उत/ut
लोगों की राय

शब्द का अर्थ खोजें

खोजें
उत् उतंक उतंत उतंथ उत
उतकरष उतथ्य उतन उतना उतन्न
उतन्ना उतपति उतपनना उतपन्न उत्पाटना
उतपात उतपातना उतपादना उतपानन उतपाना
उतबंग ( मंग) उतरंग उतर उतर-अयन उतरन
उतरना उतरवाना उतरहा उतराँही उताराई
उतराना उतरायल उतरारी उतराव उतरावना
उतराहा उतरिन उतरु उतरौहाँ उतलाना
उतल्ला उतसाह उतहसकंठा उताइल उताइली
उतान उतामला उतायल उताइली उतार
उतार-चढ़ाव उतारन उतारना उतारा उतारू
उताल उतालक उताला उताली उतावल
उतावला उतावली उताहल उताहिल उतिम
उती उतृण उतै उतैला उत्कंठ
उत्कंठा उत्कंठातुर उत्कंठित उत्कंठिता उत्कंप
उत्कच उत्कट उत्कर उत्कर्ण उत्कर्ष
उत्कर्षक उत्कर्षता उत्कर्षी (र्षिन्) उत्कल उत्कलन
उत्कलिका उत्कलित उत्कली उत्कारिका उत्कीर्ण
उत्कीर्त्तन उत्कुण उत्कूज उत्कूट उत्कृष्ट
उत्कृष्टता उत्केंद्र उत्केन्द्रता उत्केंद्रित उत्क्षेपण
उत्कोच उत्कोचक उत्क्रम उत्क्रमण उत्क्रांत
उत्क्रांति उत्क्रोश उत्क्लेदन उत्क्लेश उत्क्षिप्त
उत्क्षेप उत्क्षेपक उत्क्षेपण उत्खनन उत्खात
उत्खाता (तृ) उत्खाती (तिन्) उत्खान उत्खेद उत्तंकिय
उत्तंग उत्तंभन उत्तंस उत्तट उत्तप्त
उत्तब्ध उत्तभित उत्तमंग उत्तम उत्तम-गंधा
उत्तमतया उत्तमता उत्तमताई उत्तमत्व उत्तमन
उत्तम-पुरुष उत्तमर्ण उत्तमर्णिक उत्तम-साहस उत्तमांग
उत्तमांभस उत्तमा उत्तमादूती उत्तमानायिका उत्तमार्द्ध
उत्तमाह उत्तमीय उत्तमोत्तम उत्तमोत्तमक उत्तमौजा (जस्)
उत्तरंग उत्तर उत्तर-कल्प उत्तर-कोशला उत्तर-क्रिया
उत्तर-गुण उत्तरच्छद उत्तरण उत्तर-तंत्र उत्तर-दाता (तृ)
उत्तरदायित्व उत्तरदायी (यिन्) उत्तर-पक्ष उत्तर-पट उत्तर-पथ
उत्तर-पद उत्तर-प्रत्युत्तर उत्तर-प्रदेश उत्तर-भोगी (गिन्) उत्तर-मंद्रा
उत्तर-मीमांसा उत्तर-वयम् उत्तरवर्तन उत्तरवादी (दिन्) उत्तर-साक्षी (क्षिन्)
उत्तरा उत्तरा-खंड उत्तराधिकार उत्तराधिकार-कर उत्तराधिकार-प्रमाणक
उत्तराधिकारी (रिन्) उत्तरापेक्षी (क्षिन्) उत्तराफाल्गुनी उत्तराभाद्रपद उत्तराभास
उत्तराभासी (सिन्) उत्तरायण उत्तरायणी उत्तरारणी उत्तरार्द्ध
उत्तराषाढ़ा उत्तरासंग उत्तरी उत्तरी-ध्रुव उत्तरीय
उत्तरोत्तर उत्तल उत्तलित उत्ता उत्तान
उत्तानक उत्तान-पाद उत्तान-हृदय उत्तानित उत्ताप
उत्तापन उत्तापमापी (पिन्) उत्तापित उत्तापी (पिन्) उत्तार
उत्तारक उत्तारण उत्तारना उत्तारी (रिन्) उत्तार्य
उत्ताल उत्तीर्ण उत्तुंग उत्तू उत्तूगर
उत्तेजक उत्तेजन उत्तेजना उत्तेजित उत्तोलक
उत्तोलन उत्तोलन-यंत्र उत्थवना उत्थान उत्थान-एकादशी
उत्थानक उत्थापक उत्थापन उत्थापित उत्थायी (यिन्)
उत्थित उत्थिति उत्पट उत्पतन उत्पत्ति
उत्पथ उत्पन्न उत्पन्ना उत्पल उत्पलिनी
उत्पवन उत्पाटक उत्पाटन उत्पाटित उत्पात
उत्पाती (तिन्) उत्पाद उत्पादक उत्पादन उत्पादन-शुल्क
उत्पादित उत्पादी (दिन्) उत्पाद्य उत्पाली उत्पीड़क
उत्पीड़न उत्पीड़ित उत्प्रभ उत्प्रवास उत्प्रेक्षक
उत्प्रेक्षण उत्प्रेक्षणीय उत्प्रेक्षा उत्प्रेक्षोपमा उत्प्रेक्ष्य
उत्प्रेरक उत्प्रेरणा उत्कुल्ल उत्यम उत्याग
उत्संगित उत्स उत्सन्न उत्सर्ग उत्सर्गतः
उत्सर्गी (र्गिन्) उत्सर्जन उत्सर्जित उत्सर्प, उत्सर्पण उत्सर्पिणी
उत्सर्पी (र्पिन्) उत्सव उत्सव-गीत उत्साद उत्सादक
उत्सादन उत्सादित उत्सार उत्सारक उत्सारण
उत्साह उत्साहक उत्साहन उत्साहना उत्साही (हिन्)
उत्सुक उत्सुकता उत्सृष्ट उत्सृष्ट-वृत्ति उत्सृष्टि
उत्सेक उत्सेचन उत्सेध उत्सेध-जीवी (बिन्) उत्स्य
उत् उतंक उतंत उतंथ उत
उतकरष उतथ्य उतन उतना उतन्न
उतन्ना उतपति उतपनना उतपन्न उत्पाटना
उतपात उतपातना उतपादना उतपानन उतपाना
उतबंग ( मंग) उतरंग उतर उतर-अयन उतरन
उतरना उतरवाना उतरहा उतराँही उताराई
उतराना उतरायल उतरारी उतराव उतरावना
उतराहा उतरिन उतरु उतरौहाँ उतलाना
उतल्ला उतसाह उतहसकंठा उताइल उताइली
उतान उतामला उतायल उताइली उतार
उतार-चढ़ाव उतारन उतारना उतारा उतारू
उताल उतालक उताला उताली उतावल
उतावला उतावली उताहल उताहिल उतिम
उती उतृण उतै उतैला उत्कंठ
उत्कंठा उत्कंठातुर उत्कंठित उत्कंठिता उत्कंप
उत्कच उत्कट उत्कर उत्कर्ण उत्कर्ष
उत्कर्षक उत्कर्षता उत्कर्षी (र्षिन्) उत्कल उत्कलन
उत्कलिका उत्कलित उत्कली उत्कारिका उत्कीर्ण
उत्कीर्त्तन उत्कुण उत्कूज उत्कूट उत्कृष्ट
उत्कृष्टता उत्केंद्र उत्केन्द्रता उत्केंद्रित उत्क्षेपण
उत्कोच उत्कोचक उत्क्रम उत्क्रमण उत्क्रांत
उत्क्रांति उत्क्रोश उत्क्लेदन उत्क्लेश उत्क्षिप्त
उत्क्षेप उत्क्षेपक उत्क्षेपण उत्खनन उत्खात
उत्खाता (तृ) उत्खाती (तिन्) उत्खान उत्खेद उत्तंकिय
उत्तंग उत्तंभन उत्तंस उत्तट उत्तप्त
उत्तब्ध उत्तभित उत्तमंग उत्तम उत्तम-गंधा
उत्तमतया उत्तमता उत्तमताई उत्तमत्व उत्तमन
उत्तम-पुरुष उत्तमर्ण उत्तमर्णिक उत्तम-साहस उत्तमांग
उत्तमांभस उत्तमा उत्तमादूती उत्तमानायिका उत्तमार्द्ध
उत्तमाह उत्तमीय उत्तमोत्तम उत्तमोत्तमक उत्तमौजा (जस्)
उत्तरंग उत्तर उत्तर-कल्प उत्तर-कोशला उत्तर-क्रिया
उत्तर-गुण उत्तरच्छद उत्तरण उत्तर-तंत्र उत्तर-दाता (तृ)
उत्तरदायित्व उत्तरदायी (यिन्) उत्तर-पक्ष उत्तर-पट उत्तर-पथ
उत्तर-पद उत्तर-प्रत्युत्तर उत्तर-प्रदेश उत्तर-भोगी (गिन्) उत्तर-मंद्रा
उत्तर-मीमांसा उत्तर-वयम् उत्तरवर्तन उत्तरवादी (दिन्) उत्तर-साक्षी (क्षिन्)
उत्तरा उत्तरा-खंड उत्तराधिकार उत्तराधिकार-कर उत्तराधिकार-प्रमाणक
उत्तराधिकारी (रिन्) उत्तरापेक्षी (क्षिन्) उत्तराफाल्गुनी उत्तराभाद्रपद उत्तराभास
उत्तराभासी (सिन्) उत्तरायण उत्तरायणी उत्तरारणी उत्तरार्द्ध
उत्तराषाढ़ा उत्तरासंग उत्तरी उत्तरी-ध्रुव उत्तरीय
उत्तरोत्तर उत्तल उत्तलित उत्ता उत्तान
उत्तानक उत्तान-पाद उत्तान-हृदय उत्तानित उत्ताप
उत्तापन उत्तापमापी (पिन्) उत्तापित उत्तापी (पिन्) उत्तार
उत्तारक उत्तारण उत्तारना उत्तारी (रिन्) उत्तार्य
उत्ताल उत्तीर्ण उत्तुंग उत्तू उत्तूगर
उत्तेजक उत्तेजन उत्तेजना उत्तेजित उत्तोलक
उत्तोलन उत्तोलन-यंत्र उत्थवना उत्थान उत्थान-एकादशी
उत्थानक उत्थापक उत्थापन उत्थापित उत्थायी (यिन्)
उत्थित उत्थिति उत्पट उत्पतन उत्पत्ति
उत्पथ उत्पन्न उत्पन्ना उत्पल उत्पलिनी
उत्पवन उत्पाटक उत्पाटन उत्पाटित उत्पात
उत्पाती (तिन्) उत्पाद उत्पादक उत्पादन उत्पादन-शुल्क
उत्पादित उत्पादी (दिन्) उत्पाद्य उत्पाली उत्पीड़क
उत्पीड़न उत्पीड़ित उत्प्रभ उत्प्रवास उत्प्रेक्षक
उत्प्रेक्षण उत्प्रेक्षणीय उत्प्रेक्षा उत्प्रेक्षोपमा उत्प्रेक्ष्य
उत्प्रेरक उत्प्रेरणा उत्कुल्ल उत्यम उत्याग
उत्संगित उत्स उत्सन्न उत्सर्ग उत्सर्गतः
उत्सर्गी (र्गिन्) उत्सर्जन उत्सर्जित उत्सर्प, उत्सर्पण उत्सर्पिणी
उत्सर्पी (र्पिन्) उत्सव उत्सव-गीत उत्साद उत्सादक
उत्सादन उत्सादित उत्सार उत्सारक उत्सारण
उत्साह उत्साहक उत्साहन उत्साहना उत्साही (हिन्)
उत्सुक उत्सुकता उत्सृष्ट उत्सृष्ट-वृत्ति उत्सृष्टि
उत्सेक उत्सेचन उत्सेध उत्सेध-जीवी (बिन्) उत्स्य
 
लौटें            मुख पृष्ठ