रू/roo
लोगों की राय

शब्द का अर्थ खोजें

खोजें
रूँख रूँखड़ रूँगटा रूँगटाली रूँगा
रूँदना रूँध रूँधना रू रूआ
रूई रूईदार रूक रूका रूक्ष
रूख रूखड़ा रूखरा रूखा रूखापन
रूखा-सूखा रूचना रूछ रूज रूझना
रूठ रूठन रूठना रूड़ा रूढ़
रूढ़-यौवना रूढा रूढि रूढि-लक्षणा रूतना
रूदाद रूनुमा रूनुमाई रूप रूपक
रूपक-कार्यक्रम रूपकर्ता (र्तृ) रूपकातिशयोक्ति रूपकृत् रूपक्रांता
रूप-गर्विता रूप-घनाक्षरी रूप-चतुर्दशी रूप-जीवनी रूपण
रूपता रूपधर रूप-धेय रूप-नाशक रूप-पति
रूप-भेद रूप-मंजरी रूप-मनी रूपमय रूप-मांजरी
रूपमान रूप-माला रूपमाली (लिन्) रूप-रूपक रूप-रेखा
रूपवंत रूपव रूपवती रूपवान् (वत्) रूप-विधान
रूपशाली (लिन्) रूप-श्री रूप-संपत्ति रूप-साधक रूप-साधन
रूप-साम्य रूपंसी रूपस्वी रूपांकक रूपांकन
रूपांतर रूपांतरण रूपा रूपाजीवा रूपाधिबोध
रूपाध्यक्ष रूपामक्खी रूपायन रूपायित रूपावचर
रूपाश्रय रूपास्त्र रूपिका रूपित रूपी (पिन्)
रूपेंद्रिय रूपेश्वर रूपेश्वरी रूपोपजीविनी रूपोपजीवी (विन्)
रूपोश रूपोशी रूप्य रूप्यक रूप्याध्यक्ष
रूबंद रूबकार रूबकारी रू-बरू रूम
रूमना रूमानिया रूमानी रूमाल रूमाली
रूमी रूरना रूरा रू-रिआयत रूल
रूलदार रूलर रूष रूषक रूषण
रूषा रूस रूसना रूसा रूसी
रूह रूह-अफ़जा रूहड़ रूहना रूहानियत
रूहानी रूही रूहीमूल
 
लौटें            मुख पृष्ठ