आप/aap
लोगों की राय

शब्द का अर्थ खोजें

खोजें
आप आपक आपकाज आपकाजी आपक्व
आपगा आपगेय आपचारी आपजात्य आपण
आपणिक आपत् आपत्काल आपत्कृत-ऋण आपत्ति
आपत्ति-पत्र आपत्य आपद् आपद आपदर्थ
आपदा आपद्धर्म आपधाय आपन आपनपौ
आपना आपनिक आप-निधी आपनो आपन्न
आपपर आप-बीती आपया आपराह्रक आपराधिक
आप-रूप आपर्तुक आपवर्ग्य आपस आपसदारी
आपसी आपस्तंब आपा आपात आपाततः
आपातलिका आपातिक आपाती (तिन्) आपाद आपाद-मस्तक
आपा-धापी आपान आपानक आपा आपायत
आपी आपीड़ आपीडन आपु आपुन
आपुनपौ आपुनो आपुस आपूर आपूरण
आपूरना आपूर्ति आपेक्षिक आपो आप्त
आप्त-काम आप्तकारी (रिन्) आप्त-पुरुष आप्त-वचन आप्त-वर्ग
आप्तागम आप्ति आप्तोक्ति आप्य आप्यायन
आप्याथित आप्रच्छन्न आप्लव आप्लवन आप्लवनव्रती (तिन्)
आप्लावन आप्लावित आप्लुत
 
लौटें            मुख पृष्ठ