वाँ/vaan
लोगों की राय

शब्द का अर्थ खोजें

खोजें
वायु वासति वाँ वांक वाँकड़
वांछक वांछन वांछनीय वांछा वांछित
वांछितव्य वांछिनी वांछी (छिन्) वांत वांताशी
वांति वांश वांशिक वांशी वा
वाइ वाइज़ वाइदा वाइ वाइसराय
वाउचर वाउला वाउव वाक् वाक
वाक़ई वाकफ़ीयत वाक़या वाकयाती वाका
वाकारना वाकिनी वाक़िफ़ वाकिफकार वाकुची
वाकुल वाकोपवाक वाकोवाक वाकोवाक्य वाक्कलह
वाक्-चपल वाक्-छल वाकपटु वाकपति वाकपारुष्य
वाक्य वाक्यकर वाक्य-ग्रह वाक्य-भेद वाक्य-वक्रता
वाक्य-विन्यास वाक्य-विश्लेषण वाक्याडंबर वाक्-संयम वाक्-सिद्धि
वागना वागर वागा वागारु वागीश
वागीशा वागीश्वर वागीश्वरी वागुज़ाश्त वागुजी
वागुण वागुरा वागुरि वागुरिक वागुलि
वागुलिक वागेसरी वाग्गुलि वाग्जाल वाग्दंड
वाग्दत्त वाग्दत्ता वाग्दल वाग्दान वाग्दुष्ट
वाग्देवता वाग्देवी वाग्दोष वाग्बद्ध वाग्भट
वाग्मिता वाग्मित्त्व वाग्मी वाग्य वाग्यमन
वाग्युद्ध वाग्रोघ वाग्लोप वाग्वज्र वाग्वादिनी
वाग्विदग्ध वाग्विलास वाग्वीर वाग्वैदग्ध वाङनिष्ठा
वाङमती वाङमय वाङमुख वाङमूर्ति वाच्
वाच वाचक वाचकधर्म लुप्ता वाचक्नवी वाचन
वाचनक वाचना वाचनालय वाचनिक वाचयिता (तृ)
वाचस्पति वाचा वाचापत्र वाचाबंध वाचा-बंधन
वाचा-बद्ध वाचाल वाचालता वाचिक वाची
वाच्य वाच्यता वाच्यत्व वाच्यार्थ वाच्यावाच्य
वाज वाज वाजपति वाजपेई वाजपेय
वाजपेयक वाजपेयी वाजप्य वाजप्यापन वाजबी
वाजभोजी (जिन्) वाजश्रव वाजश्रवा (वस्) वाजसनेय वाजसनेयक
वाजा वाजित वाजिन वाजिनी वाजिब
वाजिबी वाजिभ वाजिमेध वाजिराज वाजिशिरा
वाजी (जिन्) वाजीकर वाजीकरण वाट वाटधान
वाटली वाटिका वाटी वाट्टक वाट्य
वाडव वाडवाग्नि वाण वाणिज वाणिज्य
वाणिज्य-चिन्ह वाणिज्य-दूत वाणिज्यवाद वाणिता वाणिनी
वाणी वातंड वातंड्य वात वातकंटक
वातकी (किन्) वातकुंभ वातकेतु वातकेलि वातगंड
वात-गुल्म वातघ्नी वात-चक्र वातज वात-तूल
वातध्वज वात-नीड़ा वातपट वात-पुत्र वात-प्रकृति
वात-प्रकोप वात-मृग वातरंग वातर वात-रक्त
वातरथ वातरायण वातल वातव वातवलासक
वातव्याधि वात-सारथि वात-स्कंध वात-स्वप्न वातांड
वाताट वातात्मज वाताद वातानुकूलन वातानूकूलित
वातापी वाताप्य वाताम वातायन वातायनी
वातारि वाताली वातावरण वातावरणिक वाताष्ठीला
वातास वाति वातिक वातुल वातोदर
वातोन्माद वातोर्मी वात्य वात्या वात्स
वात्सरिक वात्सल्य वात्सल्य भाजन वात्स्य वात्स्यायन
वाद वादऋणी वादक वाद-ग्रस्त वाद-चंचु
वाददंड वादन वादनक वाद-पद वाद-प्रतिवाद
वाद-मूल वादर वादरायण वादरायणि वाद-विवाद
वाद-विषय वाद-व्यय वाद-साधन वाद-हेतु वादा
वादा-खिलाफी वादानुवाद वादिक वादित वादित्र
वादींद्र वादी वादीवदि वाद्य वाद्यक
वाद्य-वृंद वाद्य-संगीत वाध वाधूल वान्
वान वानक वान-दंड वानप्रस्थ वानर
वानर-युद्ध वानर-सेना वानरी वानरी तप वानवासक
वान-वासिका वानस्पतिक वानस्पतिक खाद वानस्पत्य वानिक
वानीर वानेय वान्य वाप वापक
वापन वापस वापसी वापसी-टिकट वापिका
वापित वापी वाप्य वाम वामक
वाम-कक्ष वामता वामदेव वामदेवी वामन
वामन-द्वादशी वामनिका वामनी वाम-मार्ग वाम-मार्गी
वामलूर वामलोचना वाम-शील वामांगिनी वामांगी
वामाँदा वामा वामाक्षी वानाचार वामाचारी (रिन्)
वामावर्त वामिका वामी वामेक्षणा वामोरु
वाम्नी वाय वायक वायदंड वायदा
वायन वायव वायव-भट्ठी वायवी वायवीय
वायव्य वायव्या वायस वायसतंतु वायसी
वायसेसु वायु वायु-अपनयन वायु-कोण वायुगंड
वायु-गुल्म वायु-छिद्र वायु-तनय वायु-दारु वायु-नंदन
वायु-देव वायु-पंचक वायु-पथ वायु-पुत्र वायु-पुराण
वायु-फल वायु-भक्ष्य वायु-भार वायु-भार-मापक वायु-मंडल
वायुमंडल-विज्ञान वायु-मरुत् वायुमापी वायु-मार्ग वायु-मिति
वायु-यान वायु-लोक वायु-वलन वायु-वाहन वायु-संवलन
वायु-संवलित वायु-सुख वायु-सेना वायु-सेवन वायु-सेवा
वायु-स्नान वारंक वारंग वारंट वार
वारक वार-कन्या वारकी वारकीर वारगह
वारज वारणावत वारणिक वारणीय वार-तिय
वारद वारदात वारन वारना वारनिश
वार-पार वार-फेर वार-बाण वारयितव्य वारयिता (तृ)
वार-वधू वारवाणि वारवाणी वारवासि, वारवास्य वारस्त्री
वारांगणा वारांनिधि वारा वाराणसी वाराणसेय
वारा-न्यारा वारा-पार वारा-फेरा वाराह वाराहपत्री
वाराही वाराही-कंद वारि वारिकफ वारि-केय
वारि-कोल वारि-गर्भ वारि-चर वारिज वारिजात
वारित वारित्र वारिद वारिदात वारिधर
वारिधि वारिनाथ वारिनिधि वारिपर्णी वारियंत्र
वारियाँ वारि-रथ वारि-रुह वारि-वर्त वारि-वास
वारि-वाह वारि-वाहन वारि-शास्त्र वारिस वारींद्र
वारी वारी-फेरी वारीश वारुंड वारु
वारुठ वारुण वारुणक वारुण-कर्म वारुणि
वारुणी वारुणी वल्लभा वारुणीश वारुण्य वारुद
वार्कजंभ वार्क्ष वार्क्षी वार्ड वार्डन
वार्डर वार्णक वार्णव वार्णिक वार्त
वार्तक वार्तमानिक वार्त्त वार्ता वार्त्ताक
वार्त्ताकी वार्त्तानुकर्षक वार्त्तानुजीवी (विन्) वार्त्तायन वार्तालाप
वार्त्तावह वार्तिक वार्दर वार्द्धक्य वार्ध्रीणस
वार्मुच वार्य वार्ष वार्षक वार्षगण
वार्षिक वार्षिकी वार्षिक्य वार्ष्ण वार्षी
वार्षुक वार्ष्णेय वार्हस्पत्य वालंटियर वाल
वालक वालदैन वालना वालव वाला
वालिका वालिद वालिदा वालिदैन वाली (लिन्)
वालुक वालेय वाल्क वाल्कल वाल्मीकि
वाल्मीकीय वाल्हा वाय वावदूक वावना
वावू वावैला वाशक वाशन वाशित
वाशिता वाशिष्ठ वाशिष्ठी वाष्कल वाष्प
वाष्पन वाष्पशील वाष्प-स्नान वासंत वासंतक
वासंतिक वासंती वासंदर वास वासक
वासक-सज्जा वासग वासगृह वासत वासतेय
वासन वासना वासभवन वासर वासर-कन्यका
वासरमणि वासरिक वासरेश वासव वासवि
वासवी वासवेय वास-स्थान वासा वासामात्य
वासि वासित वासिता वासिल वासिल-बाकी
वासिलात वासिष्ठ वासिष्ठी वासी (सिन्) वासुंधरेयी
वासु वासुकि वासुकेय वासुदेव वासुदेवक
वासुदेव-धर्म वासुभद्र वासुर वासुरा वासू
वासोख्त वासोख्ता वास्कट वास्तव वास्तविक
वास्तविकता वास्तव्य वास्ता वास्तु वास्तुक
वास्तु-कर्म (न्) वास्तु-कला वास्तु-काष्ठ वास्तुप वास्तुपति वास्तु-पुरुष
वास्तु-पूजा वास्तु-बंधन वास्तु-यान वास्तु-विद्या वास्तु-वृक्ष
वास्तु-शांति वास्तु-शास्त्र वास्तूक वास्तूपशम,वास्तूपशमन वास्ते
वास्तेय वास्तोष्पति वास्त्र वास्य वाह
वाहक वाहणी वाहन वाहनप वाहना
वाहनिक वाहनीक वाहनीय वाहरु वाहला
वाहवना वाह-वाही वाहि वाहिक वाहिकता
वाहिकस्व वाहिका वाहित वाहिद वाहिनी
वाहिनीय वाहिनीपति वाहियात वाहियाती वाही
वाही-तबाही वाहु वाह्य वाह्लिक वाह्लीक
 
लौटें            मुख पृष्ठ