रु/ru
लोगों की राय

शब्द का अर्थ खोजें

खोजें
रुंड रुंड रुंडिका रुंद रुँदवाना
रुँधनी रुँधना रु रुआँ रुआँली
रुआला रुआब रुआली रुई रुई
रुकना रुकमंगद रुकमंजनी रुकमिनी रुकरा
रुकवाना रुकाव रुकावट रुकुम रुकुमी
रुक्का रुक्ख रुक्म रुक्म-कारक रुक्मपाश
रुक्मपुर रुक्मरथ रुक्मवती रुक्म-वाहन रुक्मसेन
रुक्मि रुक्मिण रुक्मिणी रुक्मि-दर्प रुक्मिदारी (रिन्)
रुक्मी (क्मिन्) रुक्ष रुक्षता रुख रुख-चढ़वा
रुखदार रुखसत रुखसताना रुखसती रुखसार
रुखा रुखाई रुखान रुखानल रुखाना
रुखानी रुखावट रुखावट रुखिता रुखिया
रुखुरी रुखौहाँ रुगना रुगिया रुगौन
रुग्ण रुगण्ता रुग्णालय रुग्णावकाश रुग्दाह
रुच रुचक रुचदान रुचना रुचा
रुचि रुचिकर रुचिकारक रुचिकारी (रिन्) रुचित
रुचि-धाम (मन्) रुचि-फल रुचिभर्ता (र्तृ) रुचिमती रुचिर
रुचिरता रुचिरांजन रुचिरा रुचिराई रुचि-वर्द्धक
रुचिष्य रुची रुच्छ रुच्य रुज
रुजगार रुज-ग्रस्त रुजा रुजाकर रुजाली
रुजी रुजू रुझना रुझनी रुठ
रुठना रुणा रुणित रुत रुतबा
रुदंती रुदथ रुदन रुदराछ रुदित
रुदुआ रुद्ध रुद्ध-कंठ रुद्धक रुद्ध-मूत्र
रुद्धार्त्तव रुद्र रुद्रक रुद्र-कमल रुद्र-कलस
रुद्र-काली रुद्र-कोटि रुद्र-गण रुद्र-गर्भ रुद्रज
रुद्र-जटा रुद्रट रुद्र-तनय रुद्र-ताल रुद्र-तेज (जस्)
रुद्रत्व रुद्र-पति रुद्र-पत्नी रुद्र-पीठ रुद्र-पुत्र
रुद्र-प्रयाग रुद्र-प्रिय रुद्र-प्रिया रुद्र-बीसी रुद्र-भू
रुद्र-भूमि रुद्र-भैरवी रुद्र-यज्ञ रुद्रयामल रुद्र-रोदन
रुद्र-रोमा रुद्र-लता रुद्र-लोक रुद्रवंती रुद्रवत्
रुद्र-वदन रुद्रवान् (वत्) रुद्र-विंशति रुद्र-वीणा रुद्र-सावर्णि
रुद्र-सुंदरी रुद्र-सू रुद्र-स्वर्ग रुद्र-हिमालय रुद्र-हृदय
रुद्रा रुद्र-क्रीडा़ रुद्राक्ष रुद्राणी रुद्रारि
रुद्रावास रुद्राष रुद्रिय रुद्री रुद्रोपनिषद्
रुधिर रुधिर-गुल्म रुधिरपायी (यिन्) रुधिर-लीहा रुधिर-विज्ञान
रुधिर-वृद्धि-दाह रुधिराक्त रुधिराख्य रुधियानन रुधिरामय
रुधिराशन रुधिराशी (शिन्) रुधिरोदगारी (रिन्) रुनझुन रुनझुना
रुनाई रुनित रुनी रुनक-झुनुक रुनुल
रुपना रुपमनि रुपया रुपल्ली रुपहरा
रुपहला रुपा रुपैया रुपौला रुबा
रुबाई रुबाई-एमन रुमंच रुमण रुमण्वान् (ण्वत्)
रुमांचित रुमा रुमाल रुमालिया रुमाली
रुमावली रुराई रुरु रुरुआ रुलना
रुलाई रुलाना रुलनी रुल्ल, रुल्ला रुवा
रुवाई रुवाब रुशना रुष् रुषा
रुषित रुषेसर रुष्ट रुष्टता रुष्ट-पुष्ट
रुष्टि रुसना रुसवा रुसवाई रुसा
रुसित रुसूख रुसूम रुसूल रुस्ट
रुस्तम रुस्तमखानी रुहठि रुहा रुहिर
रुहेलखंड रुहेला रुखना रुठनि रुपया
 
लौटें            मुख पृष्ठ