झा/jhaa
लोगों की राय

शब्द का अर्थ खोजें

खोजें
झाँई झाँई-झप्पा झाँई-माँई झाँक झाँकना
झाँकनी झाँकर झाँका झाँकी झाँकृत
झाँख झाँखना झाँखर झाँगला झाँगा
झाँजन झाँझ झाँझड़ी झाँझन झाँझर
झाँझरी झाँझा झाँझिया झाँझी झाँट
झाँटा झाँटि झाँप झाँपना झाँपा
झाँपो झाँवना झाँवर झाँवली झाँवाँ
झाँसना झाँसा झाँसा पट्टी झाँसिया झाँसी
झाँसू झा झाँई झाऊ झाग
झागड़ झागना झाझ झाझन झाझा
झाट झाटक-पट झाटा झाटास्त्रक झाटिका
झाटी झाड़ झाड़खंड़ झाड़-झंखाड़ झाड़दार
झाड़न झाड़ना झाड़-फ़ानूस झाड़-फूँक झाड़ बुहार
झाड़ा झाड़ी झाड़ीदार झाड़ू झाड़ूदुमा
झाड़ूबरदार झाड़वाला झाण झापड़ झाबड़-झल्ला
झाबर झाबा झाम झामक झामर
झामर-झूमर झामरा झामा झामी झार
झारखंड झारन झारना झारा झारि
झारी झारू झार्झर झाल झालड़
झालना झालर झालरदार झालरना झालरा
झाला झालि झावँ झावँ झावर झावु
झावुक
 
लौटें            मुख पृष्ठ