पाँ/paan
लोगों की राय

शब्द का अर्थ खोजें

खोजें
पाजामा पाँ पाँइ पाँइता पाँउ
पाँउरी पाँओं पाँक (ा) पांक्त पांक्तेय
पांक्त्य पाँख (ड़ा) पाँखड़ी पाँखी पाँखुरी
पाँग पाँगल पाँगा पाँगा नमक पाँगा नोन
पाँगुर पाँगुरना पाँगुरा पाँगुल पांगुल्य
पाँच पाँचक पांचकपाल पांचजनी पांचजन्य
पांचदश्य पाँचपंच पांच-भौतिक पांचयज्ञिक पाँचर
पांचरात्र पांचवर्षिक पाँचवाँ पांचशाब्दिक पाँचा
पांचार्थिक पांचाल पांचालक पांचाल-मध्यमा पांचालिका
पांचाली पांचो पाँचेक पाँचै पाँछना
पाँज पाँजना पाँजर पांजी पाँझ
पाँडक पांडर पांडर-पुष्पिका पाँडरा पांडव
पांडव-नगर पांडवाभील पांडवायन पांडविक पांडवीय
पांडवेय पांडित्य पांडीस पांडु पाँडुआ
पांडु-कंटक पांडु-कंबल पांडुकंबली (लिन्) पाँडुक पांडुक
पांडु-कर्म (र्मन्) पांडु-क्ष्मा पांडु-चित्र पांडु-तरु पांडुता
पांडु-तीर्थ पांडु-नाग पांडु-पत्री पांडु-पुत्र पांडु-पृष्ठ
पांडु-फला पांडु-फली पांडु-मृत्तिका पांडु-रंग पांडुर
पांडुरक पांडुर-द्रुम पांडु-पृष्ठ पांडुर-फली पांडुरा
पांडु-राग पांडुरिमा पांडुरेक्षु पांडुलिपि पांडु-लेख
पांडु-लेखक पांडु-लेखन पांडु-लेख्य पांडु-लोमश पांडु-लोमशा
पांडु-लोमा पांडु-शर्करा पांडुशर्मिला पांडू पाँडे
पांडेय पाँत पाँतरना पाँतरिया पांति
पांथ पांथ-निवास पांथ-शाला पाँपणि पाँय
पाँयचा पाँयता पाँव पाँव-चप्पी पांवचा
पाँवड़ा पाँवड़ी पाँवर पाँवरी पांशन
पांशव पांशु पांशु-कसीस पांशुका पांशुकुली
पांशु-कूल पांश-कृत पांशु-क्षार पांशु-चंदन पांशु-चत्वर
पांशुज पांशु-धान पांशु-पटल पांशु-पत्र पांश-मर्दन
पांशुर पांशु-रागिनी पांशु-राष्ट्र पांशुल पांशुला
पाँस पाँसना पाँसा पाँसी पांसु
पांसु-क्षार पांसु-खुर पांसु गुंठित पांसु-चदन पांसु-चत्वर
पांसु-चामर पांसुज पांसु-पत्र पांसु-भव पांसु-भिक्षा
पांसु-मर्दन पांसुर पांसुरागिणी पाँसुरी पांसुल
पांसुला पाँसु पाँही पा पा-अंदाज
पाइ पाइक पाइफा पाइट पाइतरी
पाइदेल पाइप पाइपोस पाइमाल पाइरा
पाइरिल्ला पाइल पाइलट पाई पाईबाग
पाई पाईगाह पाईता पाउँ पाउंड
पाउंड पावना पाउ पाउडर पाउस पाक
पाक-कर्म पाक-कृष्ण पाक-क्रिया पाकज पाकजाद
पाकट पाकठ पाकड़ पाक-दामन पाकदामिनी
पाक द्विष पाकना पाकबाज पाक-पात्र पाक-पुटी
पाक-फल पाक-भांड पाक-यज्ञ पाक-याज्ञिक पाक-रंजन
पाकर पाकरिपु पाकरी पाकल पाकलि, पाकली
पाक-शाला पाकशासन पाक-शास्त्र पाक-शुक्ला पाक-स्थली
पाकहंता (तृ) पाका पाकागार पाकात्यय पाकाभिमुख
पाकारि पाकिट पाकिस्तान पाकिस्तानी पाकी
पाकीजा पाकु पाकेट पाक्य पाक्य-क्षार
पाक्यज पाक्या पाक्ष पाक्षपातिक पाक्षायण
पाक्षिक पाखंड पाखंडी (डिन्) पाख पाखर
पाखरी पाखा पाखान पाखान भेद पाखाना
पाग पागड़ पागना पागर पागल
पागलखाना पागलपन पागलिनी पागली पागुर
पाघ पाचक पाचन पाचनक पाचन-गण
पाचन-शक्ति पाचना पाचनी पाचनीय पाचयिता (तृ)
पाचर पाचल पाचा पाचा-पाड़ पाचिका
पाचो पाच्छा, पाच्छाह पाच्य पाछ पाछना
पाछल, पाछुल पाछा पाछिल पाछी पाछू
पाछें, पाछे पाज पाजरा पाजस्य पाजा
पाजामा पाजी पाजीपन पाजेब पांटबर
पाट पाटक पाट-करण पाचच्चर पाटदार
पाटन पाटना पाटनि पाटनीय पाटप
पाट-महिषी पाटरानी पाटल पाटलक पाटलकीट
पाटल-द्रुम पाटला पाटलवती पाटलि पाटलिक
पाटलित पाटलि-पुत्र पाटलिमा (मन्) पाटली पाटली-तैल
पाटलीपुत्र पाटव पाटविक पाटवी पाटसन
पाटहिक पाटहिका पाटा पाटि पाटिका
पाटित पाटी पाटीगणित पाटीर पाटूनी
पाट्य पाठ पाठक पाठच्छेद पाठ-दोष
पाठन पाठना पाठ-निश्चय पाठ-पद्धति पाठ-प्रणाली
पाठ-भू पाठ-भेद पाठ-मंजरी पाठ-शाला पाठशालिनी
पाठशाली (लिन्) पाठशालीय पाठांतर पाठा पाठागार
पाठालय पाठालोचन पाठिक पाठिका पाठित
पाठी (ठिन्) पाटीकुट पाठीन पाठ्य पाठ्य-क्रम
पाठ्य-ग्रंथ पाठ्य-चर्या पाठ्य-पुस्तक पाड़ पाडल
पाडलीपुर पाड़प्तालो पाड़ा पाडिनी पाढ़
पाढ़त पाढ़र पाढ़ल पाढ़ा पाढ़ित
पाढी पाण पाणही पाणि पाणिक
पाणि-कच्छपिका पाणि-कर्मा (र्मन्) पाणिकर्ण पाणिका पाणि-गृहीता
पाणि-गृहीती पाणि-ग्रह पाणि-ग्रहण पाणिग्रहणिक पाणिग्रहणीय
पाणिग्राह, पाणि-ग्राहक पाणि-ग्राह्य पाणिघ पाणि-घात पाणिघ्न
पाणिज पाणि-तल पाणिताल पाणि-धर्म पाणिन
पाणिनि पाणिनीय पाणि-पल्लव पाणि-पात्र पाणि-पीड़न
पाणि-पुट (क) पाणि-प्रणयिनी पाणिबंध पाणिमुक् (ज्) पाणिमर्द्द
पाणिमुक्त पाणि-मुख पाणि-मूल पाणिरुह पाणि-रेखा
पाणिवाद पाणि-वादक पाणि-हता पाणी पाणौकरण
पाण्य पाण्याश पातंग पातंगि पातंजल
पातंजल-दर्शन पातंजल-भाष्य पातंजल-सूत्र पातंजलीय पात
पातक पातकी (किन्) पातघाबरा पातन पातनीय
पातबंदी पातयिता (तृ) पातर पातरा पातराज
पातरि (री) पातल पातला पातव्य पातशाह
पाता (तृ) पाताखत पाताबा पातार पाताल
पाताल-केतु पाताल-खंड पाताल-गंगा पाताल-गारुड़ी पाताल-तुंबी
पाताल-तोंबी पाताल-निलय पाताल-निवास पाताल-यंत्र पाताल-वासिनी
पाताली पाताली-पत्ती पातालीय पातालौका (कस्) पाति
पातिक पातिग पातित पातित्य पातिल
पातिली पातिव्रत पातिव्रत्य पातिसाह पाती
पातुक पातुर पातुरनी पात्य पात्र
पात्रक पात्रट पात्रटीर पात्रता पात्रत्व
पात्र-दुष्ट-रस पात्र-पाल पात्रभृत् पात्र-वर्ग पात्र-शुद्धि
पात्र-शेष पात्रासादन पात्रिक पात्रिकी पात्रिय
पात्री (त्रिन्) पात्रीय पात्रीर पात्रे-बहुल पात्रे-समिति
पात्रोपकरण पात्र्य पाथ पाथना पाथ-नाथ
पाथ-निधि पाथर पाथरण पाथ-राशि पाथस्
पाथस्पति पाथा पाथी (थिस्) पाथी पाथेय
पाथोज पाथोव पाथोवर पाथोधि पाथोन
पाथोनिधि पाथ्य पाद पादक पाद-कटक
पाद-कमल पाद-कीलिका पाद-कृच्छ पादक्रमिक पाद-क्षेप
पाद-गंडीर पाद-ग्रंथि पाद-ग्रहण पाद-चतुर पादचत्वर
पादचारी (रिन्) पादज पाद-जल पादजाह पाद-टिप्पणी
पाद-टीका पाद-तल पादत्र पाद-त्राण पाद-त्रान
पाद-दलित पाद-दारिका पाद-दाह पाद-धावन पाद-धावनिका
पाद-नख पादना पाद-नालिका पाद-निकेत पाद-न्यास
पाद-पंकज पादप पादप-खंड पाद-पथ पाद-पद्धति
पादपा पाद-पालिका पाद-पाश पादपाशी पाद-पीठि
पाद-पीठिका पाद-पूरण पाद-पूर्ति पाद-प्रक्षालन पाद-प्रणाम
पाद-प्रतिष्ठान पाद-प्रधारण पाद-प्रसारण पाद-प्रहार पाद-बंध
पाद-बंधन पाद-भट पाद-भाग पाद-मुद्रा पाद-मूल
पादरक्ष (क) पाद-रज (जस्) पाद-रज्जु पादरथी पादरी
पादरोह, पादरोहण पाद-लग्न पाद-लेप पाद-वंदन पाद-वाल्मीक
पादविंदु पादविक पाद-वेष्टनिक पाद-शब्द पाद-शाखा
पादशाह पादशाहजादा पादशाही पादशिष्ट-जल पादशुश्रूषा
पाद-शैल पाद-शोथ पाद-शौच पाद-श्लाका पाद-सेवन
पाद-सेवा पाद-स्तंभ पाद-स्ठोट पाद-स्वेदन पाद-हत
पाद-हर्ष पाद-हीन पादांक पादांकुलक पादांगद
पादांगुलि (ली) पादांगुष्ठ पादांत पादांतस्थित पादांबु
पादांभ (स्) पादाकुल पादाकुलक पादाक्रांत पादाग्र
पादाघात पादात पादाति (क) पादानत पादा-नोन
पादाम्यंजन पादायन पादारक पादारविंद पादारविंद
पादार्पण पादालिंद पादावर्त पादावसेचन पादाविक
पादावृत्ति पादाष्ठील पादासन पादाहत पादाहति
पादिक पादी (दिन्) पादीय पादुक पादुका
पादू पादोदक पादोदर पाद्म पाद्म-कल्प
पाद्य पाद्य-दान पाद्यार्घ पाधर पाधरा
पाधा पान पानक पान-गोष्ठी पानडी
पानदान पान-दोष पानन पानप पान-पर
पान-पात्र पान-बणिक (ज्) पानभांड पान-भोजन पान-भूमि
पान-भोजन पान-मंडल पान-मत्त पान-मद पानरा
पान-विभ्रम पान-शौंड पानस पानही पाना
पानागार पानात्यय पानि पानिक पानिग्रहण
पानिप पानि-पतंग पानिय पानिल पानी
पानी आँवला पानी आलू पानी-कल पानी-तराश पानीदार
पानी-देवा पानीपत पानीफल पानीवेल पानीय
पानीय-चूर्णिका पानीय-नकुल पानीय-पृष्ठज पानीय-फल पानीय-मूलक
पानीय-शाला पानीय शालिका पानीयामलक पानीयालु पानीयाश्ना
पानूस पानौरा पान्यो पान्हर पाप
पापक पाप-कर पाप-कर्म (न्) पापकर्मी (र्मिन्) पाप-कल्प
पाप-क्षय पाप-गति पाप-ग्रह पापघ्न पापघ्नी
पाप-चंद्रमा पापचर पाप-चर्य पापचारी (रिन्) पाप-चेता (तस्)
पापचेली पापचैल पाप-जीव पापड़ पापड़ा
पापड़ा-खार पापड़ी पापदर्शी (र्शिन्) पाप-दृष्टि पाप-धी
पाप-नक्षत्र पाप-नामा (मन्) पाप-नाशक पाप-नाशन पाप-नाशिनी
पापनाशी (शिन्) पाप-निश्चय पाप-पति पाप-पुरुष पाप-फल
पाप-बुद्धि पाप-भक्षण पापभाक् (ज्) पाप-भाव पाप-मति
पाप-मना (नस्) पाप-मित्र पाप-मोचन पाप-मोचनी पाप-यक्ष्मा (क्ष्मन्)
पाप-योनि पापर पाप-रोग पापरोगी (गिन्) पापर्द्धि
पापल पापलेन पाप-लोक पाप-वाद पाप-विनाशन
पाप-शमनी पाप-शील पाप-शोधन पाप-संकल्प पाप-सूदन
पाप-हर पापहा (हन्) पापांकुशा पापांत पापा
पापाख्या पापाचार पापाचारी (रिन्) पापात्मा (त्मन्) पापाधम
पापानुबंध पापानुवसित पापापनुत्ति पापारंभ पापारंभक
पापार्त्त पापाशय पापाह पापिष्ठ पापी (पिन्)
पापीयस् पापोश पापोशकार पाप्मा (प्मन्) पा-प्यादा
पाबंद पाबंदी पाम (मन्) पाम पापघ्न
पामघ्नी पामड़ा पामड़ी पामन पामना
पामर पामर-योग पामरी पामा पामारि
पामाल पामाली पामोज़ पायँ पायँचा
पाँयजेहरि पायँत पायँता पायँती पायंदाज
पायँपसारी पाय पायक पायकार पायखाना
पायगाह पायज पायजामा पायजेब पाय-जेहरि
पायठ पायड़ा पायतन पायताबा पायदान
पायदार पायदारी पायन पायना पायनिक
पायपोश पायबोसी पायमाल पायरा पायल
पायस पायसा पायसीकरण पाययोपवास पाया
पायिक पायी (यिन्) पायु पाय्य पारंगत
पारंपरीण पारंपर्य्य पारंपर्योपदेश पार पारई
पारक पार-काम पारकी पारक्य पारख
पारखद पारखी पारखू पारग पार-गत
पारगति पार-गमन पारगामी (मिन्) पारचा पारज्
पारजन्मिक पारजात पारजायिक पारटीट (टीन) पारण
पारणक पारण-पत्र पारणा पारणीय पारतंत्र्य
पारत पारतल्पिक पारत्रिक पारत्र्य पारथ
पारथिया पारथिव पारथी पारद पारदर्शक
पारदर्शकता पारदर्शी (र्शिन्) पारदारिक पारदार्य पारदिक
पारदेशिक पारदेश्य पारद्रष्टा पारधि पारधी
पारन पारना पार-पत्र पारबती पार-ब्रह्म
पारभूत पारमहंस पारमहंस्य पारमाणविक पारमार्थिक
पारमार्थ्य पारमिक पारमित पारमिता पारमेष्ठ्य
पारयिष्णु पारयुगीन पारलोक्य पारलौकिक पारवत
पारवर्ग्य पारवश्य पार-वहन पारविषयिक पारशव
पारशवी पारश्व पारश्वधिक पारस पारसनाथ
पारसल पारसव पारसा पारसाई पारसाल
पारसिक पारसी पारसीक पारसीकयमानी पारस्कर
पारस्त्रैणेय पारस्परिक पारस्परिकता पारस्य पारस्स
पारहंस्य पारा पाराती पारापत पारापार
पारायण पारायणी पारावत पारावतघ्नी पारावत पदी
पारावताश्व पारावती पारावारीण पाराशर पाराशरि
पाराशरी (रिन्) पाराशर्य पारिद्र पारि पारिकांक्षी (क्षिन्)
पारिख पारिखेय पारिगर्भिक पारिग्रामिक पारिजात
पारिणामिक पारिणाय्य पारिग्राह्य पारित पारितोषिक
पारिदि पारिध्वजिक पारिपाट्य पारिपात्रिक पारिपार्श्व
पारिपार्श्विक पारिप्लव पारिप्लाव्य पारिभाव्य पारिभाव्य-धन
पारिभाषिक पारिभाषिकी पारिमाण्य पारिमिता पारिमित्य
पारिमुखिक पारियात्र पारियात्रिक पारियानिक पारिरक्षक
पारिव्राज्य पारिश्रमिक पारिष पारिषद पारिषद्य
पारिस्थितिक पारिहारिकी पारिहास्य पारी पारीक्षणिक
पारीक्षित पारीछत पारीण पारीय पारुष्ण
पारुष्य पारेरक पारेवा पारेषक पारोकना
पारोक्ष पार्क पार्जन्य पार्ट पार्टी
पार्ण पार्थ पार्थक्य पार्थ-सारथि पार्थिव
पार्थिव-आय पार्थिव-नन्दन पार्थिव-पूजन पार्थिव-लिंग पार्थिवी
पार्थी पार्पर पार्यंतिक पार्य पार्लमेंट
पार्वण पार्वतिक पार्वती पार्वती-कुमार पार्वती-नन्दन
पार्वती-नेत्र पार्वती-लोचन पार्श्व पार्श्वक पार्श्वग
पार्श्व-गत पार्श्वगायन पार्श्वचर पार्श्वचित्र पार्श्व-टिप्पणी
पार्श्वद पार्श्वनाथ पार्श्व-परिवर्त्तन पार्श्ववर्ती पार्श्व-शीर्षक
पार्श्व-शूल पार्श्व-संगीत पार्श्वस्थ पार्श्वानुचर पार्श्वायात
पार्श्वासन्न, पार्श्वासीन पार्श्विक पार्षद् पार्ष्णि पार्ष्णि-क्षेम
पार्ष्णि-ग्रहण पार्ष्णि-ग्राह पार्ष्णि-घात पार्सल पालंक
पालंकी पालंक्य पालंक्या पालंग पाल
पाउल पालक पालकजूही पालकरी पालकाप्य
पालकी पालकी गाड़ी पालगाड़ी पालघ्न पालट
पालटना पालड़ा पालतू पालथी पालन
पालना पालनीय पालयिता (तृ) पाल-वंश पालव
पाला पालागन पालागल पालागली पालाश
पालाशखंड पालाशि पालिंद पालिंदी पालि
पालिक पालिका पालित पालित्य पालिधी
पालिनी पालिश पालिसी पाली (लिन्) पाली
पालीवत पालीवाल पालीशोष पालू पाले
पालो पाल्य पाल्लवा पाल्लविक पाल्वल
पावँ पाव पावक पावक-प्रणि पावका
पावकात्मज पावकि पावकी पाव-कुलक पावचार
पावड़ा पावड़ी पावती पावतीपत्र पावदान
पावन पावनता पावनताई पावनत्व पावन-ध्वनि
पावना पावनि पावनी पावनेदार पावन्न
पावमान पावमानी पाव-मुहर पावर पाव-रोटी
पावल पावली पावस पावा पावी
पाश पाश-कंठ पाशक पाश-क्रीड़ा पाशOर
पाशन पाश-पाश पाश-पीठ पाश-बंध पाश-बंधक
पाश-बंधन पाश-बद्ध पाश-भृत् पाश-मुद्रा पाशव
पाशवता पाशवान् (वत्) पाशवासन पाशविक पाश-हस्त
पाशांत पाशा पाशिक पाशित पाशी (शिन्)
पाशुपत पाशुपत-दर्शन पाशुपत-रस पाशुपतास्त्र पाशुपाल्य
पाशु-बंधक पाश्चात्य पाश्चात्यीकरण पाश्या पाषंड
पाषंडी (डिन्) पाषक पाषर पाषाण पाषाण-गदर्भ
पाषाण-चतुर्दशी पाषाण-दारण पाषाण-भेद पाषाण-भेदन पाषाणभेदी (दिन्)
पाषाण-मणि पाषाण-रोग पाषाण-हृदय पाषाणी पासंग
पास पासक पासना पासनी पास-बंद
पास-बान पासवानी पास-बुक पासमान पासवर्ती
पाससार पासह पासा पासार पासासारि
पासिक पासिका पासी पाशु पासुरी
पाहँ पाह पाहत पाहन पाहरू
पाहल पाहा पाहात पाहार पाहिं
पाहि पाहिमाम् पाहीं पाही पाहुँच
पाहुना पाहुनी पाहुर पाहू पाँ
पाँइ पाँइता पाँउ पाँउरी पाँओं
पाँक (ा) पांक्त पांक्तेय पांक्त्य पाँख (ड़ा)
पाँखड़ी पाँखी पाँखुरी पाँग पाँगल
पाँगा पाँगा नमक पाँगा नोन पाँगुर पाँगुरना
पाँगुरा पाँगुल पांगुल्य पाँच पाँचक
पांचकपाल पांचजनी पांचजन्य पांचदश्य पाँचपंच
पांच-भौतिक पांचयज्ञिक पाँचर पांचरात्र पांचवर्षिक
पाँचवाँ पांचशाब्दिक पाँचा पांचार्थिक पांचाल
पांचालक पांचाल-मध्यमा पांचालिका पांचाली पांचो
पाँचेक पाँचै पाँछना पाँज पाँजना
पाँजर पांजी पाँझ पाँडक पांडर
पांडर-पुष्पिका पाँडरा पांडव पांडव-नगर पांडवाभील
पांडवायन पांडविक पांडवीय पांडवेय पांडित्य
पांडीस पांडु पाँडुआ पांडु-कंटक पांडु-कंबल
पांडुकंबली (लिन्) पाँडुक पांडुक पांडु-कर्म (र्मन्) पांडु-क्ष्मा
पांडु-चित्र पांडु-तरु पांडुता पांडु-तीर्थ पांडु-नाग
पांडु-पत्री पांडु-पुत्र पांडु-पृष्ठ पांडु-फला पांडु-फली
पांडु-मृत्तिका पांडु-रंग पांडुर पांडुरक पांडुर-द्रुम
पांडु-पृष्ठ पांडुर-फली पांडुरा पांडु-राग पांडुरिमा
पांडुरेक्षु पांडुलिपि पांडु-लेख पांडु-लेखक पांडु-लेखन
पांडु-लेख्य पांडु-लोमश पांडु-लोमशा पांडु-लोमा पांडु-शर्करा
पांडुशर्मिला पांडू पाँडे पांडेय पाँत
पाँतरना पाँतरिया पांति पांथ पांथ-निवास
पांथ-शाला पाँपणि पाँय पाँयचा पाँयता
पाँव पाँव-चप्पी पांवचा पाँवड़ा पाँवड़ी
पाँवर पाँवरी पांशन पांशव पांशु
पांशु-कसीस पांशुका पांशुकुली पांशु-कूल पांश-कृत
पांशु-क्षार पांशु-चंदन पांशु-चत्वर पांशुज पांशु-धान
पांशु-पटल पांशु-पत्र पांश-मर्दन पांशुर पांशु-रागिनी
पांशु-राष्ट्र पांशुल पांशुला पाँस पाँसना
पाँसा पाँसी पांसु पांसु-क्षार पांसु-खुर
पांसु गुंठित पांसु-चदन पांसु-चत्वर पांसु-चामर पांसुज
पांसु-पत्र पांसु-भव पांसु-भिक्षा पांसु-मर्दन पांसुर
पांसुरागिणी पाँसुरी पांसुल पांसुला पाँसु
पाँही पा पा-अंदाज पाइ पाइक
पाइफा पाइट पाइतरी पाइदेल पाइप
पाइपोस पाइमाल पाइरा पाइरिल्ला पाइल
पाइलट पाई पाईबाग पाई पाईगाह
पाईता पाउँ पाउंड पाउंड पावना पाउ
पाउडर पाउस पाक पाक-कर्म पाक-कृष्ण
पाक-क्रिया पाकज पाकजाद पाकट पाकठ
पाकड़ पाक-दामन पाकदामिनी पाक द्विष पाकना
पाकबाज पाक-पात्र पाक-पुटी पाक-फल पाक-भांड
पाक-यज्ञ पाक-याज्ञिक पाक-रंजन पाकर पाकरिपु
पाकरी पाकल पाकलि, पाकली पाक-शाला पाकशासन
पाक-शास्त्र पाक-शुक्ला पाक-स्थली पाकहंता (तृ) पाका
पाकागार पाकात्यय पाकाभिमुख पाकारि पाकिट
पाकिस्तान पाकिस्तानी पाकी पाकीजा पाकु
पाकेट पाक्य पाक्य-क्षार पाक्यज पाक्या
पाक्ष पाक्षपातिक पाक्षायण पाक्षिक पाखंड
पाखंडी (डिन्) पाख पाखर पाखरी पाखा
पाखान पाखान भेद पाखाना पाग पागड़
पागना पागर पागल पागलखाना पागलपन
पागलिनी पागली पागुर पाघ पाचक
पाचन पाचनक पाचन-गण पाचन-शक्ति पाचना
पाचनी पाचनीय पाचयिता (तृ) पाचर पाचल
पाचा पाचा-पाड़ पाचिका पाचो पाच्छा, पाच्छाह
पाच्य पाछ पाछना पाछल, पाछुल पाछा
पाछिल पाछी पाछू पाछें, पाछे पाज
पाजरा पाजस्य पाजा पाजामा पाजी
पाजीपन पाजेब पांटबर पाट पाटक
पाट-करण पाचच्चर पाटदार पाटन पाटना
पाटनि पाटनीय पाटप पाट-महिषी पाटरानी
पाटल पाटलक पाटलकीट पाटल-द्रुम पाटला
पाटलवती पाटलि पाटलिक पाटलित पाटलि-पुत्र
पाटलिमा (मन्) पाटली पाटली-तैल पाटलीपुत्र पाटव
पाटविक पाटवी पाटसन पाटहिक पाटहिका
पाटा पाटि पाटिका पाटित पाटी
पाटीगणित पाटीर पाटूनी पाट्य पाठ
पाठक पाठच्छेद पाठ-दोष पाठन पाठना
पाठ-निश्चय पाठ-पद्धति पाठ-प्रणाली पाठ-भू पाठ-भेद
पाठ-मंजरी पाठ-शाला पाठशालिनी पाठशाली (लिन्) पाठशालीय
पाठांतर पाठा पाठागार पाठालय पाठालोचन
पाठिक पाठिका पाठित पाठी (ठिन्) पाटीकुट
पाठीन पाठ्य पाठ्य-क्रम पाठ्य-ग्रंथ पाठ्य-चर्या
पाठ्य-पुस्तक पाड़ पाडल पाडलीपुर पाड़प्तालो
पाड़ा पाडिनी पाढ़ पाढ़त पाढ़र
पाढ़ल पाढ़ा पाढ़ित पाढी पाण
पाणही पाणि पाणिक पाणि-कच्छपिका पाणि-कर्मा (र्मन्)
पाणिकर्ण पाणिका पाणि-गृहीता पाणि-गृहीती पाणि-ग्रह
पाणि-ग्रहण पाणिग्रहणिक पाणिग्रहणीय पाणिग्राह, पाणि-ग्राहक पाणि-ग्राह्य
पाणिघ पाणि-घात पाणिघ्न पाणिज पाणि-तल
पाणिताल पाणि-धर्म पाणिन पाणिनि पाणिनीय
पाणि-पल्लव पाणि-पात्र पाणि-पीड़न पाणि-पुट (क) पाणि-प्रणयिनी
पाणिबंध पाणिमुक् (ज्) पाणिमर्द्द पाणिमुक्त पाणि-मुख
पाणि-मूल पाणिरुह पाणि-रेखा पाणिवाद पाणि-वादक
पाणि-हता पाणी पाणौकरण पाण्य पाण्याश
पातंग पातंगि पातंजल पातंजल-दर्शन पातंजल-भाष्य
पातंजल-सूत्र पातंजलीय पात पातक पातकी (किन्)
पातघाबरा पातन पातनीय पातबंदी पातयिता (तृ)
पातर पातरा पातराज पातरि (री) पातल
पातला पातव्य पातशाह पाता (तृ) पाताखत
पाताबा पातार पाताल पाताल-केतु पाताल-खंड
पाताल-गंगा पाताल-गारुड़ी पाताल-तुंबी पाताल-तोंबी पाताल-निलय
पाताल-निवास पाताल-यंत्र पाताल-वासिनी पाताली पाताली-पत्ती
पातालीय पातालौका (कस्) पाति पातिक पातिग
पातित पातित्य पातिल पातिली पातिव्रत
पातिव्रत्य पातिसाह पाती पातुक पातुर
पातुरनी पात्य पात्र पात्रक पात्रट
पात्रटीर पात्रता पात्रत्व पात्र-दुष्ट-रस पात्र-पाल
पात्रभृत् पात्र-वर्ग पात्र-शुद्धि पात्र-शेष पात्रासादन
पात्रिक पात्रिकी पात्रिय पात्री (त्रिन्) पात्रीय
पात्रीर पात्रे-बहुल पात्रे-समिति पात्रोपकरण पात्र्य
पाथ पाथना पाथ-नाथ पाथ-निधि पाथर
पाथरण पाथ-राशि पाथस् पाथस्पति पाथा
पाथी (थिस्) पाथी पाथेय पाथोज पाथोव
पाथोवर पाथोधि पाथोन पाथोनिधि पाथ्य
पाद पादक पाद-कटक पाद-कमल पाद-कीलिका
पाद-कृच्छ पादक्रमिक पाद-क्षेप पाद-गंडीर पाद-ग्रंथि
पाद-ग्रहण पाद-चतुर पादचत्वर पादचारी (रिन्) पादज
पाद-जल पादजाह पाद-टिप्पणी पाद-टीका पाद-तल
पादत्र पाद-त्राण पाद-त्रान पाद-दलित पाद-दारिका
पाद-दाह पाद-धावन पाद-धावनिका पाद-नख पादना
पाद-नालिका पाद-निकेत पाद-न्यास पाद-पंकज पादप
पादप-खंड पाद-पथ पाद-पद्धति पादपा पाद-पालिका
पाद-पाश पादपाशी पाद-पीठि पाद-पीठिका पाद-पूरण
पाद-पूर्ति पाद-प्रक्षालन पाद-प्रणाम पाद-प्रतिष्ठान पाद-प्रधारण
पाद-प्रसारण पाद-प्रहार पाद-बंध पाद-बंधन पाद-भट
पाद-भाग पाद-मुद्रा पाद-मूल पादरक्ष (क) पाद-रज (जस्)
पाद-रज्जु पादरथी पादरी पादरोह, पादरोहण पाद-लग्न
पाद-लेप पाद-वंदन पाद-वाल्मीक पादविंदु पादविक
पाद-वेष्टनिक पाद-शब्द पाद-शाखा पादशाह पादशाहजादा
पादशाही पादशिष्ट-जल पादशुश्रूषा पाद-शैल पाद-शोथ
पाद-शौच पाद-श्लाका पाद-सेवन पाद-सेवा पाद-स्तंभ
पाद-स्ठोट पाद-स्वेदन पाद-हत पाद-हर्ष पाद-हीन
पादांक पादांकुलक पादांगद पादांगुलि (ली) पादांगुष्ठ
पादांत पादांतस्थित पादांबु पादांभ (स्) पादाकुल
पादाकुलक पादाक्रांत पादाग्र पादाघात पादात
पादाति (क) पादानत पादा-नोन पादाम्यंजन पादायन
पादारक पादारविंद पादारविंद पादार्पण पादालिंद
पादावर्त पादावसेचन पादाविक पादावृत्ति पादाष्ठील
पादासन पादाहत पादाहति पादिक पादी (दिन्)
पादीय पादुक पादुका पादू पादोदक
पादोदर पाद्म पाद्म-कल्प पाद्य पाद्य-दान
पाद्यार्घ पाधर पाधरा पाधा पान
पानक पान-गोष्ठी पानडी पानदान पान-दोष
पानन पानप पान-पर पान-पात्र पान-बणिक (ज्)
पानभांड पान-भोजन पान-भूमि पान-भोजन पान-मंडल
पान-मत्त पान-मद पानरा पान-विभ्रम पान-शौंड
पानस पानही पाना पानागार पानात्यय
पानि पानिक पानिग्रहण पानिप पानि-पतंग
पानिय पानिल पानी पानी आँवला पानी आलू
पानी-कल पानी-तराश पानीदार पानी-देवा पानीपत
पानीफल पानीवेल पानीय पानीय-चूर्णिका पानीय-नकुल
पानीय-पृष्ठज पानीय-फल पानीय-मूलक पानीय-शाला पानीय शालिका
पानीयामलक पानीयालु पानीयाश्ना पानूस पानौरा
पान्यो पान्हर पाप पापक पाप-कर
पाप-कर्म (न्) पापकर्मी (र्मिन्) पाप-कल्प पाप-क्षय पाप-गति
पाप-ग्रह पापघ्न पापघ्नी पाप-चंद्रमा पापचर
पाप-चर्य पापचारी (रिन्) पाप-चेता (तस्) पापचेली पापचैल
पाप-जीव पापड़ पापड़ा पापड़ा-खार पापड़ी
पापदर्शी (र्शिन्) पाप-दृष्टि पाप-धी पाप-नक्षत्र पाप-नामा (मन्)
पाप-नाशक पाप-नाशन पाप-नाशिनी पापनाशी (शिन्) पाप-निश्चय
पाप-पति पाप-पुरुष पाप-फल पाप-बुद्धि पाप-भक्षण
पापभाक् (ज्) पाप-भाव पाप-मति पाप-मना (नस्) पाप-मित्र
पाप-मोचन पाप-मोचनी पाप-यक्ष्मा (क्ष्मन्) पाप-योनि पापर
पाप-रोग पापरोगी (गिन्) पापर्द्धि पापल पापलेन
पाप-लोक पाप-वाद पाप-विनाशन पाप-शमनी पाप-शील
पाप-शोधन पाप-संकल्प पाप-सूदन पाप-हर पापहा (हन्)
पापांकुशा पापांत पापा पापाख्या पापाचार
पापाचारी (रिन्) पापात्मा (त्मन्) पापाधम पापानुबंध पापानुवसित
पापापनुत्ति पापारंभ पापारंभक पापार्त्त पापाशय
पापाह पापिष्ठ पापी (पिन्) पापीयस् पापोश
पापोशकार पाप्मा (प्मन्) पा-प्यादा पाबंद पाबंदी
पाम (मन्) पाम पापघ्न पामघ्नी पामड़ा
पामड़ी पामन पामना पामर पामर-योग
पामरी पामा पामारि पामाल पामाली
पामोज़ पायँ पायँचा पाँयजेहरि पायँत
पायँता पायँती पायंदाज पायँपसारी पाय
पायक पायकार पायखाना पायगाह पायज
पायजामा पायजेब पाय-जेहरि पायठ पायड़ा
पायतन पायताबा पायदान पायदार पायदारी
पायन पायना पायनिक पायपोश पायबोसी
पायमाल पायरा पायल पायस पायसा
पायसीकरण पाययोपवास पाया पायिक पायी (यिन्)
पायु पाय्य पारंगत पारंपरीण पारंपर्य्य
पारंपर्योपदेश पार पारई पारक पार-काम
पारकी पारक्य पारख पारखद पारखी
पारखू पारग पार-गत पारगति पार-गमन
पारगामी (मिन्) पारचा पारज् पारजन्मिक पारजात
पारजायिक पारटीट (टीन) पारण पारणक पारण-पत्र
पारणा पारणीय पारतंत्र्य पारत पारतल्पिक
पारत्रिक पारत्र्य पारथ पारथिया पारथिव
पारथी पारद पारदर्शक पारदर्शकता पारदर्शी (र्शिन्)
पारदारिक पारदार्य पारदिक पारदेशिक पारदेश्य
पारद्रष्टा पारधि पारधी पारन पारना
पार-पत्र पारबती पार-ब्रह्म पारभूत पारमहंस
पारमहंस्य पारमाणविक पारमार्थिक पारमार्थ्य पारमिक
पारमित पारमिता पारमेष्ठ्य पारयिष्णु पारयुगीन
पारलोक्य पारलौकिक पारवत पारवर्ग्य पारवश्य
पार-वहन पारविषयिक पारशव पारशवी पारश्व
पारश्वधिक पारस पारसनाथ पारसल पारसव
पारसा पारसाई पारसाल पारसिक पारसी
पारसीक पारसीकयमानी पारस्कर पारस्त्रैणेय पारस्परिक
पारस्परिकता पारस्य पारस्स पारहंस्य पारा
पाराती पारापत पारापार पारायण पारायणी
पारावत पारावतघ्नी पारावत पदी पारावताश्व पारावती
पारावारीण पाराशर पाराशरि पाराशरी (रिन्) पाराशर्य
पारिद्र पारि पारिकांक्षी (क्षिन्) पारिख पारिखेय
पारिगर्भिक पारिग्रामिक पारिजात पारिणामिक पारिणाय्य
पारिग्राह्य पारित पारितोषिक पारिदि पारिध्वजिक
पारिपाट्य पारिपात्रिक पारिपार्श्व पारिपार्श्विक पारिप्लव
पारिप्लाव्य पारिभाव्य पारिभाव्य-धन पारिभाषिक पारिभाषिकी
पारिमाण्य पारिमिता पारिमित्य पारिमुखिक पारियात्र
पारियात्रिक पारियानिक पारिरक्षक पारिव्राज्य पारिश्रमिक
पारिष पारिषद पारिषद्य पारिस्थितिक पारिहारिकी
पारिहास्य पारी पारीक्षणिक पारीक्षित पारीछत
पारीण पारीय पारुष्ण पारुष्य पारेरक
पारेवा पारेषक पारोकना पारोक्ष पार्क
पार्जन्य पार्ट पार्टी पार्ण पार्थ
पार्थक्य पार्थ-सारथि पार्थिव पार्थिव-आय पार्थिव-नन्दन
पार्थिव-पूजन पार्थिव-लिंग पार्थिवी पार्थी पार्पर
पार्यंतिक पार्य पार्लमेंट पार्वण पार्वतिक
पार्वती पार्वती-कुमार पार्वती-नन्दन पार्वती-नेत्र पार्वती-लोचन
पार्श्व पार्श्वक पार्श्वग पार्श्व-गत पार्श्वगायन
पार्श्वचर पार्श्वचित्र पार्श्व-टिप्पणी पार्श्वद पार्श्वनाथ
पार्श्व-परिवर्त्तन पार्श्ववर्ती पार्श्व-शीर्षक पार्श्व-शूल पार्श्व-संगीत
पार्श्वस्थ पार्श्वानुचर पार्श्वायात पार्श्वासन्न, पार्श्वासीन पार्श्विक
पार्षद् पार्ष्णि पार्ष्णि-क्षेम पार्ष्णि-ग्रहण पार्ष्णि-ग्राह
पार्ष्णि-घात पार्सल पालंक पालंकी पालंक्य
पालंक्या पालंग पाल पाउल पालक
पालकजूही पालकरी पालकाप्य पालकी पालकी गाड़ी
पालगाड़ी पालघ्न पालट पालटना पालड़ा
पालतू पालथी पालन पालना पालनीय
पालयिता (तृ) पाल-वंश पालव पाला पालागन
पालागल पालागली पालाश पालाशखंड पालाशि
पालिंद पालिंदी पालि पालिक पालिका
पालित पालित्य पालिधी पालिनी पालिश
पालिसी पाली (लिन्) पाली पालीवत पालीवाल
पालीशोष पालू पाले पालो पाल्य
पाल्लवा पाल्लविक पाल्वल पावँ पाव
पावक पावक-प्रणि पावका पावकात्मज पावकि
पावकी पाव-कुलक पावचार पावड़ा पावड़ी
पावती पावतीपत्र पावदान पावन पावनता
पावनताई पावनत्व पावन-ध्वनि पावना पावनि
पावनी पावनेदार पावन्न पावमान पावमानी
पाव-मुहर पावर पाव-रोटी पावल पावली
पावस पावा पावी पाश पाश-कंठ
पाशक पाश-क्रीड़ा पाशOर पाशन पाश-पाश
पाश-पीठ पाश-बंध पाश-बंधक पाश-बंधन पाश-बद्ध
पाश-भृत् पाश-मुद्रा पाशव पाशवता पाशवान् (वत्)
पाशवासन पाशविक पाश-हस्त पाशांत पाशा
पाशिक पाशित पाशी (शिन्) पाशुपत पाशुपत-दर्शन
पाशुपत-रस पाशुपतास्त्र पाशुपाल्य पाशु-बंधक पाश्चात्य
पाश्चात्यीकरण पाश्या पाषंड पाषंडी (डिन्) पाषक
पाषर पाषाण पाषाण-गदर्भ पाषाण-चतुर्दशी पाषाण-दारण
पाषाण-भेद पाषाण-भेदन पाषाणभेदी (दिन्) पाषाण-मणि पाषाण-रोग
पाषाण-हृदय पाषाणी पासंग पास पासक
पासना पासनी पास-बंद पास-बान पासवानी
पास-बुक पासमान पासवर्ती पाससार पासह
पासा पासार पासासारि पासिक पासिका
पासी पाशु पासुरी पाहँ पाह
पाहत पाहन पाहरू पाहल पाहा
पाहात पाहार पाहिं पाहि पाहिमाम्
पाहीं पाही पाहुँच पाहुना पाहुनी
पाहुर पाहू
 
लौटें            मुख पृष्ठ