रूपेश्वर/roopeshvar
लोगों की राय

शब्द का अर्थ खोजें

शब्द का अर्थ

रूपेश्वर  : पुं० [सं० रूप-ईश्वर, ष० त०] [स्त्री० रूपेश्वरी] एक शिवंलिंग।
समानार्थी शब्द-  उपलब्ध नहीं
रूपेश्वरी  : स्त्री० [सं० रूप-ईश्वरी, ष० त०] एक देवी का नाम।
समानार्थी शब्द-  उपलब्ध नहीं
 
लौटें            मुख पृष्ठ