अम/am
लोगों की राय

शब्द का अर्थ खोजें

खोजें
अमंगल अमंगल्य अमंड अमंत अमंत्र
अमंत्रक अमंद अम अमका अमग्न
अमग्गी अमचूर अमज्जक अमड़ा अमत
अमति अमत्त अमद अमन अमनस्क
अमना (नस्) अमनाक् अमनियाँ अमनैक अमनैकी
अमम अमर अमर-कंटक अमरख अमरज
अमरण अमर-तटिनी अमरता अमरत्व अमर-दारु
अमर-धाम अमर-नाथ अमरपक्षी (क्षिन्) नाथ अमर-पख अमर-पति
अमर-पद अमर-पुर अमर-पुरी अमर-पुष्प अमर-पुष्पक
अमर-बेल अमर-रत्न अमर-राज अमर-लोक अमर-वर
अमर-बल्ली अमरस अमरसी अमरा अमराई
अमराउ अमराचार्य अमराद्रि अमराधिप अमरापगा
अमरारि अमरालय अमरराव अमरावती अमरिय
अमरी अमरीकन अमरीका अमरीकी अमरू
अमरूत अमरूद अमरेश अमरेश्वर अमरैया
अमरौली अमर्त्य अमर्याद अमर्यादा अमर्ष
अमर्षण अमर्षी (षिन्) अमल अमल अमल-कोची
अमलता अमलतास अमलतासी अमल-दखल अमलदारी
अमल-पट्टा अमल-पानी अमलबेत अमल-मणि अमलाँ
अमला अमलातक अमलारा अमलिन अमली
अमलूक अमलोनी अमल्लक अमस अमसूल
अमहर अमहल अमहा अमाँ अमांस
अमा अमाघौत अमातना अमातृक अमात्य
अमात्र अमान अमानत अमानत-खाता अमानत-खाना
अमानतदार अमानत-नामा अमाना अमानित अमानिता
अमानिया अमानी (निन्) अमानुष अमानुषिक अमानुषी
अमान्य अमाप अमापनीय अमापित अमाप्य
अमामसी अमामा अमाय अमाया अमायिक
अमायी (यिन्) अमार अमारग अमारी अमार्ग
अमार्जित अमार्ज्य अमाल अमालनामा अमावट
अमावना अमावस अमावस्या अमावास्य अमाह
अमाही अमिख अमिट अमित अमिताई
अमिताभ अमिताशन अमिति अमितौजा (जस्) अमित्र
अमित्रखाद अमित्रघाती (तिन्) अमित्राक्षर अमित्री अमिय
अमिय-मूरि अमियेन अमिरती अमिल अमिलता
अमिलताई अमिलतास अमिल-पट्टी अमिलित अमिलिया
अमिली अमिश्र अमिश्रण अमिश्रराशि अमिश्रित
अमिष अमी अमीकर अमी-कला अमीत
अमीन अमी-निधि अमीमांसा अमीर अमीरजादा
अमीराना अमीरी अमीव अमुक अमुकता
अमुक्त अमुख अमुख्य अमुग्ध अमुत्र
अमुरूख अमूक अमूढ़ अमूमन् अमूर्त्त
अमूर्तिमान् (मत्) अमूल अमूलक अमूला अमूल्य
अमृत अमृत-कर अमृत-कुंड अमृत-कुंडली अमृत-गति
अमृत-गर्भ अमृत-जटा अमृत-तरंगिणी अमृतत्व अमृतदान
अमृत-द्युति अमृत-द्रव अमृत-धारा अमृत-धुनि अमृत-ध्वनि
अमृतप अमृत-फल अमृत-फला अमृत-बंधु अमृतदान
अमृतमहल अमृतमान अमृत-मूरि अमृत-योग अमृत-रश्मि
अमृत-लता अमृत-लोक अमृत-वपु (स्) अमृत-विंदु अमृत-संजीवनी
अमृत-सार अमृतसू अमृतांधस् अमृतांशु अमृता
अमृताक्षर अमृताश अमृताशन अमृताशी (शिन्) अमृताहरण
अमृतेश अमृतेशय अमृतेश्वर अमृत्यु अमृष्ट
अमे अमेजना अमेठना अमेत अमेदस्क
अमेषा( धस्) अमेध्य अमेय अमेयात्मा( त्मन्) अमेरिकन
अमेरिका अमेरिकी अमेल अमेव अमेह
अमेंड अमैठना अमोक्ष अमोघ अमोघ-किरण
अमोघ-दृष्टि अमोघ-वाक् अमोघ-विक्रम अमोघा अमोचन
अमोद अमोनिया अमोरी अमोल अमोलक
अमोला अमोही (हिन्) अमौआ अमौन अमौलिक
अम्माँ अम्मामा अम्मारी अम्रात अम्रातक
अम्रियमाण अम्ल अम्लक अम्ल-केशर अम्लजन
अम्लता अम्ल-पंचक अम्ल-पनस अम्ल-पित्त अम्ल-फल
अम्ल-मिति अम्ल-मेह अम्ललोणिका अम्ल-वृक्ष अम्लसार
अम्ल-हरिद्रा अम्लांकुश अम्लाध्युषित अम्लान अम्लानी (निन्)
अम्लिका अम्लिमा (मन्) अम्लीकरण अम्लीय अम्लोटक
अम्लोद्गार अम्हाँ अम्हीणा अम्हीणो अम्हौरी
 
लौटें            मुख पृष्ठ