तर/tar
लोगों की राय

शब्द का अर्थ खोजें

खोजें
तरवा तरंग तरंगक तरंगभीरु तरंगवती
तरंगायति तरंगालि तरंगित तरंगी(गिन्) तरंड
तरंडा तरंडी तरंती तरंबुज तरेहुत
तर तरई तरक तरकना तरकश
तरकश-बंद तरकस तरका तरकारी तरकी
तरकीब तरकुल तरकुला तरकुली तरक्की
तरक्षु तरखा तरखान तरगुलिया तरचखी
तरछट तरछत तरछन तरछा तरछाना
तरज तरजना तरजनी तरजीला तरजीह
तरजुई तरजुमा तरजुमान तरजीहाँ तरण
तरणि तरणि-कुमार तरणिजा तरणि-तनय तरणि-तनूजा
तरणिसुत तरणि-सुता तरणी तरतराता तरतराना
तरतीब तरदी तरदीद तरद्दुद तरद्वती
तरन तरनतार तरन-तारन तरना तरनाग
तरनाल तरनि तरनिजा तरनी तरन्नि
तरप तरपट तरपत तरपन तरपना
तर-पर तरपरिया तरपीला तरपू तरफ
तरफदार तरफदारी तरफराना तरब तर-बतर
तर-बहाना तरबियत तरबूज तरबूजई तरबूजा
तरबूजिया तरबोना तरमाची तरमाना तरमानी
तरमिरा तरमीम तरराना तरल तरलता
तरल-नयन तरल-भाव तरला तरलाई तरलायित
तरलित तरवंछ तरवड़ी तरवन तरवर
तरवरा तरवरिया तरवरिहा तरवाँची तरवाँसी
तरवा तरवाई-सिरवाई तरवाना तरवार तरवारि
तरवारी तरस् तरस तरसान तरसान
तरसाना तरसौंहाँ तरस्वान्(स्वत्) तरस्वी(स्विन्) तरह
तरहटी तरहदार तरहदारी तरहर तरहरि
तरहा तरहेल तरांधु तरा तराइन
तराई तराजू तरात्यय तराना तराप
तरापा तराबोर तरामल तरामीरा तरायला
तरारा तरालु तरावट तराश तराश खराश
तराशना तरास तरासना तरासा तराहि
तराहीं तरिंदा तरि तरिक तरिका
तरिकी(किन्) तरिको तरिणी तरिता तरित्र
तरित्री तरिया तरियाना तरिवन तरिवर
तरिहँत तरी तरीका तरीनि तरीष
तरीषी तरु तरुआ तरुण तरुणक
तरुण-ज्वर तरुण-तरणी तरुणता तरुण-दधि तरुण-पीतिका
तरुण-सूर्य तरुणाई तरुणाना तरुणास्थि तरुणिमा(मन्)
तरुणी तरु-तलिका तरुन तरुनई तरुनाई
तरुनापन तरुनापा तरुबाँही तरुभुक् तरुभुज
तरु-राग तरु-राज तरुरुहा तरु-रोपण तरुरोहिणी
तरुवर तरुवरिया तरु-वल्ली तरुसार तरुस्था
तरूट तरेंदा तरे तरेट तरेटी
तरेड़ा तरेरना तरेरा तरैनी तरैया
तरैला तरैली तरोंच तरोंचा तरोंड़ा
तरोई तरोता तरोबर तरौंछ तरौंछी
तरौंटा तरौंता तरौंस तरौना तर्क
तर्कक तर्कण तर्कना तर्क-मुद्रा तर्क-वितर्क
तर्कश तर्क-शास्त्र तर्क-संगत तर्कस तर्क-सिद्ध
तर्काभास तर्कारी तर्किल तर्की(किन्) तर्कीब
तर्कु तर्कुक तर्कुटी तर्कु-पिंड तर्कुल
तर्क्य तर्क्षु तर्क्ष्य तर्ज तर्जन
तर्जना तर्जनी तर्जनी-मुद्रा तर्जिक तर्जित
तर्जुमा तर्ण तर्णक तर्णि तर्तरीक
तर्पण तर्पणी तर्पणीय तर्पणेच्छु तर्पणी
तर्पित तर्पी(पिन्) तर्बट तर्बूज तर्योना
तर्रा तर्राना तर्री तर्ष तर्षण
तर्षित तर्षुल
 
लौटें            मुख पृष्ठ