ला/la
लोगों की राय

शब्द का अर्थ खोजें

खोजें
लाँक लाँग लाँगल लांगलक लांगल-चक्र
लांगल-दंड लांगल-ध्वज लांगलि लांगलिक लांगलिका
लांगली (लिन्) लाँगा लांगूल लांगूली (लिन्) लाँघन
लाँघना लाँघनी उड़ी लाँच लाँछन लाँछना
लांछित लाँची लाँझ लाँड़ लांपट्य
लाँबा ला लाइ लाइक लाइची
लाइट लाइट-हाउस लाइन लाइब्रेरियन लाइब्रेरी
लाइसेंस लाई लाई-लुतरी लाउड-स्पीकर लाऊ
लाकड़ा लाकुटिक लाक्षण लाक्षणिक लाक्षण्य
लाक्षा लाक्षा-गृह लाक्षा-रस लाक्षा-वृक्ष लाक्षिक
लाख लाखना लाखपती लाखा लाखागृह
ला-खिराज ला-खिराजी लाखी लाखों लाग
लाग-डाँट लागत लाग-दाँट लागना लागर
लाग-लपेट लागि लागुडिक लागू लागे
लाघव लाघविक लाघवी लाचार लाचारी
लाची लाचीदाना लाछन लाछी लाज
लाजक लाजना लाज-पेया ला-जबान लाज-भक्त
लाजवंत लाजवंती लाजवर्द लाजवर्दी ला-जबाव
लाज-शक्तु लाज-होम लाजा लाजिम लाजिमी
लाट लाट-घाट लाट-बंदी लाटा लाटानुप्रास
लाटिक लाटी लाटीय लाठ लाठा-लाठी
लाठी लाठी-चार्ज लाड (ड़) लाड़-लड़ा लाड़-लड़ैता
लाड़ला लाड़ा लाड़ी लाडू लाडो
लात लातर लातरना लातीनी लाथ
लाद लादना लाद-फाँद लादिय लादी
लाधना लाधा लानंग लान लान-टेनिस
लानत लानती लाना लाना-बंदी लाने
लाप ला-पता ला-परवाह ला-परवाही लापसी
लापिका लापी (पिन्) लाप्य लाफ़ लाबर
ला-बुद ला-बुदी लाभ लाभ-कारक लाभकारी (रिन्)
लाभ-दायक लाभ-मद लाभ-स्थान लाभांतराय लाभांश
लाभार्थी (थिन्) लाभालाभ लाम लामज लामज्जक
लामन लाम-बंदी लामा लामी लामे
लाय लायक लायकियत लायकी लायची
लायन लार लारी लारू लारे
लार्ड लाल लाल अंबारी लाल अगिन लाल आलू
लाल इलायची लालक लाल कच्चू लाल कलमी लाल कीन
लाल कोठी लाल घास लाल-चंदन लालच लालचहा
लालची लाल चीता लाल चीनी लालटेन लालड़ी
लालदाना लालन लालना लालनीय लाल-पगड़ी
लाल-पतंग लाल पानी लाल पिलका लाल पेठा लाल-फीता
लाल-बुझक्कड़ लाल-बीबी लाल-बेग लाल-बेगी लाल-भक्त
लाल-भरेंड़ा लाल-मन लाल-मिर्च लाल-मुँहाँ लाल-मुनियाँ
लाल-मुरगा लाल-मूली लालरी लाल-लाडू लाल-शक्कर
लाल-सफरी लाल-समुद्र लाल-सर लालसा लाल-साग
लाल सागर लाल-सिखी लाल-सिरा लालसी लाला
लाल-ग्रंथि लालाटिक लाला-प्रमेह लाला-मेह लालायित
लाल-विष लाला स्रव लाला-स्राव लालि लालित
लालितक लालित्य लालिनी लालिमा लाली
लाले लालो लाल्य लाल्हा लाव
लावक लावण लावणिक लावण्य लावण्या
लावदार लावनता लावना लावनि लावनी
लावनी-बाज ला-वबाल ला-वबाली ला-वल्द लावा
लावाणक लावा-परछन ला-वारिस ला-वारिसी लावा-लुतरा
लावु लाव्य लाश लाशा लाष
लाषना लास लासक लासकी लासकीय
लासन लासा ला-सानी लासि लासिक
लासिका लासी लासु लास्य लाह
लाहक लाहन लाहल लाहा लाही
लाहु लाहौरी नमक लाहौल
 
लौटें            मुख पृष्ठ