पल्लिका/pallika
लोगों की राय

शब्द का अर्थ खोजें

शब्द का अर्थ

पल्लिका  : स्त्री० [सं० पल्लि+कन+टाप्] छोटा गाँव। छोटी बस्ती।
समानार्थी शब्द-  उपलब्ध नहीं
पल्लिका  : स्त्री० [सं० पल्लि+कन+टाप्] छोटा गाँव। छोटी बस्ती।
समानार्थी शब्द-  उपलब्ध नहीं
 
लौटें            मुख पृष्ठ