छ/chh
लोगों की राय

शब्द का अर्थ खोजें

खोजें
छंग छंगा छँगुनिया छँगुलिया
छँगुली छंगू छँछला छंछाल छँछौरी
छंट छँटना छँटनी छँटवाना छँटाई
छँटाना छँटाव छँटुआ छँटैल छँटौनी
छँड़ना छँड़ाना छँड़ुआ छंदः शास्त्र छंद
छंदना छँदरना छंदवासी(सिन्) छंदा छंदानुवृत्ति
छंदित छंदोगति छंदोदोष छंदोबद्ध छंदोभंग
छः छई छउँड़ा छउनी छकड़ा
छकड़ी छकना छकाछक छकाना छकित
छकीला छकौंहाँ छक्करा छक्कवै छक्का
छक्का-पंजा छक्केबाज छगड़ा छगन छगन-मगन
छगना छगरा छगलांत्री (त्रिन्) छगुनिया, छगुनी छ-गोड़ा
छग्गर छछंद छछार छछिआ छछिया
छछूँदर छछेरु छछौरी छजना छजली
छज्जा छज्जू छटंकी छटकना छटकाना
छटपटाना छटपटी छटाँक छटा छटुआ
छट्ठी छठवाँ छठा छठी छड़
छड़ना छड़ा छड़ाना छड़िया छड़ी
छड़ीदार छड़ीबरदार छड़ीला छड़ी सवारी छत
छतगीर छतगीरी छतना छतनार छतराना
छतरी छतलोट छतवंत छताँ छता
छति छतिया छतियाना छतिवन छतीस
छतीसा छतुरी छतौना छत्त छत्तर
छत्ता छत्ति छ्त्ती छत्तीस छत्तीसगढ़
छत्तीसगढ़ी छत्तीसा छत्तेदार छत्र छत्रक
छत्रकायमान छत्र-चक्र छत्र-छाँह छत्र-छाया छत्र-धनी
छत्र-धर छत्रधारी(रिन्) छत्रप छत्रपति छत्रपन
छत्र-बंध छत्र-भंग छत्राक छत्रिक छत्री(त्रिन्)
छदंब छद छद-पत्र छदन छदाम
छद्दर छद्म(न्) छद्म-तावस छद्म-वेश छद्मवेशी(शिन्)
छद्म(द्मिन्) छन छनक छनकना छनक-भनक
छनकाना छनछनाना छन-छवि छनदा छनन-मनन
छनना छनभंगु छनभर छनवाना छनिक
छन्न छन्ना छप छपकना छपका
छपछप छपछपाना छपटना छपटाना छपद
छपन छपरनहार छपना छपरखट छपर-खाट
छपर-छपर छपरबंद छपरबंदी छपरा छपरिया
छपरिहाना छपरी छपवाई छपवाना छपवैया
छपही छपा छपाई छपाकर छपाका
छपाना छपानाथ छपाव छप्पन छप्पन-भोग
छप्पय छप्पर छब छबड़ा छबड़ी
छब-तखत छबना छबि छबीना छबीला
छबुँदा छब्बीस छब्बीसी छम छमक
छमकना छमछम छमछमाना छमता छमना
छमवाना छमाई छमाछम छमाना छमाशी
छमासी छमाही छमिच्छा छमुख छय
छयना छयल(ल्ल) छयासठ छर छरकना
छरकायल छरकीला छरछंद छरछराना छरद
छरन छरना छरबर छरहटा छरहरा
छरा छरिंदा छरी छरीदा छरीला
छरोरा छर्द छर्दिका छर्दिका-घ्न छर्रा
छलंक, छलंग छल छलक छलकन छलकना
छल-कपट छलकाना छल-छंद छलछंदी(दिन्) छलछलाना
छल-छाया छल-छिद्र छल-छिद्री(दिन्) छलन छलना
छलनी छल-बल छलबल छलमलना छलमलाना
छलहाया छलाँग छलाँगना छला छलाई
छलाना छलावरण छलावा छलिक छलित
छलिया छली(लिन्) छलौरी छल्ला छल्लि
छ्ल्ली छल्लेदार छव छवक्क छवा
छवाई छवाना छवि छवैया छहर
छहरना छहराना छहरीला छहियाँ छही
छाँ छाँउँ छाँक छाँगना छाँगुर
छाँछ छाँछी छाँट छाँट-छिड़का छाँटना
छाँटना छाँटा छाँड़ना छाँद छाँदना
छाँदसीय छाँदा छांदोग्य छाँधना छाँव
छाँवड़ा छाँह छाँहगीर छाई छाउँ
छाउर छाक छाकना छाकु छाग
छागभोजी(जिन्) छागमय छाग-मुख छागर छाग-रथ
छागल छाग-वाहन छागिका छागी छाच्छार
छाछ छाछरी छाछठ छाछी छाज
छाजन छाड़ना छात छाता छाती
छात्र छात्रवृत्ति छात्रालय छात्रावास छाद
छादक छादन छादित छादिनी छाद्मिक
छान छानना छाननी छान-बीन छाना
छानि छानी छाने-छाने छाप छापना
छापा छापा-खाना छापामार छापामारी छाब
छाबड़ छाबड़ी छाबा छाम छामोदर
छाय छायल छायांक छाया छाया-कर
छाया-गणित छाया-गत छाया-ग्रह छाया-ग्राहिणी छाया-ग्राही(हिन्)
छाया-चित्र छाया-चित्रण छाया-तनय छाया-दान छाया-नट
छाया-नाटय छाया-पथ छायापाती(तिन्) छायापात्र छाया-पुरुष
छायाभ छायामय छायामान छाया छाया-मूर्ति
छाया-मृगधर छाया-यंत्र छाया-लोक छाया-वाद छायावादी(दिन्)
छाया-सुत छार छारना छारा छाल
छालक छालटी छालित छालिया छाली
छाँव छावना छावनी छाहरि छिउँकी
छिंकना छिंकोरा छिंछ छिछना छि
छिअ छिउकी छिउल छिकना छिकनी
छिकरा छिकुला छिक्कनी छिक्का छिगार
छिगनी छिगुली छिच्छ छिछकारना छिछड़ा
छिछड़ी छिछला छिंछिल छिछोरा छिजना
छिटकना छिटकाना छिटकी छिट-फुट छिटवा
छिड़कना छिड़का छिड़काई छिड़काव छिड़ना
छिण छित छितनी छितराना छितर-बितर
छितरा छितराना छितराव छितव छिताई
छिति छितिकंत, छितिनाथ, छितिपाल छितिरुह छितीस छित्ति
छिदक छिदना छिदवाई छिदवाना छिदाना
छिदि छिदिर छिद्र छिद्र-कर्ण छिद्रदर्शी(र्शिन्)
छिद्र-पिप्पली छिद्र-वैदेही छिद्रांतर छिद्रांश छिद्रात्मा(त्मन्)
छिद्रान्वेषण छिद्रान्वेषी(षिन्) छिन छिनक छिनकना
छिनकु छिनकुरना छिनछबि छिनदा छिनना
छिनभंग छिनरा छिनवाना छिनाना छिनाल
छिनाला छिनौछबि छिन्न छिन्नक छिन्न-धान्य
छिन्न-नास छिन्न-नासिक छिन्न-पत्री छिन्न-पुष्प छिन्न-बंधन
छिन्न-भिन्न छिन्न-मस्त(क) छिन्न-मस्तका छिन्न-मस्ता छिन्न-मूल
छिन्न-रुह छिन्न-रुहा छिन्न-वेशिका छिन्न-व्रण छिन्न-श्वास
छिन्नांत्र छिन्ना छिन्नाधार छिपकली छिपना
छिपाठी छिपाना छिपाव छिपिया छिपी
छिपे-छिपे छिप्र छिमता छियना छिया
छियाज छियानवे छियालीस छियासठ छियासी
छिरकना छिरना छिरिआना छिलक छिलकना
छिलका छिलन छिलना छिलवाना छिलाई
छिलाना छिल्लड़ छींक छींकना छींका
छींट छींटना छींटा छींबी छी
छीअना छीआ छीआ-बीआ छीका छीछ
छीछड़ा छीछना छीछल छीछा छीछालेदर
छीज छीजना छीट छीटा छीड़
छींण छीत(ति) छीदा छीन छीन-झपट
छीनना छीना छीना-खसोटी छीना-छीनी छीना-झपटी
छीप छीपा छीपी छीबर छीमर
छीमी छीया छीर छीरधि छीरप
छीर-फेन छीर-सागर छीलक छीलन छीलना
छीलर छीव छीवना छीवर छुँगनी
छुँगली छुआई छुआना छुई-मुई छुगनूँ
छुच्छा छुच्छी छुच्छू छुछमछली छुछहँड़
छुछूदर छुट छुटकना छुटकाना छुटकारा
छुटना छुटपन छुट-फुट छुटभैया छुटलना
छुटाना छुटौती छुट्टा छुट्टी छुड़ाई
छुड़ाना छुड़ैया छुतहा छुतिहर छुतिहा
छुद्र छुद्रघंटिका छुद्रावली छुधा छुधावंत
छुधित छुन्य छुप छुपना छुभित
छुभिराना छुलरधार छुरहँड़ी छुरा छुरिका
छुरित छुरी छुलकना छुलछुलाना छुलाना
छुवना छुवाना छुहना छुहारा छुही
छूँछा छूँटा छू छूआछूत छूई-मूई
छूछा छछुम छूट छूटना छूटा
छूत छूत-छात छूना छेंक छेंकन
छेंकना छेक छेकानुप्रास छेकापहनुति छेकोक्ति
छेड़ छेड़खानी छेड़छाड़ छेड़ना छेड़वाना
छेड़ी छेत छेतना छेति छेत्ता(त्तृ)
छेत्र छेद छदक छेदन छेदनहार
छेदना छेदनीय छेदि छेदिका छेदित
छेना छेनी छेर छेरना छेरवा
छेरा छेरी छेलक छेलरा छेव
छेवना छेवला छेवा छेह छेहर
छेहरा छै छैदिक छैना छैया
छैल छैलचिकनिया छैल-छबीला छैलना छैला
छैलाना छोंच छोंड़ा छोआ छोई
छोकरा छोछा छोट छोटा छोटाई
छोटापन छोटिका छोटी(टिन्) छोटी इलायची छोड़
छोड़ना छोड़वाना छोत छोतरा छोना
छोणिप छोनिय छोनी छोप छोपना
छोभ छोभन छोभना छोभित छोम
छोर छोरटा छोरना छोलंग छोलना
छोला छोह छोहगर छोहना छोहर (ा )
छोहाना छोहारा छोहिनी छोही छौंक
छौंकन छौंकना छौंक-बघार छौंड़ा छौना
छौर छौलदारी छ्वाना
 
लौटें            मुख पृष्ठ