गर/gar
लोगों की राय

शब्द का अर्थ खोजें

खोजें
गरँऊँ गर गरई गरक गरगज
गरगरा गरगवा गरगाब गर-चे गरज
गरजन गरजना गरजुआ गरजू गरट
गरटना गरट्ट गरट्टना गरण गरथ
गरथिना गरद गरदन गरदन-घुमाव गरदन-तोड़
गरदन-तोड़ बुखार गरदन-बंद गरदन-बाँध गरदना गरदनियाँ
गरदनी गर-दर्प गरदा गरदान गरदानना
गरदी गरदुआ गरधरन गर-ध्वज गरना
गरनाल गर-प्रिय गरब गरबई गरब-गहेला
गरबना गरबा गरबाना गरबित गरबीला
गरभ गरभदान गरभाना गरभी गरम
गरम-कपड़ा गरम-पानी गरम-मसाला गरमाहट गरमाई
गरमागरम गरमागरमी गरमाना गरमी गरमीदाना
गररा गरराना गररी गरल गरल-धर
गरलारि गरवा गर-व्रत गरसना गरह
गरहन गरहर गरहेवड़ा गराँ गरांडील
गराँव गरा गराऊ गराज गराड़ी
गराना गरानी गरामी गरारा गरारी
गराव गरावन गरावना गरावा गरास
गरासना गरिका गरित गरिमता गरिमा (मन्)
गरिया गरियाना गरियार गरियारा गरियालू
गरिष्ठ गरी गरीब गरीबखाना गरीबनिवाज
गरीबपरवर गरीबी गरीयस् गरु गरुअत्त
गरुआ गरुआई गरुआना गरुड़ गरुड़गामी (मिन्)
गरुड़-घंटा गरुड़-ध्वज गरुड़-पक्ष गरुड़-पाश गरुड़-पुराण
गरुड़-प्लुत गरुड़-भक्त गरुड़-यान गरुड़-रुत गरुड़-व्यूह
गरुड़-सिंह गरुड़ांक गरुड़ांकित गरुड़ाग्रज गरुड़ाश्या(श्मन्)
गरुत् गरुता गरुत्मान्(मत्) गरुल गरुवाई
गरुहर गरू गरूर गरूरत गरूरताई
गरूरा गरेठना गरेठा गरेबान गरेरना
गरेलना गरेरा गरेरी गरेहुआ गरैयाँ
गरोह गर्क़ गर्ग गर्गर गर्गरी
गर्ज गर्जक गर्जन गर्जना गर्जा
गर्जित गर्डर गर्त्त गर्तकी गर्ता
गर्ताश्रय गर्तिका गर्द गर्दखोर गर्दखोरा
गर्द-गुबार गर्दन गर्दना गर्दभंग गर्दभ
गर्दभक गर्दभ-याग गर्दभांड गर्दभा गर्दभिका
गर्दभी गर्दाबाद गर्दालू गर्दिश गर्दुआ
गर्दू गर्द्ध गर्द्धित गर्नाल गर्ब
गर्बा गर्बीला गर्भड गर्भ गर्भक
गर्भकार गर्भ-काल गर्भ-केसर गर्भ-कोष गर्भ-गृह
गर्भघाती(तिन्) गर्भ-चलन गर्भ-च्युति गर्भज गर्भ-जात
गर्भदंश गर्भद गर्भदा गर्भ-दात्री गर्भ-दास
गर्भ-दिवस गर्भ-द्रुत गर्भ-द्रुह गर्भ-धरा गर्भ-धारण
गर्भ-नाड़ी गर्भ-नाल गर्भ-निस्रव गर्भ-पत्र गर्भपाकी(किन्)
गर्भ-पात गर्भ-पातक गर्भ-पातन गर्भ-पातिनी गर्भपाती(तिन्)
गर्भ-भवन गर्भ-मंडप गर्भ-मास गर्भरा गर्भवती
गर्भ-वास गर्भ-विज्ञान गर्भ-व्याकरण गर्भ-व्यूह गर्भ-शंकु
गर्भ-शय्या गर्भ-संधि गर्भस्थ गर्भ-स्थली गर्भ-स्थापन
गर्भ-स्राव गर्भस्रावी(विन्) गर्भ-हत्या गर्भाक गर्भागार
गर्भाधान गर्भारि गर्भाशय गर्भिणी गर्भित
गर्भी(र्भिन्) गर्भीला गर्भोदक गर्भोपघात गर्भोपनिषद्
गर्म गर्रा गर्री गर्व गर्वर
गर्वरी गर्ववंत गर्वाना गर्विणी गर्वित
गर्विता गर्विष्ठ गर्वी (र्विन्) गर्वीला गर्हण
गर्हणा गर्हणीय गर्हा गर्हित गर्ह्य
 
लौटें            मुख पृष्ठ