भुवन्यु/bhuvanyu
लोगों की राय

शब्द का अर्थ खोजें

शब्द का अर्थ

भुवन्यु  : पुं० [भू+कन्युच्] १. सूर्य। २. अग्नि। आग। ३. चन्द्रमा। ४. प्रभु। स्वामी।
समानार्थी शब्द-  उपलब्ध नहीं
 
लौटें            मुख पृष्ठ