत
उपांग उपांजन उपांत उपांत-साक्षी (क्षिन्) उपांतस्थ
उपांतिक उपांतिका उपांतिम उपांत्य उपाउ
उपाकरण उपाकर्म (न्) उपाकृत उपाख्या उपाख्यान
उपागत उपागम उपाग्रहण उपाचार उपाटना
उपाठ उपाठना उपाड़ उपाड़ना उपाती
उपात्यय उपादान उपादान-कारण उपादान-लक्षणा उपादि
उपादेय उपाधा उपाधि उपाधि-धारी (रिन्) उपाधी
उपाध्यक्ष उपाध्या उपाध्याय उपाध्याया उपाध्यायानी
उपाध्यायी उपान उपानह उपाना उपाय
उपायन उपायिक उपायी (विन्) उपायुक्त उपारंभ
उपारना उपार्जक उपार्जन उपार्जनीय उपार्जित
उपार्थ उपालंभ उपालंभन उपाव उपावर्तन
उपाश्रय उपासंग उपास उपासक उपासन
उपासना उपासनीय उपासा उपासित उपासी (सिन्)
उपास्तमन उपास्ति उपास्त्र उपास्य उपास्य-देव
उपाहार उपाहित उपेंद्र उपेंद्रवज्रा उपेक्षक
उपेक्षण उपेक्षणीय उपेक्षा उपेक्षा-विहारी (रिन्) उपेक्षासन
उपेक्षित उपेक्ष्य उपेखना उपेय उपैना
उपोद्घात उपोषण उपोषित उपोसथ उप्त
उप्पन्न उप्पम उफ उफड़ना उफनना
उफनाना उफान उफाल उबकना उबका
उबकाई उबछना उबट उबटन उबटना
उबना उबरना उबराना उबलना उबसन
उबसना उबसाना उबहन उबहना उबहनी
उबाँत उबाक उबाना उबार उबारना
उबारा उबाल उबालना उबासी उबाहना
उबिठना उबीधना उबीधा उबेना उबेरना
उभइ उभटना उभड़ना उभना उभय
उभय-चर उभयतः उभयतो-मुख उभय-मुखीवि उभय-लिंग (नी)
उभयवादी (दिन्) उभय-विध उभय-व्यंजन उभय-संकट उभय-संभव
उभयात्मक उभयान्वयी (यिन्) उभयार्थ उभयालंकार उभरना
उभरौहाँ उभाड़ उभाड़ना उभाना उभार
उभारदार उभारना उभिटना उभियाना उभै
उभ्भौं उमंग उमंगना उमंड उमंडना
उमकना उमग उमगन उमगना उमगान
उमगाना उमचना उमड़ उमड़ना उमड़ाना
उमदगी उमदना उमदा उमदाना उमर
उपरण उमरती उमरा उमराव उमरी
उमस उमहना उमहाना उमा उमाकना
उमाकांत उमाकी उमा-गुरु उमाचना उमा-जनक
उमाद उमा-घव उमा-नाथ उमा-पति उमाव
उमा-सुत उमाह उमाहना उमाहल उमेठना
उमेठना उमेठवाँ उमेठी उमेड़ना उमेदवार
उमेदवारी उमेलना उमेह उम्दगी उम्दा
उम्मट उम्मत उम्मना उम्मस उम्मी
उम्मीद उम्मेद उम्मेदवार उम्मेदवारी उम्र
उयबानी उरंग उरंगम उरःक्षय उर् (स्)
उरई उरकना उरग उरगना उरग-भूषण
उरग-राज उरग-लता उरग-शत्रु उरग-स्थान उरगाद
उरगाय उरगारि उरगाशन उरगिनी उरगी
उर-घर उरज, उरजात उरझना उरझाना उरझेर
उरझेरी उरण उरणक उरणी उरद
उरदावन उरदिया, खड़ी उरदी उरध उरधारना
उरन उरना उरप-तरप उरबसी उरबी
उर-मंडन उरमना उरमाना उरमाल उरमी
उररना उरल उरला उरविजा उरश
उरश्छद उरस उरसना उरसिज उरसि-रुह
उरस्क उरस्त्राण उरस्य उरस्वान (स्वत्) उरहना
उरा उराउ उराट उराना उराय
उरारा उराव उराहना उरिण उरिम
उरु उरु-क्रम उरुग उरुगाय उरुज
उरुजना उरु-जन्मा (न्मन्) उरुवा उरु-विक्रम उरूज
उरूसी उरे उरेखना उरेझा उरेब
उरेह उरेहना उरैड़ उरैड़ना उरोगम
उरोग्रह उरोज उरोरुह उर्जित उर्ण
उर्दू उर्ध उर्फ- उर्मि उर्वर
उर्वरक उर्वरता उर्वरा उर्वशी उर्वारु
उर्विज उर्विजा उर्वी उर्वीजा उर्वी-धर
उर्वी-पति उर्वी-रुह उर्वीश उर्स उलंग
उलंगना उलंघन उलंघना उलका उलगट
उलगना उलगाना उलचना उलच (छ) ना उलछा
उलछारना उलझन उलझना उलझा उलझाना
उलझाव उलझेड़ा उलझौहाँ उलटकंबल उलटकटेरी
उलटना उलट-पलट उलटना-पलटना उलट-पलट उलट-फेर
उलटवाँसी उलटा उलटाना उलटा-पलटा उलटा-पलटी
उलटा-पुलटा उलटाव उलटा-सीधा उलटी उलटी-बगली
उलटी रुमाली उलटी सरसों उलटे उलठना उलथना
उलथा उलद उलदना उलप्य उलफत
उलमना उलमा उलरना उललना उलवी
उलसना उलहना उलही उलाँक उलाँकी
उलाँघना उला उलाटना उलार उलारना
उलारा उलालना उलाहना उलिंद उलिचना
उलीचना उलूक उलूखल उलूत उलूपी
उलेटना उलेटा उलेड़ना उलेढ़ना उलेढ़ी
उलेल उलैड़ना उल्का उल्का-चक्र उल्का-पथ
उल्का-पात उल्कापाती उल्का-पाषाण उल्का-मुख उल्काश्म (न्)
उल्था उल्मुक उल्लंघन उल्लंघना उल्लंघनीय
उल्लंघित उल्ललित उल्लस उल्लसन उल्लसित
उल्लाप उल्लापक उल्लापन उल्लापी (पिन्) उल्लाप्य
उल्लाल उल्लाला उल्लास उल्लासक उल्लासना
उल्लासित उल्लासी (सिन्) उल्लिखित उल्लू उल्लेख
उल्लेखक उल्लेखन उल्लेखनीय उल्लेखित उल्लेख्य
उल्लोल उल्व उल्वण उवना उवनि
उशना (नस्) उशबा उशी उशी-नर उशीर
उषः (षस्) उषःकाल उषःपान उषप उषमा
उषर्वुध उषस् उषसी उषा उषाकर
उषा-काल उषा-पति उषित उषी उषेश
उष्ट्र उष्ण उष्णक उष्ण-कटिबंध उष्ण-कर
उष्णता उष्णत्व उष्ण-वीर्य उष्णांक उष्णा
उष्णालु उष्णासह उष्णिक् उष्णिमा (मन्) उष्णीष
उष्णीषी (षिन्) उष्णोष्ण उष्म उष्मज उष्मप
उष्म-स्वेद उष्मा उष्मा-स्वेद उस उसकन
उसकना उसकाना उसकारना उसठ उसनना
उसनीस उसमा उसमान उसमानिया उसरना
उसलना उससना उसाँस उसाना उसारना
उसारा उसालना उसास उसासी उसिनना
उसीर उसीला उसीस उसीसा उसूल
उसूली उसेना उसेय उसेस उस्कन
उस्तरा उस्तवा उस्ताद उस्तादी उस्तानी
उस्वास उहदा उहटना उहवाँ उहाँ
उहार उहास उहि उही उहूल
उहै
 
लौटें            मुख पृष्ठ