अर/ar
लोगों की राय

शब्द का अर्थ खोजें

खोजें
अर्गेथ अर्चित अर्चितनीय अर्चिंतित अर्तें
अरवेध अर्या अरंग अरंगी (गिन्) अरंड
अरंधन अरंभ अरंभना अर अरइल
अरई अरक अरकगीर अरकटी अरकना
अरक नाना अरकला अरकसी अरकाटी अरकान
अरकासार अरकोल अरक्षित अरग अरगजा
अरगजी अरगट अरगन अरगनी अरगल
अरग्रवान अरग्रवानी अरगाना अरघ अरघट्ट
अरघा अरधान अरधानी अरचन अरचना
अरचल अरचा अरचि अरचित अरज
अरजना अरजम अरजल अरजस्क अरजाँ
अरजी अरजुन अरझना अरझा अरडींग
अरणि अरणी अरणी-सुत अरण्य अरण्यक
अरण्य-गान अरण्य-चंद्रिका अरण्य-पंडित अरण्य-पति अरण्य-मक्षिका
अरण्य-यान अरण्य-राज अरण्य-रोदन अरण्य-विलाप अरण्य-षष्टी
अरण्यानी अरण्यीय अरत अरति अरत्नि
अरथ अरथाना अरथी अरदंड अरद
अरदन अरदना अरदल अरदली अरदाना
अरदावा अरदास अरधंग अरधंगी अरधंत
अरध अरधाली अरन अरना अरनी
अरन्य अरपन अरपना अरपा अरपित
अरब अरबर अरबरना अरबरा अरबराना
अरबरी अरबिस्तान अरबी अरबीला अरब्बी
अरभक अरमण अरमनी अरमाण अरमान
अरर अररना अरराना अररु अरलु
अरवन अरवल अरवा अरवाती अरवाह
अरवाही अरविंद अरविंद-नयन अरविंद-नाभ अरविंद-बन्धु
अरविंद योनि अरविंद-लोचन अरविंदाक्ष अरविंदिनि अरवी
अरस अरसथ अरसन-परसन अरसना अरसना-परसना
अरस-परस अरसा अरसात अरसाना अरसिक
अरसी अरसीला अरसौहा अरस्तू अरहंत
अरहट अरहन अरहना अरहर अरहस्
अरहित अरहेड़ अरा अराअरी अराक
अराकान अराकी अराग अरागी (गिन्) अराज
अराजक अराजकता अराजकता-वाद अराजकतावादी (दिन्) अराजन्य
अराजी अराड़ अराड़ना अरात अराति
अराद्धि अराधन अराधना अराधी अराना
अराबा अराम अरारूट अरारोट अराल
अरावल अरावली अरिंज अरिंद अरि
अरि-केशी अरिध्न अरिता अरित्र अरि-दमन
अरिमर्दन अरि-मेद अरिया अरियाना अरिल्ल
अरिवन अरिष्ट अरिष्टक अरिष्ट-गृह अरिष्टमनेमि
अरिष्टमतन अरिष्टसूदन अरिष्टा अरिष्टिका अरिसूदन
अरिहन अरिहा अरी अरीठा अरीत
अरीतिक अरुंतुद अरुंधती अरुंषिका अरु
अरुआ अरुई अरुगाना अरुग्ण अरुचि
अरुचि-कर अरुच्य अरुज अरुझना अरुझाना
अरुझाव अरुझैरा अरुट्ठ अरुण अरुण-कर
अरुण-किरण अरुण-चूड़ अरुण-ज्योति (स्) अरुणता अरुण-नेत्र
अरुण-प्रिया अरुण-मल्लार अरुण-शिखा अरुणा अरुणाई
अरुणाग्रज अरुणात्मज अरुणात्मजा अरुणानुज अरुणाभ
अरुणाभा अरुणार अरुणाश्व अरुणित अरुणिमा
अरुणोद अरुणोदक अरुणोदधि अरुणोदय अरुणोदय-सप्तमी
अरुणोपल अरुन अरुनई अरुन-चूड़ अरुनता
अरुनशिखा अरुनाई अरुनाना अरुनारा अरुनोदय
अरुरना अरुराना अरुवा अरुषी अरुष्क
अरुष्कर अरुहा अरुक्ष अरूक्षना अरूढ़
अरूप अरूपक अरूपावचर अरूरना अरूलना
अरूस अरूसा अरे अरेणु अरेरना
अरेहना अरैली अरोक अरोग अरोगना
अरोगी अरोच अरोचक अरोचकी (किन्) अरोड़
अरोड़ा अरोध्य अरोहन अरोहना अरोही
अरौद्र अर्क अर्क-कर अर्क-कांता अर्क-क्षेत्र
अर्क-चंदन अर्कज अर्कजा अर्क-तूल अर्क-दिन
अर्क-नंदन अर्क-नयन अर्कनाना अर्क-पत्र अर्क-पत्रा
अर्क-पर्ण अर्क-पुत्र अर्क-पुष्पी अर्क-प्रिया अर्क-बंधु
अर्क-बल्लभा अर्क-बादियान अर्कभ अर्क-मूल अर्क-व्रत
अर्क-सुत अर्कांश अर्काश्मा (श्मन्) अर्की (र्किन्) अर्कोपल
अर्गजा अर्गल अर्गला अर्गलिका अर्गलित
अर्गली अर्गवानी अर्घ अर्घट अर्घ-दान
अर्घ-पतन अर्घ-पात्र अर्घा अर्घापचय अर्घार्ह
अर्घेश्वर अर्घ्य अर्चक अर्चन अर्चना
अर्चनीय अर्चमान अर्चा अर्चि अर्चित
अर्चिती (तिन्) अर्तिमान (न्) अर्चिमाल्य अर्चिष्मती अर्चिष्मान्
अर्च्य अर्ज अर्जक अर्जदाश्त अर्जन
अर्जनीय अर्जमा अर्जित अर्जित-छुट्टी अर्जी
अर्जीदावा अर्जीनवीस अर्जीनालिश अर्जुन अर्जुन-ध्वज
अर्जुन-ध्वजा अर्जुन-सखा अर्जुनायन अर्जुनी अर्जुनोपम
अर्ण अर्णव अर्णवज अर्णव-नेमि अर्णव-पति
अर्णव-पोत अर्णवमंदिर अर्णव-मल अर्णव-यान अर्णवोद्भव
अर्णवोद्भवा अर्णस अर्णस्वान् (स्वत्) अर्णा अर्णोद
अर्णोनिधि अर्तगल अर्तन अर्ति अर्तिका
अर्थ अर्थक अर्थ-कर अर्थ-काम अर्थ-किल्बिषी (षिन्)
अर्थ-कृच्छ् अर्थ-गत अर्थ-गर्भित अर्थ-गृह अर्थ-गौरव
अर्थघ्न अर्थचर अर्थ-चिंतक अर्थ-चिंतन अर्थ-चिंता
अर्थ-जात अर्थतः अर्थ-तत्त्व अर्थ-दंड अर्थद
अर्थ-दर्शक अर्थ-दूषण अर्थन अर्थना अर्थनीय
अर्थ-न्यायालय अर्थ-पति अर्थ-पिशाच अर्थ-प्रकृति अर्थ-प्रक्रिया
अर्थ-प्रसर अर्थ-बंध अर्थ-बुद्धि अर्थ-भूत अर्थ-मंत्री (न्त्रिन्)
अर्थ-वक्रोक्ति अर्थवत्ता अर्थ-वाद अर्थवान् (वत्) अर्थ-विकार
अर्थ-विचार अर्थ-विज्ञान अर्थ-विधान अर्थ-विधि अर्थ-व्यवहार
अर्थ-शास्त्र अर्थशास्त्री (स्त्रिन्) अर्थ-श्लेष अर्थ-सचिव अर्थ-सिद्धि
अर्थ-हीन अर्थांतर अर्थातर-न्यास अर्थागम अर्थातिक्रम
अर्थातिशय अर्थात् अर्थाधिकरण अर्थाधिकारी (रिन्) अर्थानर्थापद
अर्थाना अर्थानुबंध अर्थानुवाद अर्थानुसंधान अर्थान्वित
अर्थापत्ति अर्थापत्ति-सम अर्थापदेश अर्थापन अर्थार्थी (र्थिन्)
अर्थालंकार अर्थिक अर्थित अर्थिता अर्थी (र्थिन्)
अर्थोपचार अर्थ्य अर्थ्यक अर्दन अर्दना
अर्दली अर्दित अर्द्ध अर्धग अर्धंगी
अर्ध अर्धक अर्ध-काल अर्ध-कूट अर्ध-गंगा
अर्ध-गुच्छ अर्ध-गोल अर्ध-चंद्र अर्ध-चंद्रिका अर्ध-जल
अर्ध-ज्योतिका अर्ध-तिक्त अर्ध-तूर अर्ध-नयन अर्ध-नराच
अर्ध-नाराज अर्ध-नारायण अर्ध-नारीश अर्ध-नारीश्वर अर्ध-पारावत
अर्ध-पोहल अर्ध-भाक् अर्ध-भागिक अर्ध-भास्कर अर्ध-भुजंगी
अर्ध-मागधी अर्ध-मात्रा अर्ध-विसर्ग अर्ध-वृत्त अर्ध-वृद्ध
अर्ध-वैनाशिक अर्ध-व्यास अर्ध-शफर अर्ध-शब्द अर्ध-शेष
अर्ध-सम अर्धसमवृत्त अर्ध-हार अर्धह्रस्व अर्धाग्ङ
अर्धाग्ङ-घात अर्धाग्ङिनी अर्धाग्ङी (गिन्) अर्धाशी (शिन्) अर्धार्ध
अर्धाली अर्धावभेदक अर्धाशन अर्धासन अर्धिक
अर्धीकरण अर्धुक अर्धेदु अर्धेदुमौलि अर्धोत्तोलित
अर्धोदक अर्धोदय अर्धोरुक अर्न अर्पक
अर्पण अर्पणनामा अर्पण-पत्र अर्पण-प्रतिभू अर्पना
अर्पित अर्पिस अर्ब-दर्ब अर्बुद अर्बुदि
अर्बुदी (दिन्) अर्भ अर्भक अर्म अर्मनी
अर्य अर्यमा (मन्) अर्या अर्रबर्र अर्रा
अर्राना अर्वट अर्वाक् (च्) अर्वाक्-स्रोता (तस्) अर्वाचीन
अर्श अर्श-वर्त्म अर्शस अर्शहर अर्शी (शिन्)
अर्शोध्न अर्शोहित अर्हत अर्ह अर्हण
अर्हणा अर्हणीय अर्हत् अर्हा अर्हित
 
लौटें            मुख पृष्ठ