याँ/yaan
लोगों की राय

शब्द का अर्थ खोजें

खोजें
याँ याँचना याँचा यांत्रिक यांत्रिकी
या याक याकूत याकूती याक्ष्मिक
याक्ष्मिकी याग याचक याचकता याचन
याचना याचमान याचिका याचित याचितक
याचिष्णु याच्य याजक याजन याजि
याजी (जिन्) याजुष याजूज याजूज, माजूज याज्य
याज्ञ याज्ञदत्ति याज्ञवल्क्य याज्ञसेनी याज्ञिक
यातन यातना यात-याम यातव्य याता (तृ)
यातायात यातु यातुध्न यातुधान यात्निक
यात्रा यात्राधिदेय यात्रा-भत्ता यात्रावाल यात्रिक
यात्री (त्रिन्) याथातथ्य यादःपति याद यादगार
याददाश्त यादव यादवी यादवीय यादृच्छिक-आधि
यादृश यान यान-मार्ग यानी याने
यापन यापना यापनीय याप्य याफ्त
याफ्तनी याफ्ता याब याबी याबू
याभ याम यामकिनी याम-घोष याम-घोषा
याम-नाली यामल यामवती याम-वृत्ति यामाता
यामायन यामार्द्ध यामि यामिक यामिका
यामिका-पति यामित्र यामित्र-वेध यामिन (नि) यामिनी
यामिनी-चर यामुन यामुनेष्टक यामेय याम्य
याम्य-द्रुम याम्या याम्यायन याम्योत्तर याम्योत्तर-दिगंश
याम्योत्तर-रेखा याम्योत्तर-वृत्त यायावर यायी (यिन्) यार
यारकंद यार-बाज यार-बाश यार-बाशी यारमंद
यारमंदी यार-मार याराना यारि यारी
याल याव यावक यावज्जीवन यावत्
यावन यावनक यावनाल यावनाली यावनी
यावर यावरी यावशुक यावस यावा
यावास यावी याष्टीक यास यासमन
यासमीन यासु यास्क यास्कायनि याहि
याहू
 
लौटें            मुख पृष्ठ